Lời Đức Chúa Trời | Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ (Chương 10)

Lời Đức Chúa Trời | Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ (Chương 10)

187 |05/04/2021

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy