Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá vũ trụ

Hợp xướng   424  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá vũ trụ


Trong bầu trời vũ trụ bao la đầy những ngôi sao, các hành tinh va chạm nhau, và một loạt tiến trình phức tạp khai sinh ra những hành tinh mới… Vô số thiên thể trong vũ trụ đều vận hành hòa hợp - ai điều khiển chúng? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm tiết lộ những sự thật này!


Một số tài liệu trong video này là từ:

ESO

NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEIC

NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA/CXC/JPL-Caltech/STScI

Normality by Stefan Minning

X-ray: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Optical: ESA, NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời