58 Có thể làm gì để thay đổi bản tính tội lỗi của con người?

Verse 1

Tội lỗi của con người có thể

được tha thứ bằng của lễ chuộc tội,

nhưng họ không thể thôi phạm tội,

và không thể loại bỏ tận gốc

cũng như thay đổi bản tính tội lỗi.

Công tác chịu đóng đinh của Đức Chúa Trời

giúp con người được thứ tội,

nhưng họ vẫn tiếp tục sống

trong sự bại hoại của Sa-tan.


Pre-chorus 1

Con người phải được hoàn toàn cứu rỗi

khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại của họ,

để bản tính tội lỗi của họ

có thể được tiệt trừ hoàn toàn,

không bao giờ phát triển,

để tâm tính của con người

đạt được sự chuyển hóa.


Chorus

Con người phải nắm bắt

con đường phát triển, sự sống,

và nắm được cách thay đổi tâm tính của mình.

Con người phải hành động theo con đường này,

để tâm tính họ sẽ dần thay đổi, và

có thể sống trong sự sáng chiếu rọi,

để mọi điều họ làm sẽ hợp ý Ngài,

để họ có thể loại bỏ tâm tính

đã bị Sa-tan làm cho bại hoại.

Con người sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan

và hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi.

Chỉ khi đó con người

mới được cứu rỗi hoàn toàn.


Verse 2

Nên trong giai đoạn công tác này,

Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài

để phơi bày sự bại hoại

trong tâm tính của con người,

để họ làm gì cũng sẽ phải

đi theo con đường đúng đắn.

Giai đoạn này có ý nghĩa

hơn giai đoạn trước đó,

hiệu quả hơn – bởi hiện tại,

đó chính là công tác của lời.


Pre-chorus 2

Lời cung cấp cho sự sống

của con người, đổi mới tâm tính họ.

Công tác này triệt để hơn nhiều.

Nên sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt

hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời

và hoàn thành kế hoạch

cứu rỗi con người của Ngài.


Chorus

Con người phải nắm bắt

con đường phát triển, sự sống,

và nắm được cách thay đổi tâm tính của mình.

Con người phải hành động theo con đường này,

để tâm tính họ sẽ dần thay đổi, và

có thể sống trong sự sáng chiếu rọi,

để mọi điều họ làm sẽ hợp ý Ngài,

để họ có thể loại bỏ tâm tính

đã bị Sa-tan làm cho bại hoại.

Con người sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan

và hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi.

Chỉ khi đó con người

mới được cứu rỗi hoàn toàn,

mới được cứu rỗi hoàn toàn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 57 Hãy chấp nhận sự phán xét bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt để được làm cho tinh sạch

Tiếp theo: 59 Công tác phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đi sâu hơn công tác cứu chuộc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger