153 Thân phận của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời

Verse 1

Bởi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

nên Ngài làm việc trong xác thịt của mình,

trong thân phận xác thịt của mình;

Ngài hoàn thành công việc mà

Ngài phải làm trong xác thịt.

Chính Đức Chúa Trời trở nên xác thịt.

Dù là Đấng Christ hay là Thần

của Đức Chúa Trời đều chính là Đức Chúa Trời,

Ngài làm công việc mà Ngài phải làm,

và thực hiện chức vụ mà Ngài phải thực hiện.

Dù Đấng Christ làm công tác của mình như thế nào,

Ngài sẽ không hành động theo

cách mà bất tuân với Đức Chúa Trời.


Chorus

Dù nhân tính của Đấng Christ

có bình thường như thế nào,

chẳng thể phủ nhận rằng

thân phận Ngài là chính Đức Chúa Trời.

Dù Ngài phán từ quan điểm nào,

Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời ra sao,

Ngài sẽ vẫn là Đức Chúa Trời.


Verse 2

Dù Ngài có yêu cầu ở con người điều gì,

Ngài chẳng bao giờ yêu cầu

những thứ mà con người không thể đạt được.

Tất cả những gì Ngài làm, những gì Ngài có thể làm,

là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và

vì lợi ích sự quản lý của Ngài.


Chorus

Dù nhân tính của Đấng Christ

có bình thường như thế nào,

chẳng thể phủ nhận rằng

thân phận Ngài là chính Đức Chúa Trời.

Dù Ngài phán từ quan điểm nào,

Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời ra sao,

Ngài sẽ vẫn là Đức Chúa Trời.


Verse 3

Thần tính của Đấng Christ cao hơn,

cao hơn tất cả mọi người.

Do vậy Ngài là Đấng có thẩm quyền cao nhất

trong mọi loài thọ tạo.

Thẩm quyền này là thần tính của Ngài –

tâm tính và hữu thể của chính Đức Chúa Trời,

điều xác định thân phận của Ngài.


Chorus

Dù nhân tính của Đấng Christ

có bình thường như thế nào,

chẳng thể phủ nhận rằng

thân phận Ngài là chính Đức Chúa Trời.

Dù Ngài phán từ quan điểm nào,

Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời ra sao,

Ngài sẽ vẫn là Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời

Trước: 152 Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời

Tiếp theo: 154 Công tác và sự thể hiện của Đấng Christ quyết định thực chất của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger