Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Jêsus là một Đức Chúa Trời

13/06/2019

Khi loài người bị Sa-tan làm cho bại hoại, Đức Chúa Trời đã bắt đầu kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi loài người. Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi loài người, đó là công tác của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp, công tác của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Trong Thời đại Luật pháp, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban hành luật lệ và hướng dẫn cuộc sống của loài người, khiến mọi người biết rằng họ nên thờ phụng Đức Chúa Trời và khiến họ biết tội lỗi là gì. Nhưng khi đã đến những giai đoạn cuối cùng của Thời đại Luật pháp, sự bại hoại của loài người đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, và mọi người thường vi phạm pháp luật và phạm tội chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ đối mặt với nguy cơ bị lên án và bị xử tử vì những vi phạm của họ. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của loài người, trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã mang hình dạng con người và trở thành Đức Chúa Jêsus. Ngài đã bị đóng đinh vào cây thập tự vì lợi ích của loài người, và cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, cho phép mọi người đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xưng tội và ăn năn, được tha thứ cho tội lỗi của họ và sống trong sự giàu có của ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì bản chất tội lỗi của con người vẫn chưa được giải quyết, họ vẫn thường phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, do đó, trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời một lần nữa đã trở nên xác thịt, nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng để thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, và để bày tỏ tất cả lẽ thật về sự cứu rỗi và làm tinh sạch loài người, xóa bỏ bản tính tội lỗi của loài người, khiến loài người ngừng bất tuân với Đức Chúa Trời và thôi chống đối Đức Chúa Trời, khiến mọi người thực sự vâng lời Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời, và cuối cùng đưa loài người đến một đích đến tốt đẹp. Mặc dù công tác Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc là khác nhau, và những danh tính mà Ngài đã mang và tâm tính mà Ngài đã thể hiện là khác nhau, nhưng thực chất và mục đích công tác của Ngài là như nhau – tất cả là để cứu loài người, và tất cả công tác đều do chính Ngài thực hiện. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Từ công tác của Đức Giê-hô-va đến công tác của Jêsus, và từ công tác của Jêsus đến giai đoạn hiện tại này, ba giai đoạn này bao trùm trong một chuỗi liên tục toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời, và tất cả đều là công tác của một Thần. Kể từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã luôn làm công tác quản lý loài người. Ngài là Khởi đầu và Kết thúc, Ngài là Đầu tiên và Cuối cùng, Ngài là Đấng mở đầu một thời đại và là Đấng kết thúc thời đại. Ba giai đoạn công tác, trong các thời đại khác nhau và các địa điểm khác nhau, rõ ràng là công tác của một Thần. Tất cả những ai phân tách ba giai đoạn này đều chống lại Đức Chúa Trời(Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trong hàng nghìn năm, ít người thực sự biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ là chính Đức Chúa Trời, rằng Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt nhập thể. Thực ra, Kinh Thánh từ lâu đã ghi lại rõ ràng lời phán của Đức Chúa Jêsus: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha(Giăng 14:9). “Cha ở trong ta và ta ở trong Cha(Giăng 10:38). “Ta với Cha là một(Giăng 10:30). Khi Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Ta với Cha là một”, thì Ngài đang nói rằng Ngài và Đức Giê-hô-va là một Thần. Những lời Đức Chúa Jêsus phán và những lời Đức Giê-hô-va phán là giống nhau – cả hai đều là lẽ thật, chúng là những lời của một Thần, và cùng một nguồn; tức là Đức Chúa Jêsus và Đức Giê-hô-va là một Chúa. Tương tự như vậy, nguồn gốc của những lời bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt và của những lời bày tỏ bởi Đức Chúa Jêsus là như nhau, chúng đều là những lời của Đức Thánh Linh, là lẽ thật và là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Những người tin vào Chúa đều biết rằng phần lớn những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự trở lại của Chúa và công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:3). “Nầy, ta đến mau chóng(Khải Huyền 22:12). “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây(Lu-ca 21:27). “Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng(Giăng 12:48). Sách I Phi-e-rơ cũng viết: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-rơ 4:17). Những lời Kinh thánh này đã nói rất rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại trong thời kỳ sau rốt, và sẽ bày tỏ lời và thực hiện công tác phán xét. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong thời kỳ sau rốt, Ngài thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời trên nền tảng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, và bày tỏ tất cả các lẽ thật để thanh tẩy và cứu rỗi loài người. Mặc dù công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và của Đức Chúa Jêsus khác nhau, nhưng nguồn gốc của chúng là như nhau – một Đức Chúa Trời duy nhất! Điều này hoàn toàn đáp ứng lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể của thời kỳ sau rốt là hiện thân của Thần lẽ thật; Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger