Những lời phán của Đấng Christ trong những ngày sau rốt (Tuyển chọn)

Những lời phán của Đấng Christ trong những ngày sau rốt (Tuyển chọn)

Đấng Christ của những ngày sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – đã phán những lời để phán xét và làm cho thanh sạch loài người, đưa nhân loại đến một thời đại mới, Thời đại Vương quốc. Chỉ bằng cách tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và tận hưởng sựchăm tưới và dưỡng nuôi của lời Đức Chúa Trời, bạn mới có thể thực sự sống trong ánh sáng, vàcó được đường đi, lẽ thật và sự sống.

Thêm