144.000 người đắc thắng được tiên tri trong Khải Huyền dấy lên như thế nào?

17/10/2020

Những ai quen với Kinh Thánh đều biết Sách Khải Huyền tiên tri rằng 144.000 người đắc thắng sẽ dấy lên trong thời kỳ sau rốt, và những người đắc thắng này sẽ nhận lãnh sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trong các đại họa. Khải Huyền 14:1 tiên tri rằng, “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình”. Khải Huyền 7:14 tiên tri rằng, “Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. “Mười bốn vạn bốn ngàn người” được nói đến trong Kinh Thánh là những người đắc thắng mà Đức Chúa Trời sẽ lập nên. Tất cả họ đều là những người đã trải qua đại nạn và đứng ra làm chứng, và họ là những người được Đức Chúa Trời khen ngợi, những người có thể bước vào thiên quốc. Nhiều người tin rằng những hành vi tốt chẳng hạn như làm việc và dâng mình cho Chúa, chịu đựng và trả giá, và không phủ nhận danh Chúa kể cả trong sự bức hại, hoạn nạn, hay trong tù đày, có nghĩa là họ có thể trở thành những người đắc thắng, và khi Chúa đến, họ có thể được cất lên trước ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có bao giờ cân nhắc liệu đây có là góc nhìn đúng hay không? Chúa chưa bao giờ nói trong Kinh Thánh rằng những người đắc thắng có thể được lập thành từ sự theo đuổi như thế, vậy chính xác thì 144.000 người đắc thắng được đề cập trong sách Khải Huyền là gì? Bây giờ chúng ta sẽ thông công về điều này.

Người đắc thắng là gì?

Khải Huyền 14:4-5 nói rằng, “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đờn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì”. Khải Huyền 7:14 nói rằng, “Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Đức Chúa Trời phán, “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’(Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những người được làm ra trước tai ương đều là những người vâng phục Đức Chúa Trời, sống theo Đấng Christ, chứng ngôn cho Đấng Christ, tôn vinh Đấng Christ, là những đứa con trai được thắng, là tinh binh của Đấng Christ(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Chúng ta có thể thấy từ những lời tiên tri trong Kinh Thánh này và từ lời Đức Chúa Trời rằng những người đắc thắng là những người theo sát bước chân Chiên Con. Những người này đã đạt được lẽ thật như chính sự sống của họ, tâm tính bại hoại của họ đã được làm tinh sạch và thay đổi, và họ không còn phạm tội hay chống đối Đức Chúa Trời. Họ trung thực và trung thành một cách kiên vững với Đức Chúa Trời, họ không dối trá, và họ không có khiếm khuyết. Họ làm việc và dâng mình cho Đức Chúa Trời với một tấm lòng tinh sạch, không có bất kỳ dạng mặc cả hay giả mạo nào. Họ không đòi hỏi ở Đức Chúa Trời và không yêu cầu gì đổi lại; tất cả những gì họ làm là báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi thi hành những bổn phận của mình, họ có thể tán dương Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, hòa hợp với Ngài, và mang những người khác đến trước Ngài. Cho dù họ đối mặt với những sự thử luyện và hoạn nạn nào, họ luôn có thể duy trì sự kiên định trong việc đọc lời Đức Chúa Trời và thi hành bổn phận của một loài thọ tạo. Họ không than van, họ vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, họ mang những chứng ngôn đẹp đẽ và vang dội. Chỉ những người này mới là những người đắc thắng trong mắt Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta xem xét bản thân mình theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với những người đắc thắng, mặc dù chúng ta giờ đây có thể có vẻ chịu khổ một chút ở bề ngoài và có một số hành vi tốt, và mặc dù chúng ta có thể không phản bội Chúa dưới những sự tra tấn dã man mà ĐCSTQ bắt chúng ta phải chịu, điều chúng ta không thể phủ nhận chính là những tâm tính bại hoại của chúng ta chưa được làm tinh sạch hay thay đổi. Chúng ta vẫn không thể vượt qua vô vàn cám dỗ của Sa-tan, chúng ta cũng không có lòng quy phục và tôn kính Đức Chúa Trời. Ví dụ, mặc dù chúng ta có thể dâng mình hoàn toàn và rao giảng phúc âm khắp mọi nơi chúng ta đi, động cơ của chúng ta là có một đời đống gia đình bình an, nhận được những phúc lành của việc vào thiên quốc và đổi lại là đạt được sự sống đời đời. Giây phút những khao khát của chúng ta chưa được làm tròn hay một thảm họa nào đó giáng xuống gia đình chúng ta, chúng ta đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, chúng ta tiếc những gì đã dâng cho Đức Chúa Trời, và chúng ta thậm chí có thể từ bỏ Đức Chúa Trời hoàn toàn. Mặc dù không bán đứng hội thánh sau khi bị bắt và bỏ tù nhưng một số người sau đó lại tận dụng điều này, tán tụng bản thân họ trước những người khác và giành công trạng đối với những thành tựu trước Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong những tương tác của chúng ta với người khác, khoảnh khắc điều gì đó bắt đầu xâm phạm lợi ích của chúng ta, chúng ta không thể không nói dối và lừa người khác. Đây chỉ là một vài ví dụ. Khi không làm tinh sạch tâm tính sa-tan bại hoại của chúng ta, chúng ta vẫn có khả năng phản bội Đức Chúa Trời và chống đối Ngài vào bất cứ lúc nào và nơi nào, vậy thì làm sao chúng ta có thể là những người đắc thắng được? Thực ra, nếu chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào khả năng làm việc và lao nhọc của mình, việc chúng ta không chịu phủ nhận danh Chúa khi bị bắt và tù đày, và có thể đứng ra làm chứng qua sự bức hại của chính quyền vô thần, thì điều này chỉ có thể được gọi là có chút đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tâm tính bại hoại của chúng ta chưa thay đổi, chúng ta thiếu sự hiểu biết thật về bản tính và thực chất bại hoại của mình, và chúng ta chưa phải là những người vâng phục Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Chúng ta chưa đạt tiêu chuẩn cho 144.000 người đắc thắng được nói đến trong Kinh Thánh. Vậy thì chúng ta nên theo đuổi như thế nào để được làm thành những người đắc thắng bởi Đức Chúa Trời trước các đại họa?

Chúng ta làm thế nào để có thể được lập thành những người đắc thắng trước các thảm họa?

Điều quan trọng là biết rằng 144.000 người đắc thắng dấy lên khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ làm một giai đoạn khác của công tác khác trong thời kỳ sau rốt và lập một nhóm những người đắc thắng. Chúng ta hãy xem qua Kinh Thánh: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng… Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phải cùng các Hội thánh!(Khải Huyền 3:7-13). “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-e-rơ 4:17). Những câu này nói về sự cất lên của hội thánh Phi-la-đen-phi, điều mà Thần phán với các hội thánh, và rằng sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, v.v. Đây là tất cả những công tác mà Đức Chúa Jêsus sẽ làm khi Ngài trở lại. Nói vậy nghĩa là, trước các thảm họa, Đức Chúa Trời sẽ lấy một danh xưng mới, chia sẻ những lời phán của Ngài với các hội thánh, bày tỏ mọi lẽ thật, phán xét và làm tinh sạch tất cả những ai đến trước Ngài. Từ giữa những người đó, Ngài sẽ lập một nhóm những người đắc thắng. Nếu chúng ta muốn được đưa vào 144.000 người đắc thắng như đã tiên tri trong Kinh Thánh trước các thảm họa, chúng ta trước tiên phải tìm kiếm điều Đức Thánh Linh phán với các hội thánh, chấp nhận công tác phán xét và làm tinh sạch con người của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Khắp thế giới, chỉ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện công khai làm chứng cho mọi quốc gia rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và bí mật đến trong thời kỳ sau rốt. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng chứng thực rằng Đức Chúa Trời bày tỏ những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh, rằng, với danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã mở ra công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và rằng Ngài đang làm tinh sạch và cứu rỗi con người ngay tại thời khắc này. Hơn nữa, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lập một nhóm người đắc thắng ở Trung Quốc và công tác Phúc Âm này hiện đang được loan truyền khắp thế giới. Vậy chính xác thì Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công tác lập nên những người đắc thắng như thế nào?

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta đã từng nói trước đây rằng một nhóm người đắc thắng được thu phục từ phương Đông, những người đắc thắng xuất hiện giữa cơn đại nạn. Những lời này có ý nghĩa gì? Chúng có nghĩa là những người đã được thu phục này chỉ thực sự vâng phục sau khi trải qua sự phán xét và hình phạt, sự xử lý và tỉa sửa, và mọi sự tinh luyện. Đức tin của những người này không mơ hồ và trừu tượng, mà rất thật. Họ chưa từng nhìn thấy bất cứ dấu kỳ hay phép lạ, hay bất cứ điều kỳ lạ nào; họ chẳng nói những chữ hay giáo lý thâm thúy, hay những sự thông sáng sâu sắc nào; mà thay vào đó họ có hiện thực và lời Đức Chúa Trời, và một sự hiểu biết thực sự về tính hiện thực của Đức Chúa Trời. Chẳng phải nhóm người như thế có khả năng tốt hơn trong việc làm rõ quyền năng của Đức Chúa Trời hay sao?(Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. … Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật có thể cho phép con người được làm tinh sạch và đạt được sự cứu rỗi. Chính thông qua những lẽ thật này mà Đức Chúa Trời phán xét tâm tính của chúng ta, và sắp xếp mọi dạng người, sự kiện, và sự vật để thử chúng ta, phơi bày chúng ta, và tinh luyện chúng ta. Đây là cách lẽ thật được rèn vào bên trong chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng tỏ lộ cách Sa-tan làm bại hoại con người và lừa dối Đức Chúa Trời như thế nào, thực chất và lẽ thật về cách nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chúng nói với dân sự được Đức Chúa Trời chọn về cách họ có thể nhận thức rõ Sa-tan, cách họ có thể biết bản thân mình, cách họ có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, cách họ có thể là những người trung thực, cách họ có thể giải quyết những tội trọng của chính mình và làm đủ việc lành, cách họ có thể tôn kính, vâng phục, và yêu kính Đức Chúa Trời, cách họ có thể trở nên tương hợp với Đấng Christ, v.v. Những ai yêu lẽ thật đều tập trung vào việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, họ trở nên biết bản thân mình thông qua những sự thử luyện khác nhau mà Đức Chúa Trời thiết lập để phơi bày họ, và họ nhìn thấu sự phán xét của lời Đức Chúa Trời rằng bản thân họ là con cháu của Sa-tan. Họ thấy rằng họ kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, giả dối. Họ thấy họ phát ốm với lẽ thật và sùng bái danh lợi; họ luôn ao ước được ngang bằng với Đức Chúa Trời; họ thi hành bổn phận của họ để xin Đức Chúa Trời thứ gì đó đổi lại, và khi họ đối mặt với những sự kiện mà họ không thích, họ phán xét một cách tùy tiện, chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Bề ngoài, họ có vẻ theo Đức Chúa Trời, nhưng sự thật là họ vẫn sống dưới sự ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, và chưa thật sự được Đức Chúa Trời thu phục. Bằng cách trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, họ bắt đầu biết được sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời; họ thấy rằng Đức Chúa Trời ghét và rủa sả những thứ tà ác, trong khi Ngài ban phúc lành và thương xót những ai theo đuổi lẽ thật và khao khát công lý. Vậy thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời không thể không khởi lên trong họ. Họ trở nên sẵn lòng từ bỏ bản tính sa-tan của chính mình, sẵn lòng vâng phục Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài. Bằng cách không bao giờ ngơi nghỉ trong việc thực hành lời Đức Chúa Trời và từ bỏ bản tính bại hoại của mình, tâm tính Sa-tan của họ thay đổi theo thời gian. Họ trở nên có thể tôn kính Đức Chúa Trời trong mọi sự, họ xem lời Đức Chúa Trời và lẽ thật là những nguyên tắc thực hành của họ, và họ đạt được lẽ thật như chính sự sống của họ.

Đức Chúa Trời giờ đây đã lập một nhóm những người đắc thắng ở Trung Quốc. Nhiều anh chị em đã chịu sự đàn áp và bắt bớ điên cuồng của chính quyền ĐCSTQ, họ đã bị chối bỏ, vu cáo, và gài tội bởi nhiều người của thế gian, nhưng họ vẫn mạnh mẽ loan truyền Phúc Âm và làm nhiệm vụ của họ một cách trung tín. Họ không suy nghĩ về những triển vọng tương lai hay vận mệnh của họ, hay đến bất kỳ tác động nào lên uy tín hay địa vị của họ. Một số người đã bị tra tấn dã man bởi chính quyền ĐCSTQ, và khi đối mặt với cái chết, họ vẫn giữ sự trung thành với Đức Chúa Trời, quy phục những sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời, và đã đứng ra làm chứng. Cũng có nhiều anh chị em đã trải nghiệm sự phán xét, hình phạt, những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời, và đã giải thoát mình khỏi tâm tính bại hoại của họ. Họ hiện sống thể hiện ra hình tượng giống con người và đã đưa ra mọi dạng chứng ngôn thực nghiệm. Chứng ngôn của những người đắc thắng này là sự kết tinh của công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, do đó làm thành toàn đúng như Khải Huyền 7: “Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” và Khải Huyền 14:4 “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con”.

Các chứng ngôn thực nghiệm của những người đắc thắng này hiện có trên mạng. Chúng truyền cảm hứng cho rất nhiều người; họ có thể thật sự cảm nhận rằng, nếu không phải vì sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, không con người nào có thể dẫn dắt nhóm người bại hoại sâu sắc này thoát khỏi sự ảnh hưởng đen tối của Sa-tan và đưa ra những chứng ngôn chiến thắng. Những chứng ngôn này xác nhận với mọi người rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và lần lượt từng người một, họ chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện được chấp nhận và truyền đi bởi ngày càng nhiều người hơn, và công tác làm chứng cho Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đạt đến một tầm cao mới. Vương quốc của Đức Chúa Trời từ lâu đã đến trên đất, những đại họa sẽ sớm đến trên chúng ta, và công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sẽ đến hồi kết. Thời khắc đang ở cùng chúng ta – chúng ta phải tìm kiếm và khảo cứu con người thật. Tất cả những ai nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và trở lại trước ngôi Đức Chúa Trời Toàn Năng là những nữ đồng trinh khôn dự tiệc cưới Chiên Con, và họ có cơ hội trở thành một trong 144.000 người đắc thắng được nói đến trong Kinh Thánh trước khi các đại họa tới. Nếu không, khi các thảm họa đến với thế gian một cách đầy đủ, cơ hội được Đức Chúa Trời lập thành những người đắc thắng sẽ bị mất đi, và con người sẽ ăn năn mãi không thôi.

Chú thích của Biên tập viên: Sau khi đọc bài này, giờ đây quý vị có hiểu 144.000 người đắc thắng được tiên tri trong Kinh Thánh nghĩa là gì không? Quý vị đã tìm thấy con đường để được Đức Chúa Trời lập thành người đắc thắng chưa? Nếu quý vị muốn hiểu thêm nhiều phương diện của lẽ thật, xin hãy click vào ô liên hệ bên dưới của chúng tôi để liên lạc. Chúng tôi sẽ hân hạnh thông công và khám phá cùng nhau!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger