16 Đền tạm của Đức Chúa Trời đã đến thế gian

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời trở lại lần nữa, các quốc gia

lúc đó đã được phân chia theo các ranh giới

bằng ngọn lửa bùng cháy của Ngài.

Ngài sẽ xuất hiện như Đấng Thánh,

như mặt trời thiêu đốt,

Ngài đi giữa các quốc gia như

Đức Giê-hô-va đi giữa các chi phái Do Thái.

Ngài sẽ dẫn dắt con người

trong cuộc sống với cột mây giữa không trung.

Họ sẽ thấy sự hiển vinh của Ngài,

bởi Ngài xuất hiện ở những nơi thiêng liêng,

sẽ thấy ngày công chính của Ngài

và sự xuất hiện vinh hiển của Ngài.

Đó là điều sẽ xảy ra khi Ngài cai trị

khắp thế gian trong sự hiển vinh, trong sự hiển vinh.


Chorus

Con người sẽ cúi mình,

đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác mà Ngài

đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ,

chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày

đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người

thấy Đức Chúa Trời giáng thế.


Verse 2

Ngài sẽ tập hợp lại các quốc gia

sau khi nghiền nát tất cả.

Ngài sẽ xây đền thờ và dựng bàn thờ của Ngài,

để tất cả có thể dâng của lễ và phụng sự Ngài,

trung thành dâng hiến cho công tác

của Ngài tại các quốc gia dân ngoại.

Họ sẽ giống như người Y-sơ-ra-ên của hiện tại,

mặc áo choàng và đội mũ miện thầy tế lễ,

với vinh quang của Đức Chúa Trời quanh họ.

Sự oai nghi của Ngài thoảng trên họ,

luôn luôn tồn tại cùng họ, tồn tại cùng họ.


Chorus

Con người sẽ cúi mình,

đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác

mà Ngài đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ,

chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày

đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người thấy

Đức Chúa Trời giáng thế.


Bridge

Ngài sẽ làm việc tương tự ở các quốc gia dân ngoại

như Ngài đã làm việc ở trên đất Y-sơ-ra-ên.

Bởi Ngài sẽ mở rộng công tác ở Y-sơ-ra-ên

và truyền bá công tác này đến các quốc gia dân ngoại.


Chorus

Con người sẽ cúi mình,

đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác

mà Ngài đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ,

chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày

đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người

thấy Đức Chúa Trời giáng thế,

thấy Đức Chúa Trời giáng thế,

(thấy Đức Chúa Trời giáng thế,)

thấy Đức Chúa Trời giáng thế.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người

Trước: 15 Đức Chúa Trời đã trở lại trong chiến thắng

Tiếp theo: 17 Ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 88

Con người đơn giản là không thể tưởng tượng ra tốc độ của Ta đã tăng lên tới mức nào: Đây là một phép lạ đã xảy ra mà con người không thể...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger