Có sự khác biệt gì giữa Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng?

13/06/2019

Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng tin vào cùng một Đức Chúa Trời. Những người hiểu lịch sử tôn giáo đều biết rằng Đạo Do Thái ở Y-sơ-ra-ên được sinh ra từ công việc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm trong Thời đại Luật pháp. Cơ đốc giáo, Công giáo và Chính thống giáo Đông phương đều là những hội thánh nổi lên sau khi Đức Chúa Jêsus nhập thể đã thực hiện công việc cứu chuộc. Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong những ngày sau rốt để làm công việc phán xét. Những người Cơ đốc giáo trong Thời đại Ân điển đã đọc Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh, và những người Cơ đốc giáo trong Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở Thời đại Vương quốc giờ đây đọc Lời xuất hiện trong xác thịt, được chính Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt. Cơ đốc giáo tuân theo công việc cứu chuộc mà Đức Chúa Jêsus đã làm trong Thời đại Ân điển, và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng chấp nhận công việc phán xét về những ngày sau rốt của Đức Chúa Jêsus đã trở lại, là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sự khác biệt giữa Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cơ đốc giáo tuân theo công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, trong khi Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng tuân theo công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thực hiện trong những ngày sau rốt. Sự khác biệt giữa Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như sự khác biệt giữa Cơ đốc giáo và Đạo Do Thái: Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công việc cứu chuộc nhân loại dựa trên nền tảng của công việc của Thời đại Cựu Ước. Nhưng các thầy tu trưởng, thầy thông giáo và những người dòng Pha-ri-si của Đạo Do Thái đã không nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể của Đức Giê-hô-va, rằng Ngài là Đấng chịu xức dầu mà họ đang chờ đợi. Họ ngoan cố bám lấy luật pháp và các điều răn của Cựu Ước do Giê-hô-va Đức Chúa Trời tuyên bố. Họ cũng đóng đinh Đức Chúa Jêsus khoan dung, người đã cứu loài người, do đó xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời đã loại bỏ toàn bộ Đạo Do Thái, vốn tuân theo luật pháp của Cựu Ước, và chuyển sự cứu rỗi của Ngài cho người ngoại bang, những người sau khi chấp nhận và đi theo Đức Chúa Jêsus đã thành lập các hội thánh của Tân Ước, còn được gọi là Cơ đốc giáo. Trong khi đó, người Do Thái, những người chỉ bám vào công việc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Thời đại Luật pháp trong Cựu Ước và từ chối công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, đã hình thành nên cái gọi là Đạo Do Thái. Từ đó có thể thấy rằng Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng tin vào cùng một Đức Chúa Trời, là Chúa đã tạo ra trời, đất và muôn vật. Đó chỉ là tên và công việc của Đức Chúa Trời mà mọi người trung thành với là khác nhau: Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng tuân theo tên mới của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, và chấp nhận công việc mới được Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt, trong khi Cơ đốc giáo trung thành với tên của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển, và chấp nhận công việc cũ mà Đức Chúa Trời đã làm trong các thời đại trước. Đây là sự khác biệt quan trọng nhất giữa Cơ đốc giáo và Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mà cả hai bên đều tin là như nhau: Đức Chúa Trời thực sự duy nhất đã tạo ra trời, đất và muôn vật. Đây là thực tế mà không ai có thể bóp méo hoặc phủ nhận!

Nhiều người Cơ đốc giáo tin rằng họ chỉ cần chấp nhận công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus để vào nước thiên đàng, và cũng không cần chấp nhận công việc phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Những quan niệm như vậy là hoàn toàn sai lầm. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã làm công việc cứu chuộc. Mọi người đã được cứu vì đức tin của họ, và không còn bị luật pháp lên án và bị xử tử vì sự vi phạm của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus chỉ tha thứ cho tội lỗi của con người, và không tha thứ hay giải quyết bản chất tội lỗi của con người. Những tâm tính sa-tan trong con người: sự kiêu ngạo và tự phụ, ích kỷ và tham lam, quanh co và gian dối, nổi loạn và chống đối Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại. Con người vẫn chưa được Chúa hoàn toàn làm sạch, cứu và thu nhận. Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã nói nhiều lần rằng Ngài phải trở về. Ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh có tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại và thực hiện phán xét, đưa các thánh đồ vào nước thiên đàng. Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể của những ngày sau rốt đã bày tỏ tất cả lẽ thật cho sự thanh tẩy và cứu rỗi nhân loại, và đã thực hiện công việc phán xét mới bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Đó là để giải quyết bản chất tội lỗi của loài người, và cho phép loài người hoàn toàn giải thoát bản thân khỏi sự tôi mọi và ràng buộc của tội lỗi, sống sót trong hình của con người thật và được Đức Chúa Trời thu nhận, và đi vào đích đến đẹp đẽ được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho loài người. Có thể nói rằng công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus là nền tảng của công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt, trong khi công việc phán xét của những ngày sau rốt là cốt lõi và trọng tâm của công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là giai đoạn công việc có ý nghĩa cốt yếu và quan trọng nhất đối với sự cứu rỗi của nhân loại. Chỉ những người chấp nhận công việc phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt mới có cơ hội được cứu và vào nước thiên đàng và trở thành những người đến được trước Đức Chúa Trời. Ngày nay, một số người thuộc các giáo phái khác nhau của thế giới tôn giáo đã thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus trong những ngày sau rốt, và do đó họ đã chấp nhận và bắt đầu đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một số người không có đức tin cũng đã chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng vì những lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng tạo nên Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Dưới sự hướng dẫn và chăm nom của Đấng Christ vào những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, những người Cơ đốc giáo trong Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thông qua trải nghiệm và đưa vào thực hành những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, dần dần hiểu được nhiều lẽ thật và đã thấy rõ nguồn gốc và bản chất bại hoại của nhân loại. Dưới sự phán xét và trừng phạt của lời Đức Chúa Trời, mọi người đã thực sự trải qua sự công chính và tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ biết Đức Chúa Trời, họ đã dần dần bắt đầu sợ Đức Chúa Trời và trốn tránh cái ác, và sống theo lời Đức Chúa Trời. Với sự hiểu biết của họ về lẽ thật, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời đã dần dần được đào sâu, sự vâng phục của họ đối với Đức Chúa Trời đã trở nên lớn hơn bao giờ hết, và họ đã đưa ngày càng nhiều lẽ thật vào thực hành. Không hề nhận ra điều này, những người này sẽ hoàn toàn tự giải thoát khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh khiết. Trong khi đó, những người Cơ đốc giáo không chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời Toàn Năng và vẫn tin vào Cơ đốc giáo. Họ trung thành với tên của Đức Chúa Jêsus, tuân theo những lời dạy của Kinh Thánh và từ lâu đã bị Chúa quẳng vào bóng tối, mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa. Đây là một thực tế đã được công nhận. Nếu mọi người khăng khăng không chịu ăn năn, và lên án một cách mù quáng và chống lại Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong những ngày sau rốt, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và từ chối chấp nhận công việc phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt, thì cuối cùng, tất cả họ sẽ bị loại bỏ bởi công việc của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger