Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”- Sự hưng vong của các quốc gia [Xem trước]

220 |28/03/2020

Sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc là kết quả do những hành động của con người ư? Là quy luật tự nhiên ư? Ẩn chứa trong đó là lẽ nhiệm mầu gì? Chính xác thì ai điều khiển sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ sớm tiết lộ lẽ nhiệm mầu này!

Một số tài liệu trong video này là từ:

Pigment Ajans - Visual Effects

Shutterstock.com

Explosion Ultra Bass

http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html

by Mark DiAngelo/CC BY 3.0

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy