Mục sư ngăn cản tôi vào thiên quốc

28/01/2022

Bởi Nguyễn Văn Sơn, Việt Nam

Tháng 11 năm 2020, có một người anh em mời tôi tham gia hội họp qua mạng. Tôi nghĩ rằng lâu nay mình toàn nghe những bài giảng cũ rích chẳng chu cấp chút cung dưỡng thuộc linh nào ở hội thánh, nên có lẽ một mục sư nước ngoài tổ chức thờ phượng qua mạng sẽ tốt hơn chăng. Nghĩ vậy, tôi liền vui vẻ đồng ý tham gia. Trải qua mấy ngày thông công khi hội họp, tôi được biết rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. đến để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại hầu chúng ta có thể thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi, biến chúng ta trở thành người chân thành quy phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Các bài giảng này rất tuyệt vời và có nhiều điều tôi chưa từng nghe trước đây, chúng có nhiều sự khai sáng mới mẻ, thật sự cung dưỡng cho tôi rất nhiều. Tôi chia sẻ toàn bộ chuyện này với một người em họ hàng xa, nhưng thật không ngờ, cậu ta không những chẳng chịu lắng nghe, mà còn đi kể hết cho mục sư của tôi.

Thế là mục sư cử ba lãnh đạo hội thánh tới nhà tôi để tìm hiểu thêm về những buổi hội họp qua mạng của tôi, xem chúng thuộc giáo phái nào và người rao giảng đến từ đâu. Tôi bèn bảo họ, “Họ không thuộc giáo phái nào cả. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài phán rất rõ ràng về căn nguyên sự phạm tội của con người, cách để thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch, thông công của các anh chị em ở đó cũng rất khai sáng”. Nhưng mấy lãnh đạo đó nói, “Cho dù bài giảng có hay cỡ nào đi nữa. Bất cứ tin gì về việc Chúa tái lâm đều là giả, vì Kinh Thánh có viết, ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Đức Chúa Jêsus đã phán rất rõ rằng các Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt, nên bất cứ đức tin nào cho rằng Chúa đã tái lâm đều là giả. Sao anh có thể nghe lời họ chứ?”. Khi nghe họ nói như vậy, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus phán như thế để chúng ta có sự phân định về Christ giả, chứ không phải bắt chúng ta đề phòng đến mức không chịu nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Trong những buổi hội họp qua mạng, anh Trần ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chia sẻ những lẽ thật về việc phân biệt Christ giả và một số lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mê-si, và kết quả của lời tiên báo này là sự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thì sẽ là sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Có một tên gọi cho từng thời đại, và mỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mối thông công của anh ấy giúp tôi hiểu rằng khi Đức Chúa Jêsus phán “Nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”, Ngài đang bảo chúng ta rằng Christ giả mê hoặc mọi người bằng những dấu kỳ và phép lạ. Nên bất cứ ai phô bày những dấu kỳ và phép lạ và tự gọi họ là Đức Chúa Trời chắc chắn là một Christ giả, một ác linh. Vì Đức Chúa Trời luôn mới, không bao giờ cũ, Ngài không bao giờ lặp lại công tác của Ngài. Khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ không thực hiện lại công tác giống như trong Thời đại Ân điển. Đức Chúa Trời Toàn Năng không phô bày dấu kỳ và phép lạ vào thời kỳ sau rốt, mà Ngài bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để làm tinh sạch và cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật – Ngài là Đấng Christ, Đức Chúa Jêsus tái lâm. Nghĩ như vậy nên tôi đã phản đối các lãnh đạo đó rằng: “Đức Chúa Jêsus phán như thế để chúng ta có thể phân biệt được Christ giả. Đấng Christ là Đấng duy nhất có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi, còn các Christ giả là những ác linh và không thể bày tỏ lẽ thật. Họ chỉ bắt chước công tác trước đó của Đức Chúa Trời và phô bày vài dấu kỳ và phép lạ đơn giản để lừa gạt mọi người. Đức Chúa Jêsus phán Ngài sẽ tái lâm và bảo chúng ta phải cảnh giác và chờ đợi. Chắc chắn sẽ có những người thông báo sự tái lâm của Ngài, nên nếu các vị cho rằng toàn bộ chuyện đó là giả, chẳng phải các vị đang lên án sự tái lâm của Chúa hay sao?”. Nghe tôi nói như vậy, họ không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ đe dọa tôi rằng nếu tôi tiếp tục tham dự hội họp qua mạng, họ sẽ không giúp đỡ cho gia đình tôi nữa. Ở Việt Nam, chúng tôi nhờ cậy mục sư cầu nguyện cho mọi việc, từ lớn đến nhỏ. Nếu có người mất hay có sự kiện gì trong đời, mục sư sẽ luôn giúp đỡ. Nếu mục sư không đến, cũng sẽ chẳng ai đến giúp. Vì thế, khi họ nói họ sẽ không giúp gia đình tôi nữa, tôi thấy khá lo lắng. Làm sao chúng tôi xử lý được những việc trong gia đình đây? Lúc đó, tôi chưa hoàn toàn chắc chắn về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi biết các lãnh đạo hội thánh đã sai lầm, nhưng họ vẫn có tác động đến tôi vì tôi chưa hiểu rõ lẽ thật cho lắm. Tôi cũng lo về việc giải quyết những vấn đề trong đời sống khi không có mục sư giúp đỡ. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng qua những buổi hội họp đó, tôi đã thấy những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là mọi lẽ thật, chúng đến từ Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy có lẽ Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Lỡ tôi nghe theo lời những lãnh đạo đó và bỏ lỡ sự cứu rỗi của Chúa vào thời kỳ sau rốt thì sao? Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và không biết có nên đồng ý ngừng tham gia những buổi hội họp qua mạng hay không.

Tôi có thể thấy họ hung hăng đến mức nào, nếu tôi tiếp tục tham gia hội họp hay nghe các bài giảng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết họ sẽ không chịu bỏ qua. Tôi cho rằng mình nên giả vờ đồng ý, rồi khi họ đã ra rồi tôi sẽ bí mật tham gia hội họp tiếp cũng được, thế nên, tôi bảo họ là sẽ ngừng tham gia những buổi hội họp đó. Nhưng họ không chịu để yên như thế. Họ cứ nhất quyết bảo tôi phải xóa thông tin liên hệ với những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không muốn làm vậy nên cứ cố tình trì hoãn, nghĩ rằng họ sẽ ra về nếu tôi cứ không chịu đưa điện thoại cho họ. Nhưng sau đó vợ tôi lại lên tiếng thúc giục tôi nghe lời các lãnh đạo đó, bảo rằng họ làm thế là vì tình yêu mến mà thôi. Tôi nghĩ bụng, nếu họ thực sự quý mến tôi, thì nên dẫn dắt tôi tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời mới phải. Thế mà, họ lại phán xét và lên án công tác mới của Đức Chúa Trời và ngăn cản tôi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ không sợ hủy hoại mất cơ hội nghênh tiếp Chúa của tôi sao? Đó mà là yêu mến sao? Đã muộn lắm rồi mà họ vẫn không chịu ra về, cứ một mực bắt tôi phải đưa điện thoại cho họ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi phải đưa nó cho họ và họ đã xóa toàn bộ nhóm các anh chị em từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đồng thời chặn số hết tất cả. Họ cảnh báo rằng nếu tôi làm trái lời họ và tiếp tục nghe những bài giảng đó, họ sẽ khai trừ tôi khỏi hội thánh. Khi nghe họ nói như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy sợ hãi. Nếu tôi tiếp tục tham gia hội họp mà lỡ trong gia đình có chuyện gì đó, chúng tôi phải làm sao nếu không có họ giúp đỡ và hỗ trợ đây? Con cái chúng tôi phải làm sao nếu vợ tôi giận tôi vì chuyện này, nếu chúng tôi không hòa thuận? Nghĩ vậy tôi cảm thấy hết sức khổ sở, nên buộc lòng phải nói, “Tôi sẽ ngừng tham dự hội họp”. Một lãnh đạo cười và nói, “Đúng rồi. Hãy tiếp tục tham dự những buổi thờ phượng ở hội thánh chúng ta”.

Sau khi rời nhóm hội họp qua mạng, tôi không còn cách nào khác phải quay lại hội thánh cũ. Trở lại hội thánh, mục sư chỉ toàn nói về ân điển hoặc của lễ, hoặc ông ta chỉ chọn ngẫu nhiên một vài câu nào đó để giảng giải. Ông ta chỉ toàn nói những điều cũ rích không có chút khai sáng mới mẻ nào. Đôi lúc không biết nói gì nữa thì ông ta lại kể chuyện cười. Tôi chẳng hề nhận được ích lợi gì cho sự sống của mình, một số tín hữu thậm chí còn ngủ gật khi thờ phượng. Và mục sư chỉ cầu nguyện cho những giáo dân dâng nhiều của lễ, ngó lơ những ai không có gì nhiều để cho, không cầu nguyện cho họ. Thấy như vậy làm tôi nhớ đến thông công của các anh chị em trong những buổi hội họp qua mạng. Họ nói rằng giới tôn giáo đang rất hoang tàn, và với việc Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác mới, Đức Thánh Linh không công tác ở các hội thánh từ Thời đại Ân điển. Không có công tác của Đức Thánh Linh, bài giảng của các mục sư khô khan và lặp đi lặp lại, không cung dưỡng được cho mọi người. Nghĩ về chuyện này, trong lòng tôi biết rằng hội thánh này thực sự không có công tác của Đức Thánh Linh. Trước kia hội thánh của chúng tôi luôn có sự nhiệt huyết, nhưng giờ chúng tôi chỉ miễn cưỡng tới những buổi thờ phượng. Tôi nhớ lại thông công của các thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng sáng tỏ đến thế nào, và nó cung dưỡng tôi ra sao. Tôi đã nghe những bài giảng của các mục sư bao năm qua, nhưng vẫn không hiểu rõ về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cách Ngài công tác trong Thời đại Luật pháp và Ân điển, thành quả công tác của Ngài là gì, hay Đức Chúa Trời phán xét mọi người như thế nào vào thời kỳ sau rốt. Tôi chỉ biết mình cần có đức tin. Từ khi nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã được biết mọi lẽ nhiệm mầu trong công tác của Đức Chúa Trời, thông công cùng những người khác giúp tôi càng hiểu hơn về công tác của Đức Chúa Trời. Tôi thấy Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự có công tác của Đức Thánh Linh và những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là mọi lẽ thật. Có thể thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng chắc chắn là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Nghĩ về những điều tôi đã đạt được từ những buổi hội họp qua mạng, tôi thấy rất ấm lòng. Tôi thầm nghĩ rằng tôi biết Đức Chúa Trời đã tái lâm để thực hiện công tác mới. Nếu không tham gia hội họp để tìm hiểu, có thể tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi. Tôi rất muốn tham gia hội họp cùng các anh chị em đó, nhưng lại không thể vì các lãnh đạo đã xóa hết mọi thông tin liên hệ của họ rồi. Linh hồn của tôi đang đói khát, và tôi cảm thấy như mình đã đánh mất thứ giá trị nhất trên đời. Tôi cảm thấy khổ sở, trống rỗng và đau đớn. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời chỉ cho tôi một lối thoát. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Không lâu sau, một chị đến từ Lào và một người anh em khác trên Facebook đã liên hệ với tôi. Họ bảo rằng trong mấy ngày chúng tôi mất liên lạc, họ đã rất lo cho tôi, cố gắng tìm tôi. Tôi rất cảm động và biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi có thể cảm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời, và Ngài thực sự cố gắng hết sức để cứu rỗi chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta! Lo rằng tôi sẽ cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, họ gửi cho tôi những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Có một đoạn thật sự đánh động tâm can tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Đức Chúa Trời quan tâm đến một người, xem xét người này, và Sa-tan theo sát gót Ngài mọi lúc. Bất kỳ ai mà Đức Chúa Trời chiếu cố, Sa-tan cũng theo dõi, lê bước phía sau. Nếu Đức Chúa Trời muốn người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và phá hoại công tác Đức Chúa Trời làm, hết thảy mọi việc hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; hết thảy những ai Đức Chúa Trời muốn, nó cũng muốn cho chính mình, nó muốn chiếm hữu họ, kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao? … Trong khi chiến đấu với Đức Chúa Trời, và lê bước theo Ngài, mục đích của Sa-tan là phá hủy toàn bộ công tác Đức Chúa Trời muốn làm, chiếm hữu và kiểm soát những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, hủy diệt hoàn toàn những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục. Nếu họ không bị hủy diệt, thì họ cũng rơi vào sự chiếm hữu của Sa-tan, bị nó sử dụng – đây là mục đích của nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Chị đó thông công rằng từ lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy dù chúng ta thấy con người đang quấy phá và cản trở chúng ta, nhưng thực ra đây là cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Đức Chúa Trời đang công tác để cứu rỗi chúng ta trong khi Sa-tan dùng đủ mọi loại người để đàn áp và ngăn cản chúng ta để chúng ta chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, rồi đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đây là ý định thâm độc của Sa-tan. Đây là lúc chúng ta cần phải đứng vững và biết phân định những người và sự việc này, chọn con đường đức tin của riêng mình. Vì đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, chúng ta phải theo sát bước chân của Ngài. Đây là cách duy nhất để đứng vững trên con đường thật. Thông công của chị ấy đã khai sáng cho tôi. Mấy lãnh đạo đó không muốn tôi tham gia hội họp qua mạng và họ đã xóa hết thông tin liên hệ của mọi người, làm ra vẻ giúp tôi khỏi bị mê hoặc, và tỏ vẻ rằng họ làm thế vì yêu mến và muốn giúp đỡ tôi. Nhưng thực ra, họ đang cản trở tôi, ngăn cản tôi nghênh tiếp Chúa, cố lôi kéo tôi về lại giới tôn giáo để tôi đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Sự quấy phá của các mục sư trưởng lão cũng vạch trần việc đức tin của tôi tầm thường đến mức nào, tôi mềm yếu ra sao. Tôi cứ thế đưa điện thoại cho họ và để họ cắt đứt hết liên lạc với người khác, đồng thời trở lại hội thánh cũ ngay. Tôi đã sống trong tăm tối, không thể đạt được chút cung dưỡng thuộc linh nào. Tôi đã gần như nghe theo mục sư và từ bỏ con đường thật – thật khủng khiếp! Tôi không được khuất phục Sa-tan một lần nữa. Tôi quyết tâm tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, bất kể các mục sư trưởng lão có làm gì đi nữa. Sau đó một anh gửi cho tôi vài đoạn phim làm chứng trải nghiệm về những việc như lúc các anh chị em bị chính quyền Trung Quốc bách hại, cách họ đứng vững làm chứng dù bị tra tấn dã man. Như thế mới đúng là đức tin chân thật. Nếu so sánh với họ, thì tôi mới bị các mục sư trưởng lão quấy phá một chút, mà đã mất lập trường, chấp nhận chịu thua, đúng là tôi còn kém cỏi lắm! Tôi biết mình phải dựa cậy nơi Đức Chúa Trời để vượt qua mọi chuyện, cho dù bị gia đình ruồng rẫy, hoặc bị các mục sư trưởng lão bức bách, cản trở tôi vẫn phải kiên vững. Tôi quyết tâm tiếp tục lên mạng nghe các bài giảng và tham gia hội họp.

Sau đó các giáo sĩ làm rất nhiều trò để ngăn cản tôi tham gia hội họp qua mạng. Họ thậm chí còn nói dối tôi rằng, “Chúng tôi đã được Đức Chúa Trời chỉ định để trông coi chiên của Ngài, nên chúng tôi đích thân chịu trách nhiệm về anh. Đó là lý do chúng tôi phải quản lý việc hội họp qua mạng của anh, và xóa hết những liên hệ đó vì lợi ích của chính anh. Nếu chúng tôi không trông coi chiên của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ phán xét chúng tôi khi Ngài tái lâm”. Đến đây, tôi nhớ tới những lời mà một anh đã nói trong buổi họp qua mạng về việc các giáo sĩ có phải do Đức Chúa Trời chỉ định hay không. Anh ấy nói, “Có những lời Đức Chúa Trời phán để dùng làm căn cứ cho những ai được Ngài chỉ. Trong Thời đại Luật pháp, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ định Mô-sê dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên, Ngài đã đích thân bảo Mô-sê, ‘Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Ðức Chúa Trời tại trên núi nầy(Xuất Hành 3:12). Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã làm chứng việc giao phó cho Phi-e-rơ chăn dắt các hội thánh rằng: ‘Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời’ (Ma-thi-ơ 16:18-19). ‘Hãy chăn chiên ta(Giăng 21:16). Có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã đích thân làm chứng cho những ai Ngài chỉ định và tin dùng. Họ có những lời của Đức Chúa Trời làm chứng. Nếu không, thì ít nhất cũng phải có ấn chứng công tác của Đức Thánh Linh. Các giáo sĩ có được lời Đức Chúa Trời làm chứng rằng họ được Ngài chỉ định không? Có ấn chứng công tác của Đức Thánh Linh không?”. Điều này khiến tôi càng tự tin hơn. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán Ngài đã chỉ định các giáo sĩ, và dù Phao-lô đã nói “Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc”, những lời của Phaolô không phải là lời Đức Chúa Trời, nên họ không thể lấy đó làm căn cứ được. Nói mục sư trưởng lão do Đức Chúa Trời chỉ định là không hợp lý! Và vửa rồi tôi nhận ra rằng các giáo sĩ không có sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong những bài giảng của họ. Họ không chia sẻ về ý muốn của Đức Chúa Trời hay dẫn dắt chúng tôi đưa lời Chúa vào thực hành. Họ hoàn toàn không có công tác của Đức Thánh Linh. Việc này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ định họ, mà là do con người chỉ định. Trong đức tin của mình, tôi phải lắng nghe lời Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, chứ không phải nghe lời và làm theo bất cứ con người nào. Thấy tôi không trả lời, mục sư nổi giận và mắng tôi: “Bất cứ ai muốn chia sẻ phúc âm phải thông qua chúng tôi trước đã. Không được chúng tôi cho phép, thì đó là con đường giả. Các anh tuyệt đối không được nghe theo!”. Tôi đáp lại, “Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Ngài thực hiện công tác của riêng Ngài. Ngài không cần sự cho phép của con người. Chúa đã tái lâm. Chúng tôi nghe tiếng Đức Chúa Trời và đi theo Ngài – tại sao chúng tôi phải cần sự cho phép của các ông?”. Tôi nghĩ rằng họ đã quá tự cao tự đại, thật sự quá sức kiêu ngạo! Không chịu lắng nghe lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hay tìm hiểu công tác của Ngài, mà lại đưa ra sự phán xét, thật quá giống thái độ của những người Pha-ri-si với công tác của Đức Chúa Jêsus. Họ không hề có chút tôn kính nào với Đức Chúa Trời và không hề yêu lẽ thật.

Sau đó họ còn nói dối vợ tôi, bảo cô ấy rằng tôi đã lạc lối vào con đường giả. Cô ấy không có chút phân định nào về họ, nên mỗi lần tôi tham gia hội họp qua mạng cô ấy rất tức giận và nói chúng tôi đi theo hai con đường khác nhau, rằng cô ấy sẽ ly hôn với tôi nếu tôi cứ tiếp tục tham gia hội họp. Lúc đó tôi cảm thấy rất yếu đuối và khổ sở. Tôi nghĩ, nếu tôi nhượng bộ và ngừng tham gia hội họp, tôi sẽ đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tôi tiếp tục tham gia, cô ấy sẽ ly hôn với tôi, vậy con cái tôi biết phải làm sao đây? Tôi bất lực cầu nguyện Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy củng cố đức tin cho con. Giúp con vượt qua những thử luyện này và dẫn con đi trên con đường phía trước”. Rồi tôi nhớ lại những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37). Những lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng tình yêu vợ con của tôi lớn hơn tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thế nên tôi không xứng đáng với Ngài. Tôi thầm hạ quyết tâm dù vợ tôi có ly hôn, tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó khi vợ tôi cố ngăn cản tôi, cũng không có chút tác dụng gì tới tôi nữa.

Sau đó mục sư lôi kéo cả bố vợ tôi để cố gắng ngăn cản tôi hội họp. Bố vợ tôi nghiện rượu và ít khi tới hội thánh, nhưng mục sư đã mời ông ấy tới một buổi thờ phượng và nói dối ông ấy rằng nếu đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà sau đó lại cố gắng bỏ hội thánh thì sẽ bị đánh gãy chân. Nghe bố vợ nói vậy, vợ tôi về nhà và bắt đầu chửi mắng tôi. Tôi bảo cô ấy những gì các mục sư trưởng lão nói chẳng hề có căn cứ gì cả. Chẳng ai trên thế giới này lại bị đánh gãy chân vì không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đó là tin đồn do chính quyền Cộng Sản Trung Quốc lan truyền, mà chúng là một chính quyền bức bách và chống đối Đức Chúa Trời. Có lần một mục sư bảo tôi rằng có mục sư kia mang Kinh Thánh từ Mỹ về, và cảnh sát tịch thu chúng ngay tại biên giới Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Trung Quốc không cho phép đức tin vào Đức Chúa Trời. Hiện tại Chúa đã tái lâm và Ngài đã xuất hiện ở Trung Quốc, bọn chúng đang truy lùng và bách hại các tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Làm sao chúng ta có thể tin lời một chính phủ vô thần, chống đối Đức Chúa Trời như thế chứ? Tôi đã tham gia hội họp qua mạng và đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, những lời đó hết sức phong phú, chúng tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu trong công tác của Đức Chúa Trời, còn cả sự bại hoại và bản tính tội lỗi của con người để chúng ta tự nhận thức được mình, vân vân. Càng đọc những điều này, tôi càng thấy sáng tỏ và cảm thấy đây chính là tiếng Đức Chúa Trời. Tôi bảo vợ rằng tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm và chúng ta cần phải theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi lại quay về hội thánh cũ chứ? Nghe tôi bảo vậy rồi, vợ tôi không nói gì thêm nữa, nhưng khi cô ấy tới những buổi thờ phượng và nghe những tin đồn của mục sư, cô ấy lại về nhà và cãi nhau với tôi. Trước kia tôi luôn tưởng các mục sư là những người yêu mến Đức Chúa Trời và cũng quý mến tôi, nhưng từ khi họ phát hiện ra chuyện tôi đang tìm kiếm công tác mới của Đức Chúa Trời, họ đã làm mọi việc có thể để ngăn cản tôi, cố gắng lôi kéo tôi quay về tôn giáo của họ. Cuối cùng tôi đã thấy bộ mặt thật của họ. Tôi nhớ những lời của Đức Chúa Jêsus rủa sả những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Những người Pha-ri-si dụ dỗ mọi người vào tôn giáo để khống chế họ trong bàn tay của mình, khi Đức Chúa Jêsus đến, họ đã thấy công tác và lời của Ngài đầy quyền năng và thẩm quyền như thế nào, nhưng họ cứ bám vào Kinh Thánh nghĩa đen và không chịu tìm kiếm lẽ thật, sợ sinh kế của họ sẽ bị đe dọa nếu mọi người đi theo Jêsus, nên họ đã tung tin đồn bôi nhọ và lên án Đức Chúa Jêsus và cuối cùng đóng đinh Ngài vào thập giá. Các mục sư ngày nay chẳng phải y hệt những người Pha-ri-si đó sao? Họ cũng giữ chặt các tín hữu trong hội thánh của mình, khống chế họ, không cho họ nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa. Thật quá tà ác! Nó làm tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi đọc được trong một buổi hội họp. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời làm lộ rõ bộ mặt thật chống đối Đức Chúa Trời của các giáo sĩ. Đức Chúa Trời đã đến vào thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại, các giáo sĩ không những không chịu tìm kiếm và tìm hiểu, mà họ còn chống đối và lên án Ngài, tung tin đồn bịa đặt, phong tỏa các hội thánh, ngăn cản các tín hữu tìm kiếm con đường thật. Họ không nghênh tiếp Chúa hay bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và họ đang ngăn cản chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hủy hoại cơ hội bước vào vương quốc của chúng ta. Họ là ác quỷ mà lời Đức Chúa Trời nhắc đến, ăn thịt và uống máu con người, những con ác quỷ ngăn cản mọi người tới con đường thật.

Họ khai trừ tôi ra khỏi hội thánh vì tôi không chịu nghe theo họ. Các lãnh đạo bảo tôi rằng họ sẽ không giúp tôi nếu như tôi gặp bất cứ chuyện gì. Lúc đó, tôi mới thấy rằng các mục sư trưởng lão đó không hề yêu lẽ thật hay nghe tiếng Đức Chúa Trời. Họ không phải chiên của Đức Chúa Trời. Nghe theo họ trong đức tin thì sẽ giống như thằng mù dẫn đường kẻ đui, chúng tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình thoát được khỏi những kẻ chăn dắt giả đó và tìm được bước chân của Đức Chúa Trời.

Những ngày sau đó tôi càng đọc nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn và nghe thêm nhiều lời chứng của các anh chị em. Tôi cảm nhận được một sự cung dưỡng và khai sáng về mặt thuộc linh lớn lao nhất suốt 10 năm tin Chúa của mình. Tôi cảm thấy được sinh ra vào thời kỳ sau rốt và được nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa đúng là một phước lành hết sức to lớn! Tôi muốn chia sẻ tin tuyệt vời này đến nhiều người chưa được đến trước Đức Chúa Trời, nhưng mục sư và lãnh đạo cảnh báo tôi không được chia sẻ phúc âm với các thành viên hội thánh khác, nếu không họ sẽ tố cáo tôi với chính quyền để tôi bị bắt. Tôi nói, “Các ông không sợ chống đối Đức Chúa Trời sao?”. Một trong số họ, ông Triệu, lạnh lùng trả lời, “Nếu thực sự đây là công tác của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi sẽ là những người Pha-ri-si thời nay và cứ để Đức Chúa Trời trừng phạt chúng tôi đời đời”. Nói những lời như thế, chẳng phải họ đang chủ tâm chống đối Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài hay sao? Sự kiêu ngạo và không biết kính sợ Đức Chúa Trời của họ cho tôi thấy rõ hơn họ là những kẻ căm ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời đến thế nào. Chống lại Đức Chúa Trời như thế, cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt như những người Pha-ri-si!

Sau chuyện đó, tôi đã đạt được sự phân định rõ ràng về họ. Họ không thể ngăn cản tôi nữa, và tôi càng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Giờ tôi đã nhận bổn phận ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vợ tôi rất tò mò khi thấy đức tin của tôi vững chắc như vậy và cũng bắt đầu tự mình tìm hiểu. Cô ấy cũng đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt sau khi đọc lời Ngài, và hiện tại cô ấy đang chia sẻ phúc âm. Tôi vô cùng cảm tạ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tôi muốn thực hiện bổn phận bằng tất cả sức lực và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vượt qua Thử thách của Sa-tan

Bởi David, Benin Tên tôi là David, và tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào Chúa cùng với ba mẹ....

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger