47 Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt chủ yếu làm công tác của lời

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt chấm dứt Thời đại Ân điển

và phán những lời làm cho hoàn thiện và khai sáng,

những lời loại bỏ những ý niệm mơ hồ về Đức Chúa Trời trong lòng người.

Jêsus theo con đường khác. 

Ngài làm phép lạ và chữa lành người bệnh, rao giảng phúc âm thiên quốc,

và chịu đóng đinh thập giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại.

Thế nên con người có ý niệm rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn như thế này.

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt thành toàn và tỏ lộ tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ta thấy bản chất Ngài;

trong lời Ngài, ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt

loại bỏ những ý niệm mơ hồ về Đức Chúa Trời trong lòng người.

Qua lời nói và việc làm của mình, Ngài công tác giữa nhân gian.

Để con người biết thực tế của Đức Chúa Trời, không tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ.

Qua lời của Đức Chúa Trời trong xác thịt, Ngài hoàn thiện con người và thành toàn vạn vật.

Đây là công tác Đức Chúa Trời sẽ đạt được trong thời sau rốt. 

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt thành toàn và tỏ lộ tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ta thấy bản chất Ngài;

trong lời Ngài, ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời trong xác thịt chỉ phán lời,

như là công tác của Ngài trên thế gian.

Có thể thấy trọn vẹn Ngài qua những lời của Ngài,

toàn năng, khiêm nhượng, tối cao.

Đức Chúa Trời trong xác thịt chỉ phán lời,

như là công tác của Ngài trên thế gian.

Có thể thấy trọn vẹn Ngài qua những lời của Ngài,

toàn năng, khiêm nhượng, tối cao.

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt thành toàn và tỏ lộ tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ta thấy bản chất Ngài;

trong lời Ngài, ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt thành toàn và tỏ lộ tất cả bằng lời.

Trong lời Ngài, ta thấy bản chất Ngài;

trong lời Ngài, ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời.


Phỏng theo “Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 37 Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi không thay đổi

Tiếp theo: 54 Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này