Tại sao Đức Chúa Trời lại sử dụng tên Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc?

05/06/2019

Rất nhiều người không hiểu tại sao, khi Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời Toàn Năng khi Ngài bắt đầu làm công việc phán xét trong những ngày sau rốt. Tại sao Ngài không tiếp tục được gọi là Đức Chúa Jêsus? Trong thực tế, Đức Chúa Trời có một tên mới mỗi lần Ngài thực hiện một giai đoạn công việc của Ngài. Tên mới này được chính Đức Chúa Trời sử dụng cho phù hợp với công việc, đó không phải là thứ mà mọi người gọi Ngài như họ muốn. Tên mà Đức Chúa Trời sử dụng trong mỗi giai đoạn công việc có cơ sở trong Kinh Thánh. Tên của Đức Chúa Jêsus trở lại của những ngày sau rốt đã được tiên tri từ lâu trong Kinh Thánh. I-sai-a viết: “Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho” (I-sai-a 62:2). Trong Sách Khải Huyền cũng có viết: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng…. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người” (Khải Huyền 3:7, 12). “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 1:8). “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6). Tên Đức Chúa Trời Toàn Năng của Thời đại Vương quốc là sự thực hiện hoàn chỉnh của những lời tiên tri của Sách Khải Huyền. Tên mà Đức Chúa Trời sử dụng trong mỗi thời đại có ý nghĩa sâu sắc và có mối liên hệ mật thiết với công việc của Đức Chúa Trời trong thời đại đó. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ những bí ẩn liên quan đến vấn đề này khi Ngài phán: “Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời làm công việc mới và được gọi bằng một tên mới; làm thế nào Ngài có thể làm cùng một công việc ở các thời đại khác nhau? Làm thế nào Ngài có thể bám vào cái cũ? Tên Jêsus đã được sử dụng cho công việc cứu chuộc, vì vậy, liệu Ngài vẫn sẽ được gọi bằng cùng tên này khi Ngài trở lại trong những ngày sau rốt? Liệu Ngài sẽ vẫn làm công việc cứu chuộc chứ? Tại sao Giê-hô-va và Jêsus là một, nhưng các Ngài được gọi bằng những tên khác nhau ở các thời đại khác nhau? Liệu điều này chẳng phải là vì các thời đại của công việc của các Ngài là khác nhau? Liệu một tên duy nhất có thể đại diện cho Đức Chúa Trời trong toàn bộ? Điều này là như vậy, Đức Chúa Trời phải được gọi bằng một tên khác trong một thời đại khác, và phải sử dụng tên để thay đổi thời đại và đại diện cho thời đại. Vì không một tên nào có thể đại diện hoàn toàn cho chính Đức Chúa Trời, và mỗi tên chỉ có thể đại diện cho khía cạnh thời gian của tâm tính Đức Chúa Trời trong một thời đại nhất định; tất cả những gì cần làm là đại diện cho công việc của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời có thể chọn bất cứ tên nào phù hợp với tâm tính của Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại. Bất kể đó là thời đại của Giê-hô-va, hay thời đại của Jêsus, mỗi thời đại đều được đại diện bởi một tên” (“Tầm nhìn của công việc Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

‘Giê-hô-va’ là tên mà Ta đã sử dụng trong thời gian làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và có nghĩa là Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên (những người được chọn của Đức Chúa Trời), là người có thể thương hại con người, nguyền rủa con người và hướng dẫn cho cuộc sống của con người. Tên này có nghĩa là Đức Chúa Trời sở hữu sức mạnh to lớn và đầy khôn ngoan. 'Jêsus' là Em-ma-nu-ên, và có nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu, đầy lòng trắc ẩn và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công việc của Thời đại Ân điển, và đại diện cho Thời đại Ân điển, và chỉ có thể đại diện cho một phần của kế hoạch quản lý. Điều đó có nghĩa là chỉ có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của những người được chọn của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Môi-se và là Đức Chúa Trời của tất cả dân tộc Y-sơ-ra-ên. Và vì vậy trong thời đại hiện nay, tất cả dân Y-sơ-ra-ên ngoài chi phái của Giu-đa đều thờ phụng Đức Giê-hô-va. Họ dâng đồ lễ thiêu cho Ngài trên bàn thờ, và hầu việc Ngài trong trang phục áo dài của thầy tu trong đền. Điều họ hy vọng là sự tái xuất hiện của Đức Giê-hô-va. Chỉ có Jêsus là Đấng Cứu Chuộc loài người. Ngài là của lễ chuộc tội lỗi đã cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi. Có thể nói tên Jêsus đã đến từ Thời đại Ân điển, và tồn tại nhờ vào công việc cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Tên Jêsus tồn tại để cho phép mọi người trong Thời đại Ân điển được tái sinh và cứu, và là một tên đặc biệt cho sự cứu chuộc của toàn bộ loài người. Và vì vậy, tên Jêsus đại diện cho công việc cứu chuộc, và biểu thị Thời đại Ân điển. Tên Giê-hô-va là một tên đặc biệt cho người dân Y-sơ-ra-ên đã sống theo luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công việc, tên Ta không phải là vô căn cứ, nhưng có ý nghĩa đại diện: Mỗi tên đại diện cho một thời đại. ‘Giê-hô-va’ đại diện cho Thời đại Luật pháp, và là sự kính cẩn cho Đức Chúa Trời được thờ phụng bởi người dân Y-sơ-ra-ên. ‘Jêsus’ đại diện cho Thời đại Ân điển, và là tên của Đức Chúa Trời của tất cả những người đã được cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Nếu con người vẫn khao khát sự xuất hiện của Jêsus Đấng Cứu Thế trong những ngày sau rốt, và vẫn mong đợi Ngài đến trong hình ảnh mà Ngài đã mang ở Giu-đa, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm sẽ dừng lại trong Thời đại Cứu chuộc, và sẽ không có khả năng tiến bộ hơn nữa. Hơn nữa, những ngày sau rốt sẽ không bao giờ đến, và thời đại sẽ không bao giờ được đưa đến kết thúc. Đó là bởi vì Jêsus Đấng Cứu Thế chỉ để cứu chuộc và cứu rỗi loài người. Ta đã lấy tên của Jêsus vì lợi ích của tất cả những người tội lỗi trong Thời đại Ân điển, và đó không phải là tên mà Ta sẽ đưa toàn bộ loài người đến sự kết thúc. Mặc dù Giê-hô-va, Jêsus và Đấng chịu xức dầu đều đại diện cho Thần của Ta, những tên này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lý của Ta và không đại diện cho Ta trong sự trọn vẹn của Ta. Những tên mà mọi người trên trái đất gọi Ta không thể nói rõ toàn bộ tâm tính của Ta và tất cả những gì thuộc về bản chất của Ta. Chúng chỉ là những tên khác nhau mà Ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và vì vậy, khi thời đại cuối cùng - thời đại của những ngày sau rốt - đến, tên Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Giê-hô-va, Jêsus, ít hơn là Đấng chịu xức dầu, nhưng sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời quyền năng và toàn năng, và dưới tên này, Ta sẽ đưa toàn bộ thời đại đến sự kết thúc. Tôi đã từng được gọi là Giê-hô-va. Ta cũng được gọi là Đấng chịu xức dầu, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu Thế vì họ yêu mến và tôn trọng Ta. Nhưng hôm nay Ta không phải là Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong thời gian qua, Ta là Đức Chúa Trời đã trở lại trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời người sẽ đưa thời đại đến sự kết thúc. Ta là chính Đức Chúa Trời trỗi dậy ở tận cùng trái đất, tràn đầy toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy uy quyền, vinh dự và vinh hiển” (“Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘Đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Đức Chúa Trời Toàn Năng nói rõ rằng có ý nghĩa đại diện cho tên mà Đức Chúa Trời sử dụng trong mỗi thời đại: Mỗi tên đại diện cho công việc của Đức Chúa Trời và tâm tính mà Ngài bày tỏ trong thời đại đó. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã sử dụng tên Giê-hô-va để tuyên bố luật pháp và điều răn của Ngài và hướng dẫn cuộc sống của loài người trên trái đất; trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã sử dụng tên Jêsus để thực hiện công việc cứu chuộc nhân loại; và trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời để thanh tẩy, thay đổi và cứu con người. Đức Chúa Trời thay đổi thời đại bằng tên của Ngài và sử dụng tên này để đại diện cho công việc của thời đại. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Thời đại Luật pháp, chỉ bằng cách cầu nguyện với tên Giê-hô-va và tuân theo luật pháp và điều răn của Ngài, mọi người mới có thể được Chúa ban phước và bảo vệ. Với sự xuất hiện của Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã sử dụng tên Jêsus để làm công việc cứu chuộc, và mọi người phải chấp nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và cầu nguyện sám hối nhân danh Chúa, để được tha thứ cho tội lỗi của họ và tận hưởng lẽ thật và ân điển được Chúa Jêsus ban tặng. Nếu mọi người vẫn bám lấy tên Giê-hô-va và từ chối chấp nhận Chúa Jêsus, thì họ đã mất sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và rơi vào bóng tối, bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt như những người dòng Pha-ri-si Do Thái. Với sự xuất hiện của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sử dụng tên Đức Chúa Trời Toàn Năng để thực hiện công việc phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách chấp nhận tên Đức Chúa Trời Toàn Năng, theo kịp công việc của Đức Chúa Trời, và trải qua sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mọi người mới có thể hiểu và có được lẽ thật, thoát khỏi tội lỗi, được thanh tẩy và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tất cả những người từ chối chấp nhận tên Đức Chúa Trời Toàn Năng và từ chối công việc phán xét của Ngài của những ngày sau rốt đều không có khả năng giải thoát bản thân khỏi sự tôi mọi của tội lỗi, và sẽ mãi mãi không đủ tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan