Các đức tin cơ bản của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

13/06/2019

(1) Các nguyên lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Các nguyên lý của Cơ Đốc giáo bắt nguồn từ Kinh Thánh và các nguyên lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt nguồn từ tất cả lẽ thật đã được Đức Chúa Trời bày tỏ từ thuở sáng thế trong quá trình công tác của Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc. Điều đó có nghĩa là, Cựu Ước và Tân Ước cũng như Kinh Thánh của Thời đại Vương quốc – Lời xuất hiện trong xác thịt – mà được Đức Chúa Jêsus tái lâm của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ là những đức tin cơ bản và nguyên lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cựu Ước ghi lại công tác của Giê-hô-va Đức Chúa Trời là ban hành các luật lệ và điều răn cũng như dẫn dắt cuộc sống của con người trong Thời đại Luật pháp; Tân Ước ghi lại công tác cứu chuộc do Đức Chúa Jêsus thực hiện trong Thời đại Ân điển; và Lời xuất hiện trong xác thịt là tất cả lẽ thật về sự làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ trong Thời đại Vương quốc cũng như là một bản mô tả về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Các đức tin cơ bản của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là tất cả lời phán của Đức Chúa Trời trong ba giai đoạn công tác, nghĩa là, tất cả lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ trong ba giai đoạn công tác này. Đây là những đức tin cơ bản và nguyên lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Cơ Đốc giáo được sinh ra từ công tác của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, nhưng Đức Chúa Jêsus Christ mà Cơ Đốc giáo tin vào lại chỉ làm công tác cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Đức Chúa Jêsus nhập thể đã bị đóng đinh và đóng vai trò như của lễ chuộc tội cho con người, giải thoát con người khỏi tay Sa-tan và giải thoát con người khỏi sự lên án và nguyền rửa của luật pháp, và tất cả những gì con người phải làm là đến trước Đức Chúa Trời, thú nhận tội lỗi của mình và ăn năn để được tha tội và tận hưởng nhiều ân điển cũng như phước lành do Đức Chúa Trời ban cho. Đây là công tác cứu chuộc do Đức Chúa Jêsus thực hiện. Mặc dù tội lỗi của con người đã được tha thứ bởi sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, nhưng con người vẫn chưa được xóa bỏ bản tính tội lỗi của mình. Con người vẫn bị bản tính tội lỗi này trói buộc, chi phối và không thể tránh được việc phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời bằng việc kiêu ngạo và tự phụ, tranh giành danh tiếng và lợi ích, đố kị và tranh cãi, nói dối và lừa dối mọi người, theo các xu hướng xấu xa của thế gian, v.v... Con người đã không thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi để trở nên thánh khiết, và do đó, Đức Chúa Jêsus đã tiên tri nhiều lần rằng Ngài sẽ trở lại để thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, phán rằng: “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:47-48). “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con … Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người(Giăng 5: 22-27). Điều này cũng được viết trong Bức thư thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 4 đoạn 17 rằng: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Ngài đã bày tỏ tất cả lẽ thật về sự làm tinh sạch và cứu rỗi con người, đã thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, và đã hoàn thành toàn bộ các lời tiên tri của Kinh Thánh. Lời xuất hiện trong xác thịt được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ là “lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7) được tiên đoán trong Sách Khải Huyền và là một bản mô tả về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng là giai đoạn cuối cùng trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời và cũng là giai đoạn cơ bản và quan trọng nhất của công tác này. Nếu con người muốn được Đức Chúa Trời cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng thì con người phải chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và trong đó đã được ứng nghiệm lời của Đức Chúa Jêsus: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người(Ma-thi-ơ 25:6). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Chỉ khi con người chấp nhận và trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng thì con người mới có thể biết được sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, biết được việc bản chất của con người bị Sa-tan làm bại hoại và lẽ thật của nó, thực sự ăn năn trước Đức Chúa Trời, thoát khỏi tội lỗi, trở thành người vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời thu phục. Chỉ lúc đó, con người mới đủ điều kiện để bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, thừa hưởng những lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời, và đạt được đích đến tuyệt đẹp.

Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác cứu rỗi nhân loại sau khi sáng thế và kế hoạch quản lý của Ngài đối với sự cứu rỗi con người sẽ không được hoàn thành cho đến khi Ngài kết thúc công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Từ những lời và tất cả lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong ba giai đoạn công tác, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng, cho dù công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bằng cách sử dụng con người ngay từ đầu trong Thời đại Luật pháp, hay công tác của Ngài trong hai lần Ngài nhập thể ở Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc, thì tất cả đều là những lời phán và sự bày tỏ về lẽ thật của một Thần; về bản chất, đó là một Đức Chúa Trời nói là làm. Do đó, tất thảy lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ trong ba giai đoạn công tác của Ngài – là lời Đức Chúa Trời như được ghi lại trong Kinh Thánh và Lời xuất hiện trong xác thịt như được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – tạo nên những đức tin và nguyên lý cơ bản của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.

(2) Về Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời xuất hiện trong xác thịt là những lời phán cá nhân của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và là tất cả lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ để làm cho tinh sạch và cứu rỗi con người trong công tác phán xét của Ngài ở thời kỳ sau rốt. Những lẽ thật này là sự thể hiện trực tiếp của Đức Thánh Linh, sự tỏ lộ về cuộc sống và bản chất của Đức Chúa Trời, và sự thể hiện về tâm tính của Đức Chúa Trời và về Ngài có gì và là gì. Chúng là con đường duy nhất mà thông qua đó con người mới có thể biết Đức Chúa Trời và được làm cho tinh sạch cũng như cứu rỗi. Những lời do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ là nguyên tắc tối cao về hành động và hành vi của con người, và không có câu cách ngôn nào cao hơn cho cuộc sống của con người.

Các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đọc những lời được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ trong Lời xuất hiện trong xác thịt mỗi ngày, giống như các tín đồ của Cơ Đốc giáo đọc Kinh Thánh. Tất cả các Cơ Đốc nhân đều lấy những lời của Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam cho cuộc sống của họ và là cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống. Trong Thời đại Ân điển, các Cơ Đốc nhân tất thảy đều đọc Kinh Thánh và lắng nghe những lời thuyết giảng của Kinh Thánh. Một số thay đổi đã dần dần xuất hiện trong hành vi của mọi người và họ phạm tội ngày càng ít hơn. Tương tự như vậy, thông qua việc đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng dần hiểu ra lẽ thật và thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, những tâm tính sa-tan của họ đã được làm cho tinh sạch và thay đổi, họ không còn phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời nữa, và trở nên thực sự vâng phục Đức Chúa Trời. Thực tế chứng minh rằng chỉ bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời và bằng cách thực hành cũng như trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của con người mới có thể được làm cho tinh sạch và chuyển biến và con người mới có thể sống thể hiện ra hình tượng của con người thực tế. Đây là những sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Những lời của Đức Chúa Trời ghi lại trong Kinh Thánh được thể hiện khi Đức Chúa Trời làm việc trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, trong khi Lời xuất hiện trong xác thịt là những lời được Đức Chúa Trời bày tỏ trong công tác của thời kỳ sau rốt. Nguồn gốc của cả hai đều là từ Đức Thánh Linh và cả hai đều là những thể hiện của một Đức Chúa Trời. Lời nói và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Điều này cũng được ghi lại trong Sách Khải Huyền rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). “Rồi tôi thấy trong tay hữu Ðấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. … kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Ða-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra(Khải Huyền 5:1, 5).

Ngày nay, chúng ta tất thảy đều đã thấy một sự thật: Tất cả những lời do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật, và chúng có thẩm quyền và quyền lực – chúng là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Không ai có thể phủ nhận hoặc thay đổi điều này! Lời xuất hiện trong xác thịt từ lâu đã được công khai trên Internet để mọi người ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tìm kiếm và nghiên cứu. Không ai dám phủ nhận rằng đó là lời Đức Chúa Trời hoặc đó là lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời đang thúc đẩy toàn bộ nhân loại tiến lên, mọi người bắt đầu dần thức tỉnh giữa những lời của Đức Chúa Trời và họ đang dần chấp nhận lẽ thật, biết lẽ thật và được Đức Chúa Trời dẫn dắt vào Thời đại Vương quốc. Thời đại Vương quốc là thời đại khi mà những lời của Đức Chúa Trời thống trị trên đất. Mỗi một lời của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện và hoàn thành. Giống như tất thảy những người tin vào Đức Chúa Trời thừa nhận Kinh Thánh ngày nay, những người tin vào Đức Chúa Trời sẽ thừa nhận trong tương lai gần rằng Lời xuất hiện trong xác thịt là những lời phán của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Ngày nay, Lời xuất hiện trong xác thịt là cơ sở đức tin của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và chắc chắn sẽ trở thành nền tảng tồn tại cho toàn nhân loại trong thời đại tiếp theo.

(3) Về danh xưng của Đức Chúa Trời và ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời

Sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người sống dưới quyền của Sa-tan và con người ngày càng trở nên bại hoại hơn. Con người không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và tất thảy đều cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Theo nhu cầu của nhân loại bị bại hoại, Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác trong Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã làm công tác ban hành luật lệ và các điều răn cũng như dẫn dắt cuộc sống của con người. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và, trên cơ sở công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp, đã thực hiện công việc đóng đinh và cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời một lần nữa trở nên xác thịt và trên cơ sở công tác cứu chuộc của Thời đại Ân điển, thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, bày tỏ tất thảy lẽ thật về sự làm tinh sạch và cứu rỗi của con người, và dẫn chúng ta đến con đường duy nhất để theo đuổi sự làm tinh sạch và cứu rỗi. Chỉ khi chúng ta đạt được lẽ thật như cuộc sống của mình, trở thành những người vâng phục và thờ phụng Đức Chúa Trời, chúng ta mới đủ điều kiện để được dẫn vào vương quốc của Đức Chúa Trời và nhận được những lời hứa cũng như phước lành của Đức Chúa Trời. Ba giai đoạn công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời được liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi giai đoạn đều không thể thiếu được, mỗi giai đoạn cao hơn và sâu hơn giai đoạn trước, chúng là ba giai đoạn công tác được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời trong các thời đại khác nhau và chỉ có ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là công tác cứu rỗi nhân loại hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời.

Ba danh xưng – Đức Giê-hô-va, Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng – là những danh xưng khác nhau mà Đức Chúa Trời đã lấy trong Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc. Đức Chúa Trời lấy danh xưng khác nhau bởi vì công tác của Ngài thay đổi trong các thời đại khác nhau. Đức Chúa Trời dùng một danh xưng mới để bắt đầu một thời đại mới và đại diện cho công tác của thời đại đó. Danh xưng của Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp và Jêsus trong Thời đại Ân điển. Đức Chúa Trời sử dụng một danh xưng mới – Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Điều này ứng nghiệm những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng… Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người(Khải Huyền 3:7-12). “Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga(Khải Huyền 1:8). Mặc dù danh xưng và công tác của Đức Chúa Trời trong ba thời đại là khác nhau nhưng về bản chất chỉ có một Đức Chúa Trời và nguồn gốc là như nhau.

Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người là công tác của một Đức Chúa Trời. Tuy Đức Chúa Trời thực hiện một công tác khác ở mỗi thời đại và lấy một danh xưng khác trong mỗi thời đại, nhưng bản chất của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi; do đó, Đức Giê-hô-va, Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng cùng là một Đức Chúa Trời. Jêsus là hiện thân của Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa Jêsus tái lâm, và vì vậy Đức Chúa Trời Toàn Năng là một Đức Chúa Trời thật, đấng đã tạo ra trời đất và muôn vật, chỉ huy muôn vật, và nắm giữ quyền tối thượng đối với muôn vật, và Ngài là Đấng Tạo Hóa duy nhất và vĩnh cửu.

Trong ba giai đoạn của công tác cứu rỗi con người, Đức Chúa Trời đã tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài đối với con người, cho phép chúng ta thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không chỉ là lòng nhân từ và tình yêu thương, mà còn là sự công chính, sự oai nghi và sự thịnh nộ, và là lẽ thật và tình yêu, và rằng tâm tính của Đức Chúa Trời và thẩm quyền cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời không bị chiếm hữu bởi bất kỳ loài thọ tạo hoặc loài phi thọ tạo nào. Từ lúc sáng thế đến ngày tận thế, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, hay danh xưng của Ngài thay đổi như thế nào, hay Đức Chúa Trời chọn xuất hiện trước loài người như thế nào, thì bản chất của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và tất thảy những lời Ngài phán đều là lẽ thật. Trời đất sẽ biến mất, nhưng lời Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ biến mất, và mỗi một lời trong đó sẽ được thực hiện!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger