Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”- Khám phá vũ trụ [Xem trước]

547 |29/03/2020

Trong bầu trời vũ trụ bao la đầy những ngôi sao, các hành tinh va chạm nhau, và một loạt tiến trình phức tạp khai sinh ra những hành tinh mới… Vô số thiên thể trong vũ trụ đều vận hành hòa hợp - ai điều khiển chúng? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm tiết lộ những sự thật này!

Một số tài liệu trong video này là từ:

ESO

NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEIC

NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA/CXC/JPL-Caltech/STScI

Normality by Stefan Minning

X-ray: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Optical: ESA, NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy