Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện như thế nào

13/06/2019

Như các hội thánh Cơ đốc giáo, Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ra đời vì công việc của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Các hội thánh Cơ đốc giáo đã ra đời vì sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Jêsus trở nên xác thịt, và Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ra đời vì sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể của thời kỳ sau rốt. Như vậy, các hội thánh trong suốt các thời đại đã được sinh ra vì sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lẽ thật mỗi lần Ngài trở nên xác thịt để thực hiện công việc, và nhiều người bắt đầu chấp nhận và đi theo Đức Chúa Trời vì những lẽ thật này được Đức Chúa Trời bày tỏ, từ đó sinh ra các hội thánh. Từ đó có thể thấy rằng các hội thánh được hình thành từ những người chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời. Những cuộc tụ họp của những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời được gọi là hội thánh. Cách đây hai nghìn năm, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã xuất hiện và thực hiện công việc của Ngài, rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần(Ma-thi-ơ 4:17), và Ngài đã làm công việc cứu chuộc, và bày tỏ những lẽ thật mà con người của Thời đại Ân điển nên đưa vào thực hành và đi vào đó, nhiều người sau đó đã bắt đầu tin và đi theo Chúa, và do đó các hội thánh Cơ đốc thời đó đã ra đời. Sau đó, Tin lành của Đức Chúa Jêsus lan rộng đến mọi quốc gia và lãnh thổ, cho đến thời kỳ sau rốt khi Tin lành lan đến tận cùng trái đất, và các hội thánh Cơ đốc giáo đã xuất hiện ở mọi quốc gia. Đây là những hội thánh của Thời đại Ân điển. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể xuất hiện và làm việc ở Trung Quốc đại lục. Dựa trên nền tảng của công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện công việc mà “sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời(1 Phi-rơ 4:17) như đã được tiên tri trong Kinh Thánh. Đối với toàn nhân loại, Đức Chúa Trời Toàn Năng tiết lộ tất cả những bí ẩn của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài, và bày tỏ tất cả lẽ thật cho sự thanh tẩy và cứu rỗi nhân loại. Vì sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt, nhiều người từ các giáo phái khác nhau của thế giới tôn giáo, những người đã tin vào Chúa trong nhiều năm, cuối cùng đã nghe thấy tiếng của Chúa và thấy rằng Chúa Jêsus đã tái lâm và đã thực hiện công việc phán xét của thời kỳ sau rốt. Họ đều xác minh rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và vì điều này, họ đã chấp nhận công việc thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và trở lại trước Đức Chúa Trời Toàn Năng; do đó, Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ra đời và được thành lập. Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng vì thế hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hội thánh đã được thành lập bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng, chứ không phải bởi bất kỳ người nào. Ít nhất vài triệu người ở Trung Quốc đại lục đã chấp nhận và hiện đang đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mọi Cơ đốc nhân trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đều hoàn toàn nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Những người Cơ đốc giáo trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cầu nguyện với tên của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những gì họ đọc, nghe và thông công là những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những gì họ nắm giữ là tất cả những lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Những lẽ thật này là con đường sự sống đời đời được Đức Chúa Trời mang đến trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công việc của Ngài, và Ngài đã đích thân chỉ định và làm chứng cho người được Đức Chúa Trời sử dụng, rằng người này có thể hợp tác trong công việc của Đức Chúa Trời, giống như khi Đức Chúa Jêsus làm việc trước đây, Ngài đã đích thân chọn và chỉ định mười hai sứ đồ. Tuy nhiên, những người này được Đức Chúa Trời sử dụng, chỉ hợp tác trong công việc của Đức Chúa Trời, và họ không có khả năng làm việc nhân danh Đức Chúa Trời. Các hội thánh không phải do họ thành lập, và người mà những người được chọn của Đức Chúa Trời tin tưởng và đi theo không phải là những người được Đức Chúa Trời sử dụng. Các hội thánh của Thời đại Ân điển không phải do Phi-e-rơ, Phao-lô, và các sứ đồ khác thành lập, mà được sinh khởi nhờ công việc của Đức Chúa Jêsus; các hội thánh này đã được thành lập bởi chính Đức Chúa Jêsus. Tương tự như vậy, Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt cũng không được thành lập bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, mà sinh khởi bởi công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hội thánh được Đức Chúa Trời Toàn Năng đích thân thành lập, và được chính Ngài chăn dắt. Người được Đức Chúa Trời sử dụng chỉ đơn thuần chăm tưới, cung cấp và hướng dẫn các hội thánh, thực hiện bổn phận của con người. Mặc dù những người được chọn của Đức Chúa Trời được dẫn dắt, chăm tưới và cung cấp bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng Đấng mà những người được chọn của Đức Chúa Trời tin tưởng và đi theo là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đó là một thực tế không ai có thể phủ nhận. Hầu hết những người trong Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là những người từ Cơ Đốc giáo, Công giáo, và các giáo phái khác nhau đã tin vào Chúa trong nhiều năm. Tất cả họ đều hiểu Kinh Thánh, và sau khi chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ làm chứng trong những giáo phái khác nhau này rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và rằng Ngài đã bày tỏ lẽ thật và thực hiện công việc phán xét của thời kỳ sau rốt. Kết quả của việc thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và là tiếng nói của Đức Chúa Trời, nhiều người đã bắt đầu chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ là nhóm người đầu tiên được cất lên trước ngôi Đức Chúa Trời. Hiện nay, những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được xuất bản trực tuyến cho cả thế giới xem, ngày càng có đủ loại video làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và ngày càng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đang tìm kiếm, nghiên cứu và rồi chấp nhận công việc thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhờ đó thực hiện lời tiên tri trong Kinh Thánh rằng “mọi nước sẽ đổ về đó(I-sai-a 2:2). Cuối cùng, tất cả những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời sẽ trở về với Đức Chúa Trời Toàn Năng; điều này là không thể tránh khỏi, vì đã được Đức Chúa Trời lên kế hoạch từ lâu, đó là sắc lệnh của Đức Chúa Trời, và không ai có thể thay đổi! Đúng như Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán: “Dân sự của Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng Ta, và mỗi một người chân thành yêu mến Ta chắc chắn sẽ quay trở về trước ngai Ta(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger