Đức Chúa Trời Toàn Năng với Chúa Giê Su là một vị Đức Chúa Trời Không?

13/06/2019

Khi loài người bị Sa-tan làm cho bại hoại, Đức Chúa Trời đã bắt đầu kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi loài người. Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công việc để cứu rỗi loài người. Trong Thời đại Luật pháp, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban hành luật lệ và hướng dẫn cuộc sống của loài người, khiến mọi người biết rằng họ nên thờ phụng Đức Chúa Trời và khiến họ biết tội lỗi là gì. Nhưng khi đã đến những giai đoạn cuối cùng của Thời đại Luật pháp, sự bại hoại của loài người đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, và mọi người thường vi phạm pháp luật và phạm tội chống lại Đức Giê-hô-va. Họ đối mặt với nguy cơ bị lên án và bị xử tử vì những vi phạm của họ. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của loài người, trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã mang hình dạng con người và trở thành Đức Chúa Jêsus. Ngài đã bị đóng đinh vào cây thập tự vì lợi ích của loài người, và cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, cho phép mọi người đến trước mặt Chúa và cầu nguyện với Chúa, xưng tội và ăn năn, được tha thứ cho tội lỗi của họ và sống trong sự giàu có của ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì bản chất tội lỗi của con người vẫn chưa được giải quyết, họ vẫn thường phạm tội và chống lại Đức Chúa Trời, trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời một lần nữa trở nên xác thịt, nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng để bày tỏ tất cả lẽ thật về sự cứu rỗi và thanh tẩy của loài người trên nền tảng của công việc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, xóa bỏ bản chất tội lỗi của loài người, khiến loài người cấm dứt sự bất tuân với Đức Chúa Trời và thôi chống lại Đức Chúa Trời, khiến mọi người thực sự vâng lời Chúa và thờ phụng Chúa, và cuối cùng đưa loài người đến một đích đến tốt đẹp. Mặc dù công việc Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc là khác nhau, và những danh tính mà Ngài đã mang và tâm tính mà Ngài đã thể hiện là khác nhau, nhưng bản chất và mục đích công việc của Ngài là như nhau - tất cả là để cứu loài người, và tất cả công việc đều do chính Ngài thực hiện. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Từ công việc của Đức Giê-hô-va đến công việc của Jêsus, và từ công việc của Jêsus đến công việc của giai đoạn hiện tại này, ba giai đoạn này bao trùm trong một chuỗi liên tục toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời, và tất cả đều là công việc của một Thần. Kể từ lúc sáng thế, Đức Chúa Trời luôn làm việc quản lý loài người. Ngài là sự Khởi đầu và sự Kết thúc, Ngài là Đấng đầu tiên và Đấng cuối cùng, và Ngài là Đấng khởi đầu một thời đại và là Đấng khép lại thời đại đó. Ba giai đoạn công việc, ở các thời đại khác nhau và các địa điểm khác nhau, có thể thấy rõ ràng là công việc của một Thần duy nhất. Tất cả những ai tách rời ba giai đoạn này đều đối nghịch với Đức Chúa Trời” (“Tầm nhìn của công việc Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Trong hàng nghìn năm, ít người thực sự biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ là chính Đức Chúa Trời, rằng Ngài là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và rằng Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể của Đức Giê-hô-va. Thực ra, Kinh Thánh từ lâu đã tiên tri điều này rõ ràng. Sách I-sai-a viết “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội” (I-sai-a 53:10). Từ đoạn Kinh Thánh này có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus làm của lễ chuộc tội có nghĩa là Đức Giê-hô-va đã dâng mạng sống của chính Ngài làm của lễ chuộc tội, và rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). “Cha ở trong ta và ta ở trong Cha” (Giăng 10:38). “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Khi Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Ta với Cha là một”, thì Ngài đang nói rằng Ngài và Đức Giê-hô-va là một Thần. Những lời Đức Chúa Jêsus phán và những lời Đức Giê-hô-va phán là giống nhau - cả hai đều là lẽ thật, chúng là những lời của một Thần, và cùng một nguồn; tức là Đức Chúa Jêsus và Đức Giê-hô-va là một Chúa. Tương tự như vậy, nguồn của lời bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và lời của Đức Chúa Giêsu là như nhau, chúng đều là những lời của Đức Thánh Linh, là lẽ thật và là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Những người tin vào Chúa đều biết rằng phần lớn những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự trở lại của Chúa và công việc phán xét của Chúa trong những ngày sau rốt. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3). “Nầy, ta đến mau chóng” (Khải Huyền 22:12). “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây” (Lu-ca 21:27). “Kìa, ta đến như kẻ trộm” (Khải Huyền 16:15). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” Giăng 12:48). Sách I Phi-e-rơ cũng viết: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời” (I Phi-rơ 4:17). Những lời Kinh thánh này đã nói rất rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại trong những ngày sau rốt, và sẽ bày tỏ lời và thực hiện công việc phán xét. Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng đến trong những ngày sau rốt, Ngài thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà Chúa trên nền tảng công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, và bày tỏ tất cả các lẽ thật để thanh tẩy và cứu rỗi loài người. Mặc dù công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng và của Đức Chúa Jêsus khác nhau, nhưng nguồn gốc của chúng là như nhau - một Đức Chúa Trời duy nhất! Điều này hoàn toàn đáp ứng lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:12-13). Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể của những ngày sau rốt là hiện thân của Thần lẽ thật; Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan