935 Thực chất của Đức Chúa Trời vừa toàn năng vừa thực tế

1 Trong mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có phương diện toàn năng của Ngài và phương diện thực tế của Ngài. Sự toàn năng của Đức Chúa Trời là thực chất của Ngài và sự thực tế của Ngài cũng là thực chất của Ngài; hai phương diện này không thể tách rời. Những hành động thực tế, thiết thực của Đức Chúa Trời là phương diện thực tế của Ngài, và phương diện toàn năng của Ngài nằm ở khả năng làm việc theo cách này của Ngài. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm đều chứa đựng cả hai phương diện – sự toàn năng của Ngài và sự thực tế của Ngài – và tất cả những gì Ngài làm đều dựa trên thực chất của Ngài; đó là sự thể hiện tâm tính của Ngài, cũng như sự tỏ lộ thực chất của Ngài và Ngài là gì.

2 Công tác thực tế và thiết thực của Đức Chúa Trời; sự bày tỏ lẽ thật làm tinh sạch và giải quyết sự bại hoại của nhân loại; và khả năng dẫn dắt con người trực tiếp là những phần trong phương diện thực tế của Ngài. Ngài bày tỏ tâm tính Ngài và Ngài là gì, cũng như Ngài có thể làm công tác mà con người không thể; đây là phương diện toàn năng của Ngài. Đức Chúa Trời có thẩm quyền khiến những gì Ngài phán trở thành hiện thực, làm cho những mệnh lệnh của Ngài đứng vững và khiến những gì Ngài phán được thực hiện. Khi Đức Chúa Trời phán, sự toàn năng của Ngài được tỏ lộ. Đức Chúa Trời cai trị muôn vật, điều khiển Sa-tan để phục vụ cho Ngài, sắp đặt những môi trường để thử thách và tinh luyện con người, làm tinh sạch và chuyển hóa tâm tính họ. Đây là những biểu hiện của phương diện toàn năng của Đức Chúa Trời. Thực chất của Đức Chúa Trời vừa toàn năng vừa thực tế, và hai phương diện này bổ sung cho nhau. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều thể hiện tâm tính Ngài và tỏ lộ Ngài là gì. Việc Ngài là gì bao gồm sự toàn năng của Ngài, sự công chính của Ngài và sự oai nghi của Ngài.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 934 Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị muôn vật

Tiếp theo: 936 Đức Chúa Trời tể trị quy luật sinh tồn của vạn vật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger