Nhạc Thánh Ca | Đền tạm của Đức Chúa Trời đã đến thế gian

04/06/2021

Khi Đức Chúa Trời trở lại lần nữa, các quốc gia lúc đó đã được phân chia theo các ranh giới bằng ngọn lửa bùng cháy của Ngài.

Ngài sẽ xuất hiện như Đấng Thánh, như mặt trời thiêu đốt,

Ngài đi giữa các quốc gia như Đức Giê-hô-va đi giữa các chi phái Do Thái.

Ngài sẽ dẫn dắt con người trong cuộc sống với cột mây giữa không trung.

Họ sẽ thấy sự hiển vinh của Ngài, bởi Ngài xuất hiện ở những nơi thiêng liêng,

sẽ thấy ngày công chính của Ngài và sự xuất hiện vinh hiển của Ngài.

Đó là điều sẽ xảy ra khi Ngài cai trị khắp thế gian trong sự hiển vinh, trong sự hiển vinh.

Con người sẽ cúi mình, đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác mà Ngài đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ, chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người thấy Đức Chúa Trời giáng thế.

Ngài sẽ tập hợp lại các quốc gia sau khi nghiền nát tất cả.

Ngài sẽ xây đền thờ và dựng bàn thờ của Ngài,

để tất cả có thể dâng của lễ và phụng sự Ngài,

trung thành dâng hiến cho công tác của Ngài tại các quốc gia dân ngoại.

Họ sẽ giống như người Y-sơ-ra-ên của hiện tại,

mặc áo choàng và đội mũ miện thầy tế lễ,

với vinh quang của Đức Chúa Trời quanh họ.

Sự oai nghi của Ngài thoảng trên họ, luôn luôn tồn tại cùng họ, tồn tại cùng họ.

Con người sẽ cúi mình, đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác mà Ngài đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ, chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người thấy Đức Chúa Trời giáng thế.

Ngài sẽ làm việc tương tự ở các quốc gia dân ngoại

như Ngài đã làm việc ở trên đất Y-sơ-ra-ên.

Bởi Ngài sẽ mở rộng công tác ở Y-sơ-ra-ên

và truyền bá công tác này đến các quốc gia dân ngoại.

Con người sẽ cúi mình, đền tạm của Ngài được dựng lên giữa họ,

trên nền tảng của công tác mà Ngài đang thực hiện hôm nay.

Ngài sẽ phá bỏ bàn thờ ô uế, dựng bàn thờ mới.

Con người sẽ phục vụ Ngài trong đền thờ, chiên con và bê chất đầy trên bàn thờ thiêng.

Các ngươi sẽ thấy ngày Ngài nhận vinh hiển vĩ đại,

ngày Ngài phá hủy đền cũ và xây dựng đền mới.

Các ngươi sẽ thấy ngày đền tạm của Ngài đến thế gian,

cũng giống như con người thấy Đức Chúa Trời giáng thế,

thấy Đức Chúa Trời giáng thế,

(thấy Đức Chúa Trời giáng thế, thấy Đức Chúa Trời giáng thế,)

thấy Đức Chúa Trời giáng thế.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger