Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

27/05/2019

Trong Thời đại Ân Điển, Đức Chúa Jêsus đã hứa với những người theo Ngài, “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:3). Ngài cũng đã tiên tri rằng: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy(Ma-thi-ơ 24:27). Trong những ngày sau rốt, như chính Ngài đã hứa và tiên đoán, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt và giáng trần xuống phía Đông của thế giới—Trung Quốc—để thực hiện công việc phán xét, sửa phạt, chinh phục, và cứu rỗi bằng cách dùng lời Ngài, trên nền tảng công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Theo đó, những lời tiên tri của Kinh Thánh: “Sự phán xét bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời” và “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” cũng đã được ứng nghiệm. Công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt đã kết thúc Thời đại Ân điển và khởi đầu Thời đại Vương quốc. Khi Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc Đại Lục, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ra đời. Như được chứng minh bằng thực tế, việc Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ra đời hoàn toàn là kết quả của công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt, và không được thành lập bởi bất kỳ người nào. Điều này là bởi những người được chọn trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tuân phục công việc của Ngài, và chấp nhận tất cả những lẽ thật được Ngài bày tỏ. Do vậy, thật hiển nhiên rằng những người được chọn này tin ở Đấng Christ đã nhập thể trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời hiện thực vốn là Thần Linh hiện thân trong xác phàm, thay vì tin vào bất kỳ người nào. Bề ngoài, Đức Chúa Trời Toàn Năng chẳng khác nào một Con người bình thường, nhưng về căn bản, Ngài là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời là là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Công việc và lời của Ngài là biểu hiện trực tiếp cho Thần của Đức Chúa Trời và là sự đích thân xuất hiện của Đức Chúa Trời. Do đó, Ngài là Đức Chúa Trời hiện thực được nhập thể.

Vào năm 1991, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã chính thức bắt đầu thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Sau đó, Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời phán và bắt đầu công việc phán xét của tòa lớn và trắng trong những ngày sau rốt. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Công tác phán xét là công tác của riêng Đức Chúa Trời, do đó đương nhiên nó phải được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời; nó không thể được thực hiện bởi con người thay mặt cho Ngài. Bởi vì sự phán xét là việc dùng lẽ thật để chinh phục nhân loại, chắc chắn Đức Chúa Trời vẫn sẽ xuất hiện trong hình ảnh nhập thể để thực hiện công tác này ở giữa con người. Điều đó có nghĩa là, trong những ngày sau rốt, Đấng Christ sẽ dùng lẽ thật để dạy dỗ mọi người trên khắp thế gian và khiến họ biết được mọi lẽ thật. Đây là công tác phán xét của Đức Chúa Trời(Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời làm những công việc theo lời trong những ngày sau rốt, và những lời đó là từ Đức Thánh Linh, bởi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh và cũng có thể nhập vào xác thịt; bởi thế những lời của Đức Thánh Linh như đã nói đến trong quá khứ, cũng chính là lời của Đức Chúa Trời nhập thể ngày hôm nay. … Bởi Đức Chúa Trời phán bảo những lời để triển khai công việc, Ngài phải nhập thể xác thịt, nếu không thì công việc của Ngài chẳng thể nào hoàn tất được mục tiêu của Ngài(Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bởi sự xuất hiện và những lời của Đấng Christ của những ngày sau rốt, ngày càng có nhiều người khao khát và tìm kiếm lẽ thật được chinh phục và thanh tẩy bởi lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã nhìn thấy qua sự phán xét và sửa trị của Đức Chúa Trời sự xuất hiện của Đức Chúa Trời và sự trở lại của Đấng Cứu Chuộc.

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời. Nó đã được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng, và được lãnh đạo và chăn dắt bởi Ngài, và nó không hề được thành lập bởi bất kỳ người nào. Đây là thực tế được tất cả những người được chọn trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thừa nhận. Bất kỳ ai được sử dụng bởi Đức Chúa Trời nhập thể đều được Đức Chúa Trời định sẵn, và được Đức Chúa Trời trực tiếp chỉ định và chứng thực, cũng như Đức Chúa Jêsus đã trực tiếp chọn và chỉ định mười hai sứ đồ. Những người được sử dụng bởi Đức Chúa Trời chỉ phối hợp với công việc của Ngài, và không thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời thay cho Ngài. Hội thánh không được thành lập bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng, và những người được chọn của Đức Chúa Trời cũng không tin vào hoặc đi theo họ. Các hội thánh của Thời đại Ân điển không được thành lập bởi Phao-lô và những sứ đồ khác, mà là sản phẩm của công việc của Đức Chúa Jêsus và được thành lập bởi chính Đức Chúa Jêsus. Tương tự, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt không được thiết lập bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, mà là sản phẩm của công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Người được Đức Chúa Trời sử dụng chỉ vun tưới, cung cấp, và lãnh đạo hội thánh, thực hiện bổn phận của con người. Mặc dù những người được chọn của Đức Chúa Trời được lãnh đạo, vun tưới, và cung cấp bởi người được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng họ chỉ tin và đi theo không ai khác ngoài Đức Chúa Trời Toàn Năng, chấp nhận và tuân phục lời và công việc của Ngài. Đây là thực tế mà không ai có thể chối cãi. Bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời nhập thể, nhiều người thực sự tin vào Chúa ở tất cả các giáo phái cuối cùng đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, đã thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã đến và thực hiện công việc phán xét trong những ngày sau rốt, và họ đều đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại—và do đó, họ đã chấp nhận công việc của Ngài trong những ngày sau rốt. Tất cả những người được chinh phục bởi lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trở nên khuất phục trước danh của Ngài. Do đó, tất cả những người được chọn của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cầu nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đi theo, vâng phục và thờ phụng Ngài. Đã được trải nghiệm công việc phán xét và sửa trị của Đức Chúa Trời, những người được chọn ở Trung Quốc đã biết trân trọng tâm tính công chính của Ngài, và đã được thấy sự oai nghi và thạnh nộ của Ngài, và vì vậy họ đã bị chinh phục hoàn toàn bởi lời của Đức Chúa Trời và đã phục xuống trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, và sẵn sàng vâng phục và chấp nhận sự phán xét và sửa trị của lời Đức Chúa Trời. Do đó, họ đã có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chính vì những lời được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ tiết lộ những lẽ mầu nhiệm của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời nhằm cứu rỗi nhân loại, những người được chọn của Đức Chúa Trời, khi tiết lộ lời của Đức Chúa Trời, đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời có một danh xưng mới cho mỗi thời đại, và danh xưng mới của Ngài là biểu tượng cho việc Đức Chúa Trời đang thực hiện công việc mới, và hơn nữa, Đức Chúa Trời đang kết thúc một thời đại cũ và bắt đầu một thời đại mới. Ý nghĩa của danh xưng của Đức Chúa Trời thật vĩ đại và sâu sắc! Trong đó hàm chứa tầm quan trọng của công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng các danh xưng để thay đổi thời đại và đại diện cho công việc của Ngài thuộc thời đại ấy. Trong Thời đại Luật pháp, Ngài đã sử dụng danh xưng Giê-hô-va để ban hành luật pháp và các điều răn và dẫn dắt cuộc sống của loài người trên trái đất. Trong Thời đại Ân điển, Ngài đã sử dụng danh xưng Jêsus để thực hiện công việc cứu chuộc nhân loại. Với sự xuất hiện của Thời đại Vương quốc, Ngài đã sử dụng danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng để thực hiện công việc phán xét bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời, để thanh tẩy con người, thay đổi con người, và cứu rỗi con người. Danh xưng mới của Đức Chúa Trời không phải là danh xưng mà con người tùy tiện gọi Ngài, mà đã được bản thân Đức Chúa Trời chọn lựa vì sự cần thiết của công việc Ngài. Danh xưng mà Đức Chúa Trời chọn lựa ở mỗi giai đoạn công việc có gốc rễ trong Kinh Thánh, và danh xưng mà Đức Chúa Jêsus sẽ chọn khi Ngài quay lại trong những ngày sau rốt đã được tiên tri từ lâu trong Sách Khải Huyền: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người” (Khải Huyền 3:12). “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga(Khải huyền 1:8). “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị(Khải Huyền 19:6). Danh xưng của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc ứng nghiệm chính xác những lời tiên tri của Sách Khải Huyền. Đức Chúa Trời là toàn năng, Ngài sáng tạo và cai trị vạn vật, và Ngài là Đầu Tiên và Cuối Cùng; cách chúng ta gọi Ngài phù hợp nhất là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ đó, mọi người đã gọi Đức Chúa Trời nhập thể là Đức Chúa Trời Toàn Năng và cũng đã gọi Đấng Christ nhập thể là Đức Chúa Trời Hiện Thực. Và tên gọi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là từ đó mà ra.

Khi Phúc Âm của vương quốc lan truyền ở Trung Quốc Đại Lục, Đức Chúa Trời đã lấy lại tất cả công việc của Thần Linh trên toàn vũ trụ và tập trung nó vào nhóm người đã chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt, và trên những người đã được định sẵn và chọn lựa bởi Đức Chúa Trời và thành tâm tìm kiếm con đường đích thực. Bởi vì công việc của Đức Thánh Linh đã được chuyển giao, tất cả các giáo phái mất đi công việc của Đức Thánh Linh và trở thành vùng đất hoang, khiến con người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm con đường đích thực. Điều này đã ứng nghiệm chính xác lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va(A-mốt 8:11). Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, những người ở các giáo phái khác nhau theo đuổi lẽ thật và thực sự tin vào Đức Chúa Trời đã vượt qua những hạn chế và ngăn trở của những kẻ địch lại Đấng Christ và những tôi tớ gian ác, và cuối cùng đã nghe và nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời, và ngày càng nhiều người quay lại trước ngai của Đức Chúa Trời. Khắp nơi đều có cảnh tượng vui vẻ của việc tất cả các tôn giáo hợp nhất và tất cả các quốc gia đều đổ về ngọn núi này. Khi những người ở tất cả các giáo phái thực sự tin vào Đức Chúa Trời quay lại với số lượng lớn, hầu hết những giáo phái đó đều sụp đổ và từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Ai có thể cản bước công việc của Đức Chúa Trời? Ai có thể cản trở những người được chọn của Đức Chúa Trời quay lại với Đức Chúa Trời? Điều đó như thể toàn bộ cộng đồng tôn giáo đã được chấn chỉnh. Dòng người quay lại giống như những con sóng dâng trào mạnh mẽ. Không thế lực nào có thể ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời! Kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện và công việc của Ngài bắt đầu, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bức hại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nó đã săn lùng ráo riết Đấng Christ của những ngày sau rốt và những người đi theo Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và bức hại tàn độc những người được chọn của Đức Chúa Trời, hòng phá bỏ công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt. Nó đã triệu tập vô số cuộc họp khẩn để âm mưu xóa bỏ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nó đã thảo ra và ban hành rất nhiều tài liệu mật và triển khai nhiều thủ đoạn đê hèn và hiểm ác khác nhau: đăng thông báo khắp nơi, ban hành thông báo đại chúng, dùng truyền hình, phát thanh, báo chí, Internet, và các phương tiện truyền thông khác để bịa đặt bừa bãi các tin đồn, vu khống và dựng chuyện, nói xấu Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng; cưỡng ép tuyên truyền cho mọi người những sự dạy dỗ xấu xa và ngụy lý, và thực hiện hoạt động tẩy não và đồng hóa; sử dụng Hội Thánh Tam Tự để giám sát và kiểm soát, đưa mật thám đến điều tra công khai và dò la bí mật, áp dụng biện pháp kiểm soát cấp cơ sở, ra lệnh cho hàng xóm giám sát, và khuyến khích mọi người gửi tố giác bằng cách hứa thưởng hậu hĩ; thực hiện khám xét tùy tiện nhà của mọi người, lục soát nhà của họ và tịch thu tài sản của họ, trấn lột tiền qua các khoản phạt và tích lũy tài sản bằng những thủ đoạn bất công; bí mật bắt giữ những người được chọn của Đức Chúa Trời, tùy tiện giam giữ và cầm tù họ ở trại lao động khổ sai, ép cung bằng tra tấn, tàn phá thể xác và tâm trí, và đánh đập mọi người đến chết mà không hề phải chịu hình phạt nào; thậm chí còn sử dụng cả cảnh sát và quân đội có vũ trang để đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng; và nhiều thủ đoạn khác nữa. Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ và bức hại dã man các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng—những người được chọn của Đức Chúa Trời, khiến họ phải chịu đựng sự cướp bóc tùy tiện đối với tài sản của họ cũng như sự giày vò và khổ sở về thể xác và tinh thần, và thậm chí đã khiến nhiều người mất mạng. Những hành động của chính quyền này thật kinh khủng. Như được ghi lại, ít nhất bảy mươi Cơ Đốc nhân đã bị bức hại đến chết tính đến tháng 7 năm 2018. Ví dụ: Xie Yongjiang (nam, 43 tuổi), một Cơ Đốc nhân ở Thị trấnWugou, Hạt Suixi, Tỉnh Anhui, đã bị cảnh sát địa phương bí mật bắt giữ vào sáng sớm ngày 30 tháng 4, 1997 và đã bị đánh đập đến chết. Vào ngày 10 tháng 5, khi gia đình của Xie tìm được xác anh tại lò hỏa táng, anh đã bị đánh bầm dập khắp cơ thể và dính đầy máu, và đã phải chịu nhiều vết thương chí mạng vào đầu. Ye Aizhong (nam, 42 tuổi), một Cơ Đốc nhân ở Hạt Shuyang, Tỉnh Jiangsu, bị lực lượng cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt vào ngày 26 tháng 3, 2012 khi đang mua hàng hóa cho Hội Thánh. Vào ngày thứ ba, anh đã bị đánh đến chết. Jiang Guizhi, một Cơ Đốc nhân ở Quận Qinghe, Hạt Pingyu, Tỉnh Henan (nữ, 46 tuổi, lãnh đạo cấp cao của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng khi đó), đã bị bí mật bắt giữ và cầm tù bởi cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 4 tháng 1, 2013 tại Thành phố Xinmi, Tỉnh Henan. Các sĩ quan cảnh sát đã lập ra một phiên tòa phi pháp và dùng hình thức tra tấn để bức cung. Vào sáng sớm ngày 12 tháng 2, Jiang đã qua đời vì sự hành hạ thể chất của cảnh sát… Ngoài những người đó, hàng chục ngàn Cơ Đốc nhân khác cũng đã bị bắt giữ và cầm tù bởi lực lượng cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người bị tiêm thuốc và sau đó mắc bệnh tâm thần phân liệt; một số bị thương nghiêm trọng do tra tấn đến mức họ không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình; một số bị cầm tù trong các trại lao động khổ sai, và sau khi được thả, họ bị giám sát bởi chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị tước đoạt quyền tự do cá nhân. Theo những thống kê không đầy đủ, trong hai năm ngắn ngủi từ 2011 đến 2013, 380.380 người trong số những người được chọn của Đức Chúa Trời đã bị bắt giữ và giam cầm bởi chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc Đại Lục. Trong số những người này, 43.640 người đã phải chịu đủ mọi loại hình tra tấn trong khi bị tra khảo phi pháp; 111.740 người bị khoác cho những tội danh khác nhau và đã bị phạt và bị trấn lột một cách trắng trợn hơn 243.613.000 Nhân dân tệ; 35.330 người bị lục soát nhà cửa, và ít nhất 1.000.000.000 Nhân dân tệ (bao gồm các khoản quyên góp cho hội thánh và tài sản cá nhân) đã bị tịch thu bằng vũ lực và một cách vô cớ bởi các cơ quan an ninh và các chi nhánh cấp dưới hoặc bị các sĩ quan cảnh sát đút túi. Khi nhắc đến việc chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ và bức hại những Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đây chỉ là những thống kê không đầy đủ, và khi tính đến toàn bộ những Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúngchỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trên thực tế, kể từ khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt đầu công việc của Ngài, vô số Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị bắt giữ, bức hại, theo dõi sát sao, hay bị giám sát bởi chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó sử dụng mọi thủ đoạn tàn độc để đàn áp đẫm máu Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, biến Trung Quốc Đại Lục thành một thế giới của khủng bố. Ngoài ra, hội thánh cũng bị vu khống, lên án, và tấn công bởi tất cả các giáo phái. Điều này ngay lập tức dẫn đến những tin đồn lan rộng và một cơn bão vu khống, nhục mạ, và rủa sả theo đủ cách. Toàn bộ xã hội và cộng đồng tôn giáo tràn ngập đủ kiểu công khai chống đối. Sự kháng cự của nhân loại bị hư hoại đối với Đức Chúa Trời thực sự và sự bức hại con đường đích thực đã đạt đến đỉnh điểm.

Kể từ khi nhân loại bị Sa-tan làm cho hư hoại, Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên nhân loại không hề biết lẽ thật, và càng không biết về Đức Chúa Trời. Do đó, mỗi khi Đức Chúa Trời nhập thể để bắt đầu công việc mới, Ngài lại bị chối bỏ và bị bức hại bởi những người có thế lực và bởi các nhóm tôn giáo. Hai ngàn năm trước, khi Chúa Jêsus trở nên xác thịt, Ngài đã bị bức hại và bị bắt giữ bởi chính quyền La Mã và tín ngưỡng Do Thái, và cuối cùng Ngài đã bị đóng đinh trên thập giá. Trong những ngày sau rốt, kể từ khi Đức Chúa Trời trở lại với xác thịt ở Trung Quốc để làm công việc phán xét, Ngài đã bị bức hại tàn độc và bị săn lùng bởi chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng bị rủa sả, dựng chuyện, quy tội, và bác bỏ bởi tất cả các giáo phái Cơ Đốc giáo. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của sự hư hoại và xấu xa của con người. Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Chúa Trời đã thực hiện công việc của Ngài khó khăn ra sao trong một thành lũy đầy quỷ dữ như vậy, nơi mây đen nặng trĩu và ác quỷ nắm quyền. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là toàn năng, và Ngài có thẩm quyền và quyền năng tối cao. Dù các thế lực của Sa-tan có hung hăng đến đâu, dù chúng có chống cự và tấn công ra sao, thì cũng đều không có kết quả. Chỉ trong khoảng 20 năm, Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lan rộng khắp Trung Quốc Đại Lục dưới sự áp bức nặng nề. Vài trăm ngàn nhà thờ đã nổi lên trên khắp cả nước và hàng triệu người đã quy phục Đức Chúa Trời Toàn Năng. Gần như ngay lập tức, tất cả các giáo phái đã trở nên hoang vắng, vì chiên của Đức Chúa Trời đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, và họ đã trở lại đi theo tiếnggọi, phục xuống trước Đức Chúa Trời, và đã được Đức Chúa Trời trực tiếp vun tưới và chăn dắt. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh rằng “Mọi nước sẽ đổ về đó.” Điều không thể tránh khỏi là tất cả những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ hướng vềĐức Chúa Trời Toàn Năng, bởi vì điều này từ lâu đã được Đức Chúa Trời lập kế hoạch và định sẵn. Không ai có thể thay đổi điều đó! Những tín hữu giảcó niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ để ăn bánh no bụng, và những kẻ thù khác nhau phạm tội ác, chống lại và buộc tội Đức Chúa Trời Toàn Năng đều đã bị loại bỏ bởi công việc của Đức Chúa Trời. Toàn bộ cộng đồng tôn giáo đã bị phá hủy và làm tan rã triệt để bởi công việc của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng cuối cùng đã kết thúc trong vinh quang. Trong giai đoạn này, bất chấp sự phản kháng điên cuồng và đàn áp đẫm máu của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời vẫn lan truyền với tốc độ tia chớp. Âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hòng xóa sổ và phá bỏ công việc của Đức Chúa Trời đã kết thúc trong thất bại. Tất cả những lực lượng xấu xa chống lại Đức Chúa Trời đã bị phá hủy và lật đổ hoàn toàn giữa sự phán xét oai nghi và đầy thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tất cả những người Ta yêu nhất định sẽ tồn tại mãi mãi, tất cả những người chống lại Ta nhất định sẽ bị Ta trừng phạt mãi mãi, vì Ta là một vị Chúa ghen tị, Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tất cả những gì con người đã làm. Ta sẽ quan sát toàn bộ trần gian, xuất hiện ở phía Đông thế giới trước hàng vạn người với sự công chính, oai nghi, phẫn nộ và trừng phạt!(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Vương quốc của Ta được hình thành trên toàn vũ trụ, ngai vàng của Ta chiếm trọn trong tim hàng trăm triệu người dân. Với sự hỗ trợ của các thiên sứ, thành tựu vĩ đại của Ta sẽ sớm có kết quả. Tất cả các con trai và dân sự đều đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của Ta, hy vọng Ta đoàn tụ với họ, không bao giờ cách xa nhau nữa. Làm thế nào để người dân trong vương quốc của Ta không chạy đến với nhau để chúc mừng khi Ta ở cùng với họ? Lẽ nào đây là cuộc đoàn tụ không phải trả giá sao? Ta được xem là niềm vinh dự trong mắt của tất cả mọi người và được loan truyền trong lời nói của tất cả mọi người. Khi Ta trở lại, Ta càng phải chinh phục tất cả thế lực kẻ thù. Thời giờ đã đến! Ta phải thực hiện công việc của Ta, Ta sẽ làm Vua trị vì con người! Ta đang trở lại! Ta sắp khởi hành! Đây là điều mà con người mong đợi và hy vọng. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy ngày của Ta xuất hiện, để họ vui mừng chào đón ngày của Ta đến!(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 27, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi Phúc Âm của vương quốc lan truyền, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phát triển rộng hơn nữa, và số tín hữu không ngừng gia tăng. Ngày nay, nó đang phát triển thịnh vượng chưa từng thấy. Lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đấng Christ của những ngày sau rốt—từ lâu đã lan truyền rộng rãi đến hàng ngàn hộ gia đình, và ngày càng được nhiều người chấp nhận. Lời của Đức Chúa Trời đã thể hiện được thẩm quyền và quyền năng tối cao của nó. Sự thật không thể chối cãi này chứng minh đầy đủ rằng “Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời!

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời(Giăng 1:1). Ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo ra trời, đất và vạn vật trong đó bằng lời phán, và đã dẫn dắt loài người bằng lời phán. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời cũng hoàn thành mọi thứ bằng lời phán. Sự hoàn thiện của những người được chọn của Đức Chúa Trời và sự hiện thực hóa vương quốc của Đấng Christ đều sẽ đạt được bởi lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, không có điều gì khác thường về cách mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bắt nguồn từ công việc của lời Đức Chúa Trời, đã phát triển dưới sự dẫn dắt của lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và, hơn nữa, đang phát triển bất chấp sự đàn áp và bức hại tàn bạo của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự buộc tội và chống đối điên cuồng của những lực lượng của những kẻ địch lại Đấng Christ trong các nhóm tôn giáo. Điều này thể hiện đầy đủ thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng, nếu không có sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẽ không có Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nếu không có những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng sẽ không tồn tại. Ngày nay, Ngài đang vun tưới và chăm bón những người được chọn của Ngài với hàng triệu lời mà Ngài bày tỏ, và tất cả những người đã chấp nhận công việc của Ngài đang được hưởng sự chăn dắt của những lời của Ngài và trải nghiệm công việc cứu rỗi loài người của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta đang làm công việc của Ta trên khắp vũ trụ, và ở phương Đông, những tiếng sấm không ngừng rền vang, rung chuyển tất cả các quốc gia và giáo phái. Chính tiếng nói của Ta đã dẫn dắt toàn nhân loại đến với hiện tại. Ta sẽ khiến toàn nhân loại bị chinh phục bởi tiếng nói của Ta, rơi vào dòng chảy này, và quy phục trước Ta, vì từ lâu Ta đã lấy lại vinh quang của Ta từ khắp thế gian và ban phát lại ở phương Đông. Ai lại không mong mỏi được nhìn thấy vinh quang của Ta? Ai lại không thấp thỏm chờ đợi Ta trở lại? Ai lại không khao khát được thấy Ta xuất hiện trở lại? Ai lại không mòn mỏi trông mong vẻ uy nghi của Ta? Ai lại không bước ra ánh sáng? Ai lại không nhìn vào sự giàu có của Ca-na-an? Ai lại không mong mỏi Đấng Cứu Chuộc quay lại? Ai lại không tôn sùng Đấng Toàn năng Vĩ đại? Tiếng nói của Ta sẽ lan truyền khắp thế gian; Nhìn vào những người được chọn của Ta, Ta mong được nói thêm nhiều lời nữa với họ. Như những tiếng sấm vang dội làm rung chuyển những ngọn núi và dòng sông, Ta nói những lời của Ta với cả vũ trụ và với nhân loại. Do vậy lời trong miệng Ta đã trở thành báu vật của con người, và cả nhân loại đều trân quý lời của Ta. Tia chớp lóe lên từ phương Đông rọi sáng đến tận phương Tây. Lời của Ta, con người không muốn vứt bỏ nó đi và đồng thời không hiểu nổi nó, nhưng lại hạnh phúc hơn nữa vì có được nó. Như một đứa trẻ sơ sinh, cả nhân loại đều vui mừng và hân hoan, ăn mừng việc Ta đến. Bằng tiếng nói của Ta, Ta sẽ mang cả nhân loại đến trước Ta. Từ đó, Ta sẽ chính thức đi vào nhân loại để họ sẽ thờ phụng Ta. Với vinh quang mà Ta tỏa ra và lời từ miệng Ta, Ta sẽ khiến toàn nhân loại đến trước Ta và thấy rằng tia chớp lóe lên từ phương Đông và Ta cũng đã hạ xuống ‘Đỉnh Ô-liu’ ở phương Đông. Họ sẽ thấy rằng từ lâu Ta đã xuống trần, không phải với tư cách là Người Con của dân tộc Do Thái nữa mà là Tia chớp của phương Đông. Vì đã lâu từ lúc Ta phục sinh, và đã rời khỏi nhân loại, và sau đó tái xuất hiện với vinh quang giữa nhân loại. Ta là Đấng được thờ phụng từ cách đây rất lâu, và Ta cũng là đứa trẻ sơ sinh bị người Do Thái bỏ rơi từ cách đây rất lâu. Hơn nữa, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng vinh quang tột đỉnh của thời đại này! Hãy để tất cả tới trước ngai của Ta và thấy diện mạo vinh quang của Ta, nghe tiếng nói của Ta, và nhìn vào việc làm của Ta. Đây là toàn bộ ý nguyện của Ta; đó là phần kết thúc và phần cao trào của kế hoạch của Ta, cũng như mục đích của sự quản lý của Ta. Hãy để mọi quốc gia thờ phụng Ta, mọi miệng lưỡi thừa nhận Ta, mọi người đặt đức tin vào Ta, và mọi dân tộc chịu khuất phục Ta!(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những người được chọn của Đức Chúa Trời đã nhận được sự cứu rỗi lớn lao nhờ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Công việc của Đức Chúa Trời ở Trung Quốc Đại Lục cuối cùng đã kết thúc trong vinh quang. Giờ đây những người được chọn của Đức Chúa Trời đang lan truyền lời của Ngài và làm chứng về những việc làm của Ngài cho mọi quốc gia và nơi chốn. Lời của Đức Chúa Trời sẽ được lan truyền trên khắp thế giới, và Ngài sẽ sớm xuất hiện công khai với tất cả các quốc gia và dân tộc. Những người ở mọi quốc gia và nơi chốn mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể mơ rằng Đức Chúa Trời mà họ hằng mong mỏi xuất hiện công khai đã bí mật hạ trần xuống Trung Quốc và thực hiện giai đoạn công việc chinh phục và cứu rỗi.

Trong những ngày sau rốt, khi thời đại này gần kết thúc, Đức Chúa Trời đã nhập thể và bí mật giáng trần xuống nơi ở của con rồng lớn sắc đỏ, sự tập hợp quy mô lớn của những kẻ cầm quyền độc tài: Trung Quốc, thành lũy kiên cố của chủ nghĩa vô thần. Bằng sự khôn ngoan và quyền năng đa dạng của Ngài, Đức Chúa Trời chiến đấu chống lại Sa-tan và thực hiện công việc trung tâm trong kế hoạch quản lý của Ngài—sự thất bại triệt để của Sa-tan và sự cứu rỗi toàn thể nhân loại. Tuy vậy, bởi những lời cáo buộc, lên án, bịa đặt, và vu khống vô căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, nhiều người không biết sự thật đã thực sự tin vào những tin đồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt là các nhóm tôn giáo vẫn tiếp tục lên án và phỉ báng sự đến của Đức Chúa Trời thậm chí đến tận hôm nay, và họ hoàn toàn đứng về phía chính quyền vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống lại công việc của Đức Chúa Trời. Thật là thảm hại! Những người này không bao giờ ngờ được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng mà họ chống lại, chính là Đức Chúa Jêsus trở lại. Khi Đức Chúa Trời xuất hiện công khai, họ sẽ chỉ vừa than khóc vừa nghiến răng và đấm ngực. Điều này ứng nghiệm hoàn toàn với lời của Sách Khải Huyền: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!(Khải Huyền 1:7). Sự phán xét của tòa lớn và trắng cuối cùng cũng bắt đầu! Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong Vương quốc, vạn vật đều bắt đầu hồi sinh và lấy lại sức sống. Do những thay đổi về trạng thái của trần gian, ranh giới giữa vùng đất này và vùng đất khác cũng bắt đầu thay đổi. Ta từng dự đoán: Khi đất đai bị chia cắt, khi đất đai được hợp lại, đây là lúc Ta sẽ đập tan các nước thành nhiều mảnh vụn. Tại thời điểm này, Ta sẽ đổi mới vạn vật và phân chia lại toàn bộ vũ trụ, từ đó chỉnh đốn lại toàn vũ trụ, thay đổi diện mạo cũ sang diện mạo mới. Đây là kế hoạch của Ta, là hành động của Ta. Khi tất cả các quốc gia và các dân sự trên thế giới trở về trước ngai vàng của Ta, Ta sẽ lấy mọi thứ trên thiên đàng và ban tặng cho thế giới loài người, để nhờ có Ta mà nhân gian trở nên vô cùng phong phú. Nhưng chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị trừng phạt:

Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy tất cả hành động của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ý muốn của Ta, nghĩa là, người có hành động chống đối Ta sẽ vấp phải sự trừng phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vì sao trên thiên đàng, và nhờ có Ta, mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi, không còn là thiên đàng của trước kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta, làm cho các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi và tôn sùng Vương quốc của Ta. Tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và sẽ không còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã dưới ngọn lửa đang thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ biến thành tro bụi. Khi Ta trừng phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương quốc của Ta với những mức độ khác nhau, bị chinh phục bởi hành động của Ta, bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của ‘Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng’. Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu sự trừng phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống lại Ta đều phải diệt vong; với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của Ta. Ta muốn thể hiện với các quốc gia và các dân sự, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lịch sử nhân loại, chúng ta thấy tất cả những lực lượng xấu xa đối chọi Đức Chúa Trời một cách trắng trợn và chống lại Đức Chúa Trời một cách điên cuồng đều bị Đức Chúa Trời tiêu diệt ra sao. Bốn ngàn năm trước, do những tội lỗi ghê tởm của họ, các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã bị thiêu đốt bởi lửa và diêm mà Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ thiên đàng. Cũng như vậy, Đế chế La Mã cũng bị tiêu diệt bởi những thảm họa từ Đức Chúa Trời do đã kháng cự lại và buộc tội Đức Chúa Jêsus cũng như đã bức hại các Cơ Đốc nhân. Trong những ngày sau rốt, bất cứ lực lượng xấu xa nào lên án và chống lại Đức Chúa Trời sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và chắc chắn sẽ bị Ngài tiêu diệt. Đây chính là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời!

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vương quốc đang mở rộng giữa loài người, hình thành ở giữa loài người, nó đang dựng lên giữa loài người; không có thế lực nào có thể phá hủy Vương quốc của Ta. … Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự áp đặt của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng của Ta. Các ngươi phải chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắc sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Sinim, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành của Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi ba giai đoạn công tác đến hồi kết thúc, sẽ có một nhóm người làm chứng về Đức Chúa Trời, một nhóm người biết Đức Chúa Trời. Tất cả những người này sẽ biết Đức Chúa Trời và sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Họ sẽ sở hữu nhân tính và ý thức, và tất cả sẽ biết ba giai đoạn của công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là công tác sẽ được hoàn thành vào lúc cuối cùng, và những người này là sự kết tinh của công tác quản lý sáu nghìn năm, và là lời chứng mạnh mẽ nhất về sự thất bại sau cùng của Sa-tan. Những ai có thể làm chứng về Đức Chúa Trời sẽ có thể nhận được lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời, và sẽ là nhóm người còn sót lại cuối cùng, họ sở hữu thẩm quyền của Đức Chúa Trời và làm chứng về Đức Chúa Trời. Có lẽ tất cả mọi người trong số các ngươi đều có thể trở thành một thành viên của nhóm này, hoặc có lẽ chỉ một nửa, hoặc chỉ một vài người – điều đó tùy thuộc vào ý chí và sự theo đuổi của các ngươi(Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, và những gì được hoàn thành sẽ tồn tại mãi mãi. Tương lai của vương quốc là tươi sáng và huy hoàng! Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lập ra một nhóm người chiến thắng ở Trung Quốc Đại Lục. Công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt đã hoàn thành! Giờ đây, công việc thí điểm mà Đức Chúa Trời đã làm trong sự đến ẩn giấu của Ngài ở Trung Quốc đã kết thúc trong vinh quang, và Ngài sẽ sớm xuất hiện công khai cho tất cả các quốc gia và nơi chốn. Những người được chọn của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một nhóm người chiến thắng mà Đức Chúa Trời đã tạo ra ở Trung Quốc. Gánh vác nhiệm vụ thánh, họ đang làm chứng cho công việc của Đức Chúa Trời và công bố danh thánh của Đức Chúa Trời cho tất cả các quốc gia và nơi chốn. Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng đang nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Ngôi Lời Xuất hiện trong Xác thịt sẵn có miễn phí trên Internet cho tất cả các quốc gia và nơi chốn tìm kiếm và nghiên cứu. Không ai dám chối rằng chúng là những lời của Đức Chúa Trời, và không ai dám chối rằng chúng là lẽ thật. Ngày càng nhiều người khao khát lẽ thật và mong chờ ánh sáng đang tìm kiếm và nghiên cứu công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được thiết lập ở hàng chục quốc gia và khu vực chính yếu trên toàn thế giới khi có ngày càng nhiều người quay lại với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhân loại đang dần thức tỉnh giữa lời của Đức Chúa Trời, và đã bắt đầu chấp nhận và biết lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt toàn bộ nhân loại và hoàn thành mọi thứ. Tất cả những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm con đường đích thực chắc chắn sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời và vâng phục trước ngai của Ngài, và toàn thể nhân loại sẽ biết rằng Đức Chúa Trời đã đến, và đã xuất hiện, và danh Ngài chắc chắn sẽ trở nên vĩ đại giữa toàn thể nhân loại.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger