Nhạc Thánh Ca | Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời thật đáng mến

04/09/2021

Verse 1

Ôi, Đức Chúa Trời hạ mình làm công tác

trên con đường nhơ bẩn và bại hoại.

Để khiến họ hoàn thiện, Ngài làm người;

Ngài chăn dắt và chăm lo loài người.

Bridge 1

Để cứu rỗi và chinh phục con người bại hoại,

Đức Chúa Trời đến tim rồng lớn sắc đỏ,

để tất cả mọi người có thể được thay đổi và làm mới bản thân.

Ngài hạ mình để làm một con người

và chịu nỗi gian truân cực khổ,

dù là nhục nhã tột cùng với Thần của Đức Chúa Trời.

Chorus

Đức Chúa Trời thật cao quý; thế gian thật thấp kém.

Nhưng Ngài phán, chu cấp, sống cùng loài người.

Ngài thật khiêm nhường, đáng mến vô vàn.

Verse 2

Ngài sống trong xác thịt như một con người bình thường,

chứng tỏ Ngài hạ mình cực độ.

Thần của Ngài, quá cao quý, đến như một người thường,

để thực hiện công tác của Thần Ngài.

Bridge 2

Các ngươi chẳng xứng với việc Ngài làm

và những đau thương Ngài phải chịu đựng,

được thể hiện ở tố chất, ý thức, sự thông sáng của các ngươi.

Các ngươi chẳng xứng với việc Ngài làm

và những đau thương Ngài phải chịu đựng,

thể hiện ở nhân tính và cuộc sống của các ngươi.

Chorus

Đức Chúa Trời thật cao quý; thế gian thật thấp kém.

Nhưng Ngài phán, chu cấp, sống cùng loài người.

Ngài thật khiêm nhường, đáng mến vô vàn.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy