B. Sự khuyến giục và an ủi của Đức Chúa Trời dành cho con người

691. Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu có, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi.

Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

692. Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, trừng phạt các ngươi, và kết án các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài kết án, rủa sả, phán xét và hành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi có thể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giá trị của mình, và thấy rằng tất cả hành động của Đức Chúa Trời đều công chính và phù hợp với tâm tính của Ngài và những yêu cầu trong công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phù hợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, và hành phạt con người. Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại và bất tuân, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõ sự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét và hình phạt mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng không có khả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà để phán xét, rủa sả, hành phạt, và cứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài.

Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

693. Mặc dù con người được tinh luyện và phơi bày một cách không thương xót bởi hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời – mục đích là để trừng phạt họ vì tội lỗi của họ, trừng phạtxác thịt của họ – không có việc nào trong công tác này có chủ ý kết án diệt vong cho xác thịt của họ. Mọi sự vạch trần gay gắt của lời là đều nhằm mục đích dẫn dắt ngươi vào con đường đúng đắn. Các ngươi đã đích thân trải nghiệm quá nhiều việc này, và rõ ràng nó chưa dẫn các ngươi vào một con đường xấu xa. Tất cả là để khiến ngươi sống thể hiện ra nhân tính bình thường, và tất cả đều có thể đạt được bởi nhân tính bình thường của ngươi. Mọi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều dựa trên nhu cầu của ngươi, theo các yếu điểm của ngươi, theo vóc giạc thật sự của ngươi, và không có trọng trách nào không thể gánh vác được mà lại đặt ra cho các ngươi. Điều này chưa rõ với ngươi hôm nay, và ngươi cảm thấy như thể Ta nghiêm khắc với ngươi, và quả thật ngươi luôn tin rằng lý do Ta hành phạt, phán xét và quở trách ngươi hằng ngày là bởi Ta ghét bỏ ngươi; nhưng mặc dù những gì ngươi chịu đựng là hình phạt và phán xét, đây thực ra là tình yêu thương dành cho ngươi, và là sự bảo vệ to lớn nhất. Nếu ngươi không thể nắm bắt ý nghĩa sâu nhiệm hơn của công tác này, sẽ không thể nào ngươi tiếp tục trải nghiệm được. Sự cứu rỗi này phải mang lại cho ngươi sự khuây khỏa. Đừng khước từ việc có ý thức của mình. Đã đến mức này rồi, ý nghĩa của công tác chinh phục phải rõ ràng với ngươi, và ngươi không nên cứ giữ quan điểm này nọ về nó!

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

694. Mọi người đều phải chịu sự tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã không nhập thể, nhân loại hiển nhiên sẽ không có phước lành được chịu khổ thông qua sự tinh luyện này. Nói cách khác, tất cả những ai có thể chấp nhận những sự thử luyện của lời Đức Chúa Trời đều có phước. Dựa trên tố chất vốn có của con người, hành vi của họ, và thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, họ không đáng nhận được kiểu tinh luyện này. Chính bởi họ đã được cất lên bởi Đức Chúa Trời mà họ được hưởng phúc lành này. Người ta thường nói rằng họ không đáng được nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời hay nghe lời Ngài. Ngày nay, hoàn toàn là bởi sự cao trọng của Đức Chúa Trời và lòng thương xót của Ngài mà con người đã được nhận sự tinh luyện của lời Ngài. Đây là phúc lành của mỗi một người được sinh ra trong những ngày sau rốt – cá nhân các ngươi đã trải nghiệm điều này chưa? Những phương diện mà con người phải trải nghiệm sự đau khổ và thất bại là được định trước bởi Đức Chúa Trời – không phải dựa trên những yêu cầu riêng của con người. Đây là lẽ thật hiển minh. Mọi tín đồ nên có khả năng chấp nhận những sự thử luyện của lời Đức Chúa Trời và chịu khổ trong lời Ngài. Điều này rõ ràng với các ngươi chứ? Như vậy, để đổi lại cho sự đau khổ mà ngươi đã trải qua, ngươi đã nhận được những phúc lành của hôm nay; nếu ngươi không chịu khổ vì Đức Chúa Trời, ngươi không thể có được sự ngợi khen của Ngài.

Trích từ “Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

695. Việc ngươi có thể chấp nhận sự phán xét, hình phạt, sự đánh đập, và sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, có thể chấp nhận những mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời định trước các thời đại, và vì thế ngươi chớ quá đau buồn khi ngươi bị hành phạt. Không ai có thể lấy đi công việc đã được thực hiện trong các ngươi, và các phước lành đã được ban tặng cho các ngươi, và không ai có thể lấy đi tất cả những gì đã được ban cho các ngươi. Những người theo tôn giáo không thể so sánh với các ngươi. Các ngươi không được sở hữu sự tinh thông tuyệt vời trong Kinh Thánh, và không được trang bị lý thuyết tôn giáo, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã làm việc bên trong các ngươi, các ngươi đã có được nhiều hơn bất kỳ ai qua các thời đại – và vì thế đây chính là phước lành lớn nhất của các ngươi. Vì điều này, các ngươi phải tận hiến cho Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, và trung tín với Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời nâng ngươi lên, ngươi phải tăng cường nỗ lực của mình, và phải chuẩn bị sẵn sàng vóc giạc của mình để chấp nhận các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngươi phải đứng vững tại vị trí Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, theo đuổi việc trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, được Đức Chúa Trời thu nhận và cuối cùng trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi có trăn trở những quyết tâm này không? Nếu ngươi trăn trở những quyết tâm như thế, thì cuối cùng chắc chắn ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, và sẽ trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng, mạng lệnh chủ yếu là được Đức Chúa Trời thu nhận và trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

696. Gửi đến toàn thể các anh chị em đã nghe được tiếng nói của Ta: Các ngươi đã nghe được tiếng của sự phán xét gay gắt của Ta và ngươi đã chịu những đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, các ngươi cần biết rằng đằng sau tiếng nói khắt khe của Ta là những ý định ẩn giấu của Ta! Ta sửa dạy các ngươi hầu để các ngươi có thể được cứu rỗi. Các ngươi nên biết rằng vì các con trai yêu quý của Ta, Ta chắc chắn sẽ sửa dạy các ngươi, tỉa sửa các ngươi và sớm làm cho các ngươi trọn vẹn. Lòng ta rất háo hức, nhưng các ngươi không hiểu được lòng Ta và các ngươi không làm theo lời Ta. Lời ta hôm nay đến trên các ngươi, khiến các ngươi thật sự nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương và khiến cho hết thảy các ngươi nếm trải tình yêu chân thật của Đức Chúa Trời. … Ý định của Ta là thế này: Ta muốn những ai nhiệt thành muốn Ta, và chỉ những ai theo đuổi Ta với tấm lòng thật mới có thể làm Ta hài lòng. Những người này Ta chắc chắc sẽ hỗ trợ bằng chính tay Ta, và Ta sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không gặp phải tai ương nào. Những ai thực sự muốn Đức Chúa Trời sẽ sẵn lòng lưu tâm đến lòng Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ta. Vì thế, các ngươi nên sớm bước vào hiện thực và chấp nhận lời Ta như lẽ sống của ngươi – đây là trọng trách lớn nhất của Ta. Nếu tất cả các hội thánh và các thánh hữu đều bước vào hiện thực và có thể thông công trực tiếp với Ta, đến mặt đối mặt với Ta và thực hành lẽ thật và sự công chính, chỉ khi đó họ mới là các con trai yêu quý của Ta, những người mà Ta rất hài lòng. Với những người này, Ta sẽ ban mọi phước lành lớn lao.

Trích từ “Chương 23” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

697. Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và càng muốn hiểu lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì những thú vui chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình? Các ngươi có được gì từ một cuộc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những thú vui xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

698. Một người có thể bắt đầu biết Đức Chúa Trời bằng cách tin Đức Chúa Trời: đây là mục tiêu cuối cùng, là mục tiêu mà con người theo đuổi. Ngươi phải nỗ lực để sống trọn vẹn lời Đức Chúa Trời để chúng có thể đạt thành quả trong sự thực hành của ngươi. Nếu ngươi chỉ có kiến thức trên lý thuyết, thì đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời sẽ trở về con số không. Chỉ khi ngươi thực hành và sống trọn vẹn lời Đức Chúa Trời, thì đức tin của ngươi mới có thể được xem là toàn vẹn và hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên con đường này, nhiều người có thể luôn miệng nói về sự hiểu biết của mình, nhưng lúc họ chết, mắt họ sẽ đẫm lệ, và họ sẽ oán giận bản thân mình vì đã phung phí cả một cuộc đời và sống vô nghĩa cho đến tuổi cổ lai hi. Họ chỉ hiểu lý thuyết mà không thể thực hành lẽ thật hay làm chứng cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ chỉ chạy lòng vòng, bận rộn như một con ong, và chỉ khi ở trên bờ vực của cái chết, họ mới chợt nhận ra rằng họ thiếu những chứng ngôn chân thật, rằng họ không hề biết gì về Đức Chúa Trời. Và đây có phải đã trễ quá rồi không? Tại sao không nắm bắt từng ngày và theo đuổi lẽ thật mà ngươi yêu thương? Tại sao phải đợi tới ngày mai? Nếu trong đời ngươi không chịu khổ vì lẽ thật và không cố để đạt được nó, có thể nào ngươi muốn cảm thấy hối tiếc vào lúc lâm chung không? Nếu thế, ngươi tin vào Đức Chúa Trời để làm gì? Thật sự, có nhiều vấn đề mà nếu con người chỉ cần nỗ lực một chút, họ có thể thực hành lẽ thật và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chỉ vì trái tim con người bị ma quỷ chiếm giữ mà họ không thể hành động vì Đức Chúa Trời được, và họ bận rộn vì xác thịt của họ, và không thành tựu được gì vào lúc cuối cùng. Vì lý do này mà con người luôn gặp rắc rối và khó khăn. Chẳng phải đây chính là những sự hành hạ của Sa-tan sao? Chẳng phải đây chính là sự bại hoại của xác thịt sao? Ngươi không nên cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời bằng lời môi miệng. Thay vào đó, hãy thực hiện những hành động cụ thể. Đừng tự lừa dối bản thân mình – làm vậy có nghĩa lý gì? Ngươi đạt được gì khi sống vì xác thịt và lao nhọc vì lợi danh?

Trích từ “Ngươi phải sống vì lẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

699. Nếu đối tượng theo đuổi của ngươi không phải là tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi cũng có thể tận dụng cơ hội này và trở lại thế gian để thành tựu nó. Lãng phí thời gian của ngươi theo cách này thực sự không đáng – tại sao lại tự hành hạ mình? Chẳng phải sự thật là ngươi có thể tận hưởng tất cả mọi thứ trong thế giới tươi đẹp sao? Tiền bạc, phụ nữ đẹp, địa vị, sự phù phiếm, gia đình, con cái, v.v. – chẳng phải những sản phẩm này của thế gian là những thứ tốt nhất mà ngươi có thể tận hưởng sao? Lang thang ở đây để tìm kiếm một nơi mà ngươi có thể hạnh phúc thì có ích gì? Con người không có chỗ mà gối đầu, vậy thì làm sao ngươi có thể có một nơi thoải mái? Làm sao Ngài có thể tạo ra cho ngươi một nơi thoải mái đẹp đẽ? Điều đó có thể không? Ngoài sự phán xét của Ta, ngày nay ngươi chỉ có thể nhận lấy những sự dạy dỗ về lẽ thật. Ngươi không thể có được sự thoải mái từ Ta và ngươi không thể có được đời sống sung túc mà ngươi ngày đêm trông mong. Ta sẽ không ban cho ngươi sự giàu có của thế gian. Nếu ngươi thực sự theo đuổi, thì Ta sẵn sàng ban cho ngươi trọn vẹn con đường sự sống, làm cho ngươi giống như cá gặp nước. Nếu ngươi không thực sự theo đuổi, thì Ta sẽ lấy lại tất cả. Ta không muốn ban những lời từ miệng Ta cho những ai ham muốn sự thoải mái, những kẻ chỉ giống như lợn và chó mà thôi!

Trích từ “Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

700. Ta nói rằng hết thảy những ai không coi trọng lẽ thật đều là những kẻ không tin và kẻ phản bội lẽ thật. Những kẻ như thế sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận của Đấng Christ. Bây giờ ngươi đã xác định được sự không tin trong ngươi là bao nhiêu chưa, và sự phản bội của ngươi với Đấng Christ là bao nhiêu chưa? Ta khuyên ngươi thế này: Bởi vì ngươi đã chọn con đường lẽ thật, ngươi nên hết lòng dành trọn bản thân mình; đừng tự mâu thuẫn hay nửa vời. Ngươi nên hiểu rằng Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian hay bất kỳ người nào, mà thuộc về tất cả những ai thật sự tin vào Ngài, tất cả những ai thờ phượng Ngài, tất cả những ai tận tụy và trung tín với Ngài.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

701. Đừng là một người theo chân thụ động của Đức Chúa Trời, và đừng theo đuổi điều gây tò mò. Nếu cứ lấp lửng, ngươi sẽ hủy hoại bản thân và trì hoãn sự sống của mình. Ngươi phải giải thoát mình khỏi sự thụ động và ù lì như thế, và trở nên thạo giỏi trong việc theo đuổi những điều tích cực và vượt qua những yếu điểm của bản thân, để ngươi có được lẽ thật và sống trọn vẹn lẽ thật đó. Chẳng có gì phải sợ về những yếu điểm của bản thân, và những thiếu sót không phải là vấn đề lớn nhất của ngươi. Vấn đề lớn nhất, thiếu sót lớn nhất của ngươi chính là sự lấp lửng và sự thiếu khát khao tìm kiếm lẽ thật. Vấn đề lớn nhất với tất cả các ngươi là tâm lý đớn hèn khi các ngươi hài lòng với các sự việc như chúng đang là, và chỉ chờ đợi một cách thụ động. Đây chính là trở ngại lớn nhất của các ngươi, và là kẻ thù lớn nhất cho việc theo đuổi lẽ thật của các ngươi.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

702. Giờ đây, các ngươi không thể chỉ hài lòng với cách các ngươi được chinh phục mà còn phải suy xét con đường mà các ngươi sẽ bước tiếp trong tương lai. Các ngươi phải có khát vọng và dũng khí để được hoàn thiện, và không nên lúc nào cũng nghĩ rằng mình không thể làm được. Lẽ thật có ưu ái ai không? Lẽ thật có thể cố ý chống lại con người không? Nếu các ngươi tìm kiếm lẽ thật, điều đó có quá sức chịu đựng của các ngươi không? Nếu các ngươi kiên định vì công lý, công lý có hạ gục các ngươi không? Nếu các ngươi thực sự khao khát theo đuổi cuộc sống, liệu cuộc sống có thể né tránh các ngươi? Nếu các ngươi sống không có lẽ thật, điều đó không phải vì lẽ thật tảng lờ các ngươi, mà bởi vì các ngươi rời xa lẽ thật; nếu các ngươi không thể kiên định vì công lý, thì không phải vì lẽ công lý sai, mà chỉ bởi vì các ngươi tin rằng công lý đi chệch sự thật; nếu các ngươi không có được sự sống sau nhiều năm theo đuổi, đó không phải vì sự sống không có lương tri với các ngươi, mà bởi vì các ngươi không có lương tri với sự sống, và xa rời sự sống; nếu các ngươi sống trong sự sáng, và không thể có được ánh sáng, điều đó không phải vì sự sáng không thể soi sáng các ngươi, mà bởi vì các ngươi chưa lưu tâm tới sự tồn tại của sự sáng, và vì vậy sự sáng lặng lẽ rời bỏ các ngươi. Nếu các ngươi không tìm kiếm thì chỉ có thể nói rằng các ngươi là đồ bỏ đi, và không có dũng khí trong cuộc sống của mình, và không có tinh thần kháng cự lại các thế lực đen tối. Các ngươi thật quá yếu đuối! Các ngươi không thể thoát khỏi các thế lực của Sa-tan đang bủa vây các ngươi, và chỉ bằng lòng sống một cuộc đời an toàn, yên ổn như thế này và chết trong ngu dốt. Các ngươi nên theo đuổi việc được Đức Chúa Trời chinh phục; đây là nghĩa vụ bắt buộc của các ngươi. Nếu các ngươi hài lòng với việc được chinh phục, thì các ngươi đã chối bỏ sự tồn tại của sự sáng.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

703. Có lẽ ngươi sẽ nói rằng nếu ngươi đã không có đức tin, thì ngươi sẽ không chịu kiểu hình phạt hay kiểu phán xét này. Nhưng ngươi nên biết rằng không có đức tin thì ngươi chẳng những không thể nhận lãnh kiểu hình phạt hay kiểu quan tâm này từ Đấng Toàn Năng, mà ngươi còn vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp được Đấng Tạo Hóa. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được nguồn gốc của nhân loại, và chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của đời sống con người. Ngay cả khi thân thể của ngươi chết đi và hồn ngươi lìa khỏi, ngươi vẫn sẽ không hiểu được mọi hành động của Đấng Tạo Hóa, càng không biết được rằng Đấng Tạo hóa đã làm công tác vĩ đại như thế trên đất sau khi Ngài tạo dựng nhân loại. Là một thành viên trong nhân loại mà Ngài đã tạo dựng, ngươi có đành lòng rơi vào bóng tối cách xuẩn ngốc và chịu trừng phạt đời đời hay không? Nếu ngươi tách mình khỏi hình phạt và phán xét của ngày nay, ngươi sẽ gặp phải điều gì đây? Ngươi nghĩ rằng một khi tách mình ra khỏi sự phán xét hiện tại, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn này ư? Chẳng đúng là nếu ngươi rời khỏi “nơi này”, điều ngươi đối mặt sẽ là sự giày vò đau đớn hoặc những sự hành hạ tàn ác do ma quỉ gây ra hay sao? Liệu ngươi có thể đối mặt với những đêm ngày không thể chịu đựng nổi? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi thoát khỏi sự phán xét hôm nay, thì ngươi có thể vĩnh viễn tránh được sự hành hạ đó trong tương lai sao? Điều gì sẽ đến với ngươi? Liệu đó có thể thực sự là một Shangri-La mà ngươi hy vọng hay không? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi hình phạt đời đời sau này chỉ đơn giản bằng cách chạy trốn khỏi hiện thực tế theo cách mà ngươi đang làm sao? Sau ngày hôm nay, liệu ngươi có bao giờ lại tìm được cơ hội và loại phước hạnh này nữa không? Liệu ngươi sẽ có thể tìm thấy chúng khi tai ương giáng xuống ngươi không? Liệu ngươi sẽ có thể tìm thấy chúng khi toàn nhân loại bước vào sự nghỉ ngơi hay không? Cuộc sống hạnh phúc của ngươi bây giờ và gia đình nhỏ thuận hòa của ngươi – liệu những điều này có thay thế được cho đích đến đời đời của ngươi trong tương lai hay không? Nếu ngươi có đức tin thực sự, và nếu ngươi thu nhận được nhiều nhờ bởi đức tin của ngươi, thì tất cả những thứ đó đều là điều mà ngươi – một loài thọ tạo – nên đạt được và cũng là điều mà đáng lẽ ngươi đã có từ đầu. Không có điều gì có lợi cho đức tin và sự sống của ngươi hơn sự chinh phục như thế.

Trích từ “Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

704. Những người sống bên ngoài lời của Ta, chạy trốn khỏi sự gian khổ của thử luyện, chẳng phải tất cả họ đều đang trôi dạt khắp thế giới sao? Họ giống như những chiếc lá mùa thu bay đi đây đó, không có chỗ nghỉ ngơi, huống gì là có những lời an ủi của Ta. Mặc dù hình phạt và sự tinh luyện của Ta không theo họ, nhưng chẳng phải họ là những kẻ ăn xin trôi giạt từ nơi này sang nơi khác, lang thang trên đường phố bên ngoài vương quốc thiên đàng sao? Liệu thế gian có thực sự là nơi nghỉ ngơi của ngươi không? Liệu ngươi có thể thực sự, bằng cách tránh né hình phạt của Ta, đạt được nụ cười mãn nguyện yếu ớt nhất từ thế gian không? Liệu ngươi có thể thực sự dùng niềm vui thoáng qua của mình để che đậy sự trống rỗng trong lòng ngươi, là sự trống rỗng không thể nào che giấu không? Ngươi có thể lừa được mọi người trong gia đình mình, nhưng ngươi không bao giờ có thể lừa được Ta. Bởi vì đức tin của ngươi quá ít ỏi, nên cho đến hôm nay, ngươi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bất kỳ sự vui thích nào mà cuộc sống trao tặng. Ta khuyên giục ngươi: tốt hơn hãy chân thành dành một nửa cuộc đời ngươi vì Ta còn hơn là dành cả cuộc đời ngươi trong sự tầm thường và công việc bận rộn cho xác thịt, chịu đựng mọi đau khổ mà một con người khó có thể chịu nổi. Mục đích của việc quá quý trọng bản thân và chạy trốn khỏi hình phạt của Ta là gì? Mục đích của việc ngươi ẩn thân khỏi hình phạt nhất thời của Ta chỉ để gặt hái một sự hổ thẹn đời đời, một hình phạt đời đời là gì? Trên thực tế, Ta không bắt ai phải theo ý muốn của Ta. Nếu ai đó thực sự sẵn sàng đầu phục tất cả những kế hoạch của Ta, thì Ta sẽ không xử tệ với họ. Nhưng Ta yêu cầu tất cả mọi người phải tin Ta, giống như Gióp đã tin Ta, là Đức Giê-hô-va. Nếu đức tin của các ngươi vượt quá của Thô-ma, thì đức tin của các ngươi sẽ được Ta khen ngợi, qua lòng trung thành của mình, các ngươi sẽ tìm được niềm vui sướng của Ta, và chắc chắn sẽ tìm thấy vinh quang của Ta trong thời đại của các ngươi.

Trích từ “Một con người thực sự có nghĩa là gì” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

705. Đức Chúa Trời không muốn chinh phục con người thông qua hình phạt, Ngài không muốn luôn luôn dắt mũi con người. Ngài muốn con ngươi vâng phục lời Ngài và làm việc một cách có kỷ luật, và qua điều này, thỏa mãn ý muốn của Ngài. Nhưng con người không biết xấu hổ và thường xuyên dấy nghịch với Ngài. Ta tin rằng tốt nhất là chúng ta tìm cách đơn giản nhất làm thỏa mãn Ngài, nghĩa là, vâng phục tất cả những sự sắp đặt của Ngài. Nếu ngươi có thể thực sự đạt được điều này, thì ngươi sẽ được hoàn thiện. Chẳng phải đây là một việc dễ dàng, đáng mừng sao? Hãy đi con đường mà ngươi nên đi; đừng quan tâm đến những gì người khác nói, và đừng suy nghĩ quá nhiều. Tương lai của ngươi và số phận của ngươi có nằm trong tay của chính ngươi không? Ngươi luôn luôn cố gắng trốn thoát, ao ước đi con đường trần tục – nhưng tại sao ngươi không thể thoát ra? Tại sao ngươi lưỡng lự tại giao lộ trong nhiều năm và rồi cuối cùng lại chọn con đường này một lần nữa? Sau khi lang thang trong nhiều năm, tại sao bây giờ ngươi trở về ngôi nhà này dù bản thân ngươi không muốn thế? Điều này có tùy thuộc vào ngươi không? Đối với những ai trong số các ngươi trong dòng chảy này, nếu các ngươi không tin Ta thì hãy nghe điều này: Nếu ngươi dự định bỏ đi, hãy xem Đức Chúa Trời có cho phép ngươi hay không, hãy xem Đức Thánh Linh cảm thúc ngươi như thế nào – hãy tự mình trải nghiệm điều đó. Thẳng thắn mà nói, ngay cả khi ngươi phải chịu bất hạnh, thì ngươi cũng phải chịu điều đó trong dòng chảy này, và nếu có đau khổ, thì ngươi phải chịu đau khổ ở đây, hôm nay; ngươi không thể đi chỗ khác. Điều này rõ ràng với ngươi chưa? Ngươi sẽ đi đâu? Đây là sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Ngươi nghĩ rằng việc lựa chọn nhóm người này của Đức Chúa Trời là vô nghĩa sao? Trong công tác của Ngài ngày nay, Đức Chúa Trời không nổi giận một cách dễ dàng – nhưng nếu con người cố gắng phá vỡ kế hoạch của Ngài, thì sắc mặt của Ngài thay đổi ngay lập tức, chuyển từ sáng sang tối sầm. Vì vậy Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại và đầu phục trước những hoạch định của Đức Chúa Trời, và để Ngài làm cho ngươi trọn vẹn. Chỉ những ai làm điều này mới là người thông minh.

Trích từ “Con đường … (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

706. Mai sau này, việc ngươi được ban phúc hay bị nguyền rủa sẽ được quyết định dựa trên những hành động và hành vi của các ngươi ngày hôm nay. Nếu các ngươi được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì việc ấy phải là ngay bây giờ, trong thời đại này; sẽ không còn một cơ hội nào khác trong tương lai. Đức Chúa Trời thực sự muốn hoàn thiện các ngươi bây giờ, và đây không phải là cách nói. Trong tương lai, bất kể những sự thử luyện nào xảy đến với các ngươi, những sự kiện nào xảy ra, hay tai họa gì các ngươi gặp phải, Đức Chúa Trời đều mong muốn hoàn thiện các ngươi; đây là một sự thật chắc chắn và không thể bàn cãi. Có thể thấy điều này ở đâu? Có thể thấy ở thực tế là lời Đức Chúa Trời, qua các thời đại và các thế hệ, chưa bao giờ đạt đến một đỉnh cao vĩ đại như ngày hôm nay. Những lời ấy đã đi vào địa hạt cao nhất, và công tác của Đức Thánh Linh đối với toàn nhân loại ngày nay là chưa từng có. Hầu như không một ai thuộc các thế hệ quá khứ từng có một trải nghiệm như thế; ngay cả trong thời đại Jêsus, những mặc khải như ngày nay cũng không tồn tại. Những lời được phán dạy cho các ngươi, những điều các ngươi hiểu, và trải nghiệm của các ngươi đều đã đạt một đỉnh cao mới. Giữa những sự thử luyện và hình phạt, mọi người các ngươi không bỏ đi, và điều này đủ để chứng tỏ rằng công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến một sự rực rỡ chưa từng thấy. Đây không phải là điều con người có thể làm, cũng không phải là điều mà con người duy trì; thay vào đó, nó là công việc của chính Đức Chúa Trời. Do vậy, từ nhiều hiện thực trong công tác của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời mong muốn hoàn thiện con người, và Ngài chắc chắn có thể làm cho các ngươi trọn vẹn. Nếu các ngươi có sự thông sáng này, và có phát hiện mới này, thì các ngươi sẽ không chờ đến khi Jêsus quang lâm lần thứ hai; thay vào đó, các ngươi sẽ để cho Đức Chúa Trời làm cho các ngươi trọn vẹn trong thời đại hiện nay. Vì vậy, mỗi người các ngươi nên làm hết mình, không tiếc công sức, để các ngươi có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Trích từ “Về việc mọi người thi hành phận sự của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

707. Trong dòng chảy hiện tại, tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời đều có cơ hội được Ngài hoàn thiện. Bất kể già hay trẻ, chừng nào họ còn giữ một sự vâng phục Đức Chúa Trời trong lòng mình và tôn kính Ngài, thì họ còn có thể được Ngài hoàn thiện. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo các phận sự khác nhau của họ. Chừng nào ngươi còn dốc hết sức mình, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi còn có thể được Ngài hoàn thiện. Hiện tại, không ai trong số các ngươi là hoàn thiện cả. Có lúc các ngươi có khả năng thực hiện một loại phận sự, và có lúc các ngươi có khả năng thực hiện hai loại. Chỉ cần các ngươi làm hết sức để dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì cuối cùng các ngươi cũng sẽ được Ngài hoàn thiện.

Trích từ “Về việc mọi người thi hành phận sự của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

708. Ước muốn của Đức Chúa Trời là mọi người đều được trở nên hoàn thiện, cuối cùng được Ngài giành lấy, được Ngài làm cho thanh sạch hoàn toàn, và trở thành người Ngài yêu thương. Vấn đề không phải là Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với sự thất học của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với trình độ học vấn của ngươi; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá Phúc Âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc tham dự vào những công việc chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện. Luôn trung thành, vâng lời cho đến tận cùng, và theo đuổi để có tình yêu thương tột bậc dành cho Đức Chúa Trời – đây là những điều ngươi phải hoàn thành, và không có sự thực hành nào tốt hơn ba điều này. Cuối cùng, con người cần thiết phải đạt được ba điều này, và nếu họ có thể đạt được chúng thì họ sẽ được trở nên hoàn thiện. Nhưng, trên tất cả, ngươi phải thực sự theo đuổi, ngươi phải chủ động tiến tới và tiến lên, và đừng thụ động trong vấn đề đó. Ta đã phán rằng mọi người đều có cơ hội để được trở nên hoàn thiện, và có khả năng được trở nên hoàn thiện, và điều này đúng, nhưng nếu ngươi không cố gắng để việc theo đuổi của mình được tốt hơn, nếu ngươi không đạt được ba tiêu chí này, thì cuối cùng ngươi phải bị loại bỏ. Ta muốn mọi người bắt kịp, muốn mọi người có được công tác và sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và có thể vâng lời đến tận cuối cùng, bởi vì đây là bổn phận mà mỗi người các ngươi nên thực hiện. Khi tất cả các ngươi đều đã thực hiện bổn phận của mình, thì các ngươi cũng đã được trở nên hoàn thiện, các ngươi cũng sẽ có những lời chứng mạnh mẽ. Tất cả những ai có lời chứng đều là những người đã chiến thắng Sa-tan và có được lời hứa của Đức Chúa Trời, và họ là những người sẽ tiếp tục sống trong đích đến tuyệt vời.

Trích từ “Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

709. Những đôi mắt đầy lừa dối và định kiến với người khác không phải là thứ mà những người trẻ nên có, và những người trẻ không nên thực hiện những hành động phá hoại, đáng ghê tởm. Họ không nên thiếu lý tưởng, khát vọng, và khao khát tha thiết để làm cho mình tốt hơn; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà nên cởi mở và thẳng thắn, với tinh thần tha thứ cho các anh chị em. Dĩ nhiên, đây là những yêu cầu của Ta với mọi người, và lời khuyên của Ta với mọi người. Nhưng còn hơn thế nữa, đây là những lời dỗ dành của Ta đối với tất cả những người trẻ. Các ngươi nên thực hành theo lời Ta. Đặc biệt, những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó.

Trích từ “Những lời cho người trẻ và người già” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

710. Trong khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đang được thực hiện, từng người một có thể được cứu rỗi sẽ được cứu nhiều nhất có thể, và không ai trong số họ bị loại bỏ, bởi mục đích công tác của Đức Chúa Trời là cứu rỗi con người. Trong suốt thời gian Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, tất cả những kẻ không thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của mình – cũng như tất cả những kẻ không thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời – sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt. Giai đoạn công tác này – công tác của lời – sẽ mở ra cho mọi người tất cả các con đường và lẽ mầu nhiệm mà họ không hiểu, để họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với họ, và để họ có thể có các điều kiện tiên quyết nhằm đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và đạt được những thay đổi trong tâm tính mình. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lời để làm công tác của Ngài và không trừng phạt con người bởi họ có chút dấy nghịch; đây là vì bây giờ là thời điểm của công tác cứu rỗi. Nếu bất cứ ai hành động dấy nghịch đều bị trừng phạt, thì không ai sẽ có cơ hội được cứu rỗi; mọi người đều sẽ bị trừng phạt và rơi xuống địa ngục. Mục đích của những lời phán xét con người là cho phép họ biết chính họ và quy phục Đức Chúa Trời; không phải là để trừng phạt họ với sự phán xét như thế. Trong suốt thời gian công tác của lời, nhiều người sẽ phơi bày sự dấy nghịch và chống đốicủa họ, cũng như sự bất tuân của họ đối với Đức Chúa Trời nhập thể. Tuy nhiên, Ngài sẽ không trừng phạt tất cả những người này vì thế, mà thay vào đó sẽ chỉ gạt bỏ những kẻ bại hoại đến tận xương tủy và những kẻ không thể được cứu. Ngài sẽ giao xác thịt của họ cho Sa-tan, và trong vài trường hợp, sẽ kết liễu xác thịt của họ. Những người còn lại sẽ tiếp tục đi theo và kinh qua việc bị xử lý vả tỉa sửa. Nếu trong khi đi theo, những người này vẫn không thể chấp nhận việc bị xử lý và tỉa sửa, và trở nên ngày càng suy đồi, thì họ cũng đã mất cơ hội được cứu rỗi. Mỗi người đã quy phục để được chinh phục bằng lời sẽ có nhiều cơ hội để được cứu rỗi; Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với từng con người này sẽ tỏ lòng khoan dung tột bậc của Ngài. Nói cách khác, họ sẽ được tỏ lòng khoan dung tột bậc. Chừng nào mà con người từ bỏ con đường sai trật của mình, và chừng nào mà họ có thể ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ cơ hội để có được sự cứu rỗi của Ngài. Khi những con người lần đầu tiên dấy nghịch chống lại Đức Chúa Trời, Ngài không muốn giết chết họ; thay vào đó, Ngài làm mọi việc có thể để cứu họ. Nếu người nào đó không còn khả năng được cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ gạt họ sang một bên. Lý do Đức Chúa Trời chậm hành phạt trừng phạt một người nào đó là Ngài mong muốn cứu tất cả những ai có thể được cứu. Ngài phán xét, khai sáng, và hướng dẫn con người chỉ bằng lời, và không dùng roi để giết chết họ. Việc sử dụng lời để mang đến cho con người sự cứu rỗi chính là mục đích và ý nghĩa của giai đoạn công tác cuối cùng.

Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

711. Ta không muốn thấy bất kỳ ai cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã bỏ họ lại trong giá lạnh, rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ hoặc quay lưng lại với họ. Tất cả những gì Ta muốn thấy là mọi người đang trên đường để theo đuổi lẽ thật và cố gắng hiểu về Đức Chúa Trời, mạnh dạn tiến lên với quyết tâm không hề lay chuyển, không có bất kỳ nỗi lo âu hoặc gánh nặng nào. Dù cho ngươi đã phạm sai lầm gì, dù cho ngươi đã đi lạc bao xa hay ngươi đã phạm tội nghiêm trọng thế nào, đừng để những điều này trở thành gánh nặng hoặc hành lý quá tải mà ngươi phải mang trong khi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Hãy tiếp tục tiến lên. Vào mọi lúc, Đức Chúa Trời luôn giữ sự cứu rỗi con người trong lòng Ngài; điều này không bao giờ thay đổi. Đây là phần quý giá nhất trong bản thể của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

712. Từ buổi đầu cho đến nay, chỉ con người là có khả năng trò chuyện với Đức Chúa Trời. Nghĩa là, trong hết thảy muôn vật và các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, không gì khác ngoài con người có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời. Con người có đôi tai cho phép họ nghe, và mắt để họ thấy; họ có ngôn ngữ, những ý tưởng riêng của họ, và ý chí tự do. Họ sở hữu tất cả những gì cần thiết để nghe Đức Chúa Trời phán, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và do đó Đức Chúa Trời ban mọi mong muốn của Ngài trên con người, muốn giữ con người làm bạn đồng hành, đồng tâm hợp ý với Ngài và có thể bước đi cùng Ngài. Kể từ khi Đức Chúa Trời bắt đầu quản lý, Ngài đã chờ đợi con người dâng lòng họ cho Ngài, để Đức Chúa Trời làm tinh sạch và trang bị cho nó, để làm cho họ vừa ý Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời yêu thương, để làm cho họ tôn kính Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời mãi mong ngóng và chờ đợi kết quả này.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

713. Khi đã rời xa nguồn sự sống đến từ Đấng Toàn Năng, con người không hiểu được lí do vì sao họ tồn tại, nhưng ai cũng sợ chết. Dù chẳng có sự cứu trợ hay sự giúp đỡ nào, nhưng con người vẫn ngần ngại từ bỏ sự sống, gồng mình lên để tồn tại một cách thấp hèn trong thế gian này dưới hình hài của những xác thịt vô hồn. Ngươi sống theo cách này không một chút hy vọng; cũng như những người khác sống chẳng hề có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong huyền thoại sẽ cứu rỗi những ai đang kêu van trong khổ đau và tuyệt vọng mong chờ sự xuất hiện của Ngài. Cho đến nay, niềm tin ấy vẫn chưa thành hiện thực với những ai còn trong tình trạng mê muội. Tuy nhiên, nhân loại vẫn mong chờ điều đó. Đấng Toàn Năng thương xót nhân loại chìm ngập trong đau khổ. Đồng thời, Ngài cũng chán ngán những con người thiếu ý thức, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu để nhận được sự đáp lại từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng của ngươi và linh hồn của ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để rồi ngươi sẽ không còn bị đói hay bị khát thêm nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy thế giới thật hoang tàn, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời luôn ở bên để dõi theo ngươi mong chờ ngươi trở lại với Ngài. Ngài đang mong chờ ngày mà ngươi sẽ đột nhiên nhớ lại: khi người nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, và rồi bỗng một ngày nọ bị lạc lối, một thời điểm nọ, ngươi mất ý thức trên đường, và một thời điểm nọ, ngươi có được một “người cha”; ngươi sẽ dần nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi Đấng Toàn Năng đã luôn đứng ở đó để dõi theo ngươi, chờ đợi sự trở lại của ngươi. Đức Chúa Trời khát khao mòn mỏi, chờ đợi một sự hồi đáp nhưng chẳng hề nhận được một câu trả lời. Sự dõi theo của Ngài là vô giá, và đó là vì tấm lòng và linh hồn của toàn nhân loại. Có thể sự dõi theo này là đời đời, cũng có thể sự dõi theo này đã không còn nữa. Nhưng ngươi cần phải biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu.

Trích từ “Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

714. Tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thấm đẫm mỗi một chi tiết trong công tác quản lý của Ngài, và bất kể người ta có thể hiểu ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời hay không, Ngài vẫn miệt mài làm công tác mà Ngài đã đặt ra để hoàn thành. Bất kể người ta hiểu về sự quản lý của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì sự trợ giúp và những lợi ích mà công tác của Đức Chúa Trời mang lại cho con người đều có thể được nhận thấy bởi mọi người. Có lẽ ngày hôm nay ngươi chưa cảm nhận được chút gì về tình yêu hay sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng miễn là ngươi không từ bỏ Đức Chúa Trời, và không từ bỏ quyết tâm của mình để theo đuổi lẽ thật, sẽ có một ngày nụ cười của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ lộ cho ngươi. Bởi vì mục tiêu công tác quản lý của Đức Chúa Trời là giành lại những người đang ở dưới quyền của Sa-tan, chứ không phải từ bỏ những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và chống lại Đức Chúa Trời.

Trích từ “Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: A. Yêu cầu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Tiếp theo: C. Những cảnh báo của Đức Chúa Trời đối với con người

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này