Thánh Ca Cơ Đốc | Điều mà người tin Đức Chúa Trời phải mưu cầu | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Điều mà người tin Đức Chúa Trời phải mưu cầu | MV

1300 |15/09/2020

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng

tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công,

tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công!

Ngươi tin nơi Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời,

và vì vậy trong lòng ngươi phải yêu kính Đức Chúa Trời.

Ngươi phải vứt sang một bên tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời,

và ngươi phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời,

ngươi phải dâng tất cả cho Ngài,

và không nên có các đòi hỏi hay lựa chọn cá nhân,

và ngươi nên thực hiện được mong muốn của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi đã được tạo dựng,

ngươi phải vâng lời Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra ngươi,

bởi vì ngươi vốn chẳng thống trị được bản thân,

và không có khả năng kiểm soát số phận của chính mình.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Từ sự khác nhau về thực chất của Phi-e-rơ và Phao-lô,

ngươi nên hiểu rằng

tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công,

tất cả những ai không theo đuổi sự sống đều lao nhọc luống công!

Ngươi tin nơi Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời,

và vì vậy trong lòng ngươi phải yêu kính Đức Chúa Trời.

Ngươi phải vứt sang một bên tâm tính bại hoại của mình,

ngươi phải cố gắng thực hiện mong muốn của Đức Chúa Trời,

và ngươi phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời,

ngươi phải dâng tất cả cho Ngài,

và không nên có các đòi hỏi hay lựa chọn cá nhân,

và ngươi nên thực hiện được mong muốn của Đức Chúa Trời.

Vì ngươi đã được tạo dựng,

ngươi phải vâng lời Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra ngươi,

bởi vì ngươi vốn chẳng thống trị được bản thân,

và không có khả năng kiểm soát số phận của chính mình.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Vì ngươi là người tin vào Đức Chúa Trời,

ngươi phải tìm kiếm sự thánh khiết và sự thay đổi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy