Lời Đức Chúa Trời | Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Chia sẻ

Hủy