Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”- Khám phá nhiệm mầu cuộc sống [Xem trước]

197 |26/03/2020

Cát bụi trở về với cát bụi.

Không ai có thể cưỡng lại sinh lão bệnh tử.

Không ai có thể thay đổi quy luật của sinh lão bệnh tử. (...) Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta phải chết đi? Ai điều khiển thế gian này?

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy