Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Ban hành Luật pháp

Hợp xướng   314  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Ban hành Luật pháp

Những điều răn và luật pháp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban bố cho người Y-sơ-ra-ên không chỉ tác động sâu xa đến luật pháp của con người, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và hình thành nền văn minh đạo đức và thể chế dân chủ trong xã hội loài người. Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm trình bày sự thật lịch sử!


Một số tài liệu trong video này là từ:

Normality by Stefan Minning

https://www.youtube.com/watch?v=6DWLPU0y4Ig

iStock.com/kickstand

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời