693 Sau hết, Đức Chúa Trời thu phục những ai có lẽ thật

1 Những người được sinh ra trong thời kỳ sau rốt là dạng người gì? Họ là những người đã chịu sự bại hoại của Sa-tan hàng ngàn năm và đã bị bại hoại quá sâu sắc đến nỗi không còn hình tượng giống con người. Sau khi trải nghiệm sự phán xét, hình phạt và vạch trần của lời Đức Chúa Trời, sau khi được chinh phục, những người này đạt được lẽ thật từ lời phán của Ngài và được Đức Chúa Trời thuyết phục một cách chân thành; họ đạt được hiểu biết về Đức Chúa Trời, có thể quy phục Ngài tuyệt đối và đáp ứng ý muốn của Ngài. Cuối cùng, đây sẽ là dạng người được thu phục thông qua kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem những người có thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời là những người chưa bao giờ bị Sa-tan làm bại hoại, hay những người được cứu rỗi sau hết? Những người được thu phục thông qua kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời là một nhóm người có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, lĩnh hội lẽ thật từ Ngài, và sở hữu dạng sự sống cùng hình tượng giống con người mà Ngài yêu cầu.

2 Khi con người lần đầu tiên được Đức Chúa Trời tạo ra, họ đơn thuần trông giống con người và có sự sống. Tuy nhiên, họ đã không có trong mình hình tượng giống con người mà Đức Chúa Trời yêu cầu và hy vọng họ đạt được. Nhóm người sẽ được thu phục sau hết là những người sẽ sống sót đến cuối cùng, và đây là những người mà Đức Chúa Trời yêu cầu, những người làm đẹp lòng Ngài và những người thoả lòng Ngài. Qua hàng ngàn năm của công tác quản lý, những người này đã đạt được nhiều nhất; đó là sự chăm tưới cung cấp cho họ thông qua cuộc chiến của Ngài với Sa-tan. Những người trong nhóm này thì khá hơn những người mà Đức Chúa Trời tạo ra ngay từ đầu; mặc dù họ đã bại hoại, điều này là không thể tránh khỏi và là một vấn đề nằm trong phạm vi kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Điều này thể hiện đầy đủ sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài, cũng như thực tế rằng mọi thứ Đức Chúa Trời đã sắp đặt, lên kế hoạch và đạt được là tuyệt đối vĩ đại nhất.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 692 Thái độ của con người đối với những sự thử luyện

Tiếp theo: 694 Sự hiểu biết của Phi-e-rơ về hình phạt và sự phán xét

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger