Tại sao chúng ta nói rằng Lời xuất hiện trong xác thịt bao gồm những lời phán của Đức Chúa Trời?

11/08/2020

Từ Kinh Thánh, hết thảy chúng ta đều có thể thấy rằng dù lời được phán trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, được truyền đạt qua một vị tiên tri, hay được Đức Chúa Trời nhập thể phán qua ảnh tượng của Đức Chúa Jêsus, thì hết thảy đều là những lời phán của Đức Chúa Trời. Bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời cũng đều khiến mọi người có thể cảm nhận được thẩm quyền và quyền năng của chúng và rằng hết thảy chúng đều là lẽ thật; điều này là không thể phủ nhận. Hết thảy những ai thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời đều có thể thấy những sự bày tỏ về thẩm quyền, sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ngài trong những lời đó, cũng như những sự bày tỏ về tâm tính công chính của Ngài; theo cách này, thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời được phản ánh rõ rệt trong lời Ngài. Lời xuất hiện trong xác thịt là một tập hợp những lời được bày tỏ bởi sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời và những lời được phán ra sau khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại trong Thời đại Ân điển và chính thức bắt đầu công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, bắt đầu với nhà của Ngài. Những lời này là những lời Đức Chúa Trời đã phán với toàn thể nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Trong những lời đó, Đức Chúa Trời Toàn Năng tỏ lộ lẽ mầu nhiệm của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, mục đích và ý nghĩa của ba giai đoạn công tác của Ngài, lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể của Ngài, lẽ mầu nhiệm của sự phán xét trong thời kỳ sau rốt và lẽ mầu nhiệm về kết cuộc và đích đến của loài người; cũng tiết lộ thực chất và lẽ thật về sự bại hoại của loài người bởi Sa-tan và chỉ cho loài người thấy con đường để thực hành lẽ thật và đạt được những thay đổi trong tâm tính sống của họ; và v.v. – qua đó, làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Sách Khải Huyền: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). “Rồi tôi thấy trong tay hữu Ðấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cùng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy và tháo những ấy nầy? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc mình xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Ða-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra(Khải Huyền 5:1-5). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm ứng nghiệm trọn vẹn những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tỏ lộ lẽ mầu nhiệm của kế hoạch quản lý của chính Ngài, và chỉ có Đức Chúa Trời, trong thân phận của Ngài với tư cách là Đấng Tạo Hóa, mới có thể cất tiếng phán với toàn thể nhân loại, phán xét và tiết lộ lẽ thật về sự bại hoại của loài người, và định đoạt kết cuộc và đích đến cho hết thảy mọi loại người khác nhau. Những lời phán của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thẩm quyền và quyền năng, và mỗi lời đều đại diện cho Đức Chúa Trời có gì và là gì. Do đó, chúng ta có thể khẳng định rằng Lời xuất hiện trong xác thịt được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng là một tập hợp những lời Đức Chúa Trời đã phán với toàn thể nhân loại trong thời kỳ sau rốt, cũng như những lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.

Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để nói chuyện, Ngài luôn phán những lời khuyên răn và đưa ra những yêu cầu đối với con người, những lời phán xét, hành phạt và tiết lộ loài người bại hoại, cũng như đưa ra những lời hứa đối với họ, và v.v. Những lời Đức Chúa Trời hết thảy là những sự bày tỏ về lẽ thật, đường đi và sự sống; chúng là những sự mặc khải về bản chất sự sống của Ngài, đại diện cho tâm tính của Ngài và Ngài có gì và là gì. Điều này giống như cách Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ nhiều lời khi Ngài đến để làm công tác của Ngài. Ví dụ như: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17). “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra(Ma-thi-ơ 22:37-40). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). Những lời của Đức Chúa Jêsus bao gồm những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người cũng như những lời phán xét của Ngài về họ. Hết thảy những lời này đã được Đức Chúa Trời phán với con người trong thân phận của Ngài với tư cách là Đấng Tạo Hóa, và từ những lời được Đức Chúa Jêsus bày tỏ, chúng ta có thể thấy rằng những lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, và rằng chúng có thẩm quyền và quyền năng, và chúng hoàn toàn đại diện cho thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời. Những lời được phán bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như những lời của Đức Chúa Jêsus; hết thảy chúng đều là những lời được Đức Chúa Trời nhập thể phán với loài người, và chúng bày tỏ tâm tính và bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời, biểu lộ hoàn toàn thân phận và địa vị của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng không chỉ tiết lộ lẽ mầu nhiệm liên quan đến kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, mà còn tiết lộ thực chất và nguồn gốc của sự bại hoại của toàn thể nhân loại, và thậm chí còn phơi bày sự bại hoại của tâm trí con người, mà ngay cả họ cũng không ý thức được. Khi đọc những lời này, mọi người hoàn toàn chấp nhận chúng. Đồng thời, những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ cho họ cách để loại bỏ những ảnh hưởng đen tối của Sa-tan và được tinh sạch và có được sự cứu rỗi, và chúng cho mọi người biết hết thảy mọi lẽ thật mà họ nên thực hành và bước vào trong đức tin của mình, như làm thế nào để trở thành một người trung thực, làm thế nào để yêu kính và đầu phục Đức Chúa Trời, làm thế nào để kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, làm thế nào để hầu việc Ngài, làm thế nào để sống thể hiện ra một nhân tính bình thường, và v.v. Hết thảy các khía cạnh khác nhau của lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ trong thời kỳ sau rốt vừa làm ứng nghiệm lẫn hoàn thành lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Ngoài Đấng Tạo Hóa, ai có thể nói chuyện với toàn thể nhân loại? Ai có thể trực tiếp bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và đặt yêu cầu đối với nhân loại? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có thể nhìn thấy sự thật và thực chất của loài người bại hoại? Ai có thể phơi bày bản tính xấu xa được ẩn giấu trong thâm tâm của con người? Ai có thể hoàn thành công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và cứu rỗi triệt để mọi người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan? Không một người nổi tiếng, vĩ nhân, trí thức gia hay nhà thần học nào có thể bày tỏ lẽ thật hoặc nói chuyện với toàn thể nhân loại, càng không ai có thể nhìn thấu bản chất bại hoại của con người hoặc cứu rỗi họ khỏi quyền của Sa-tan; chỉ có Đấng Tạo Hóa mới sở hữu loại thẩm quyền và quyền năng này! Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là một biểu hiện trọn vẹn của thẩm quyền và quyền năng độc nhất của Đức Chúa Trời; chúng là một biểu hiện của thân phận và bản chất của Ngài. Do đó, những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là những lời của Đức Chúa Trời và của Đức Thánh Linh, và điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger