Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Sự nhập thể là gì?

16/11/2021

Hai ngàn năm trước, khi Đức Chúa Jêsus đến để rao giảng và công tác, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã xác định Ngài là một người thường. Họ đã dốc hết sức để chống đối, lên án và báng bổ Đức Chúa Jêsus, cuối cùng đóng đinh Ngài lên thập giá, phạm tội ác tày đình. Ngày nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và công tác trong hình tượng Con người, nhưng vẫn còn nhiều người thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể, xem Đức Chúa Trời Toàn Năng là người thường, từ chối tìm hiểu con đường thật, và điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng, từ đó phạm tội ác đóng đinh Đức Chúa Trời một lần nữa. Tại sao cả hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời đều bị con người lên án và loại trừ? Vì người ta thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời, không hiểu được lẽ thật là gì, càng không hiểu về lẽ nhiệm mầu lớn lao của sự nhập thể. Vậy thì, sự nhập thể chính xác là gì? Chúng ta nên hiểu sự nhập thể như thế nào? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính”, chúng ta cùng tìm kiếm lẽ thật để hiểu lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger