170 nguyên tắc thực hành lẽ thật

170 nguyên tắc thực hành lẽ thật

Cuốn sách này liệt kê một trăm bảy mươi nguyên tắc thực hành lẽ thật, và đề cập đến nhiều phương diện khác nhau của việc đưa lẽ thật vào thực hành khi tin Đức Chúa Trời. Đây là những điều rất có lợi cho lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Đối với mỗi người tin vào Đức Chúa Trời, nếu quý vị muốn Ngài chấp thuận mình, quý vị phải trở nên có thể “nên mang lại sự an tâm cho Đức Chúa Trời và thỏa mãn Ngài trong mọi việc. Nói cách khác, các ngươi phải có nguyên tắc trong hành động của mình và tuân thủ lẽ thật trong đó”. Chỉ đây mới là tiêu chuẩn của việc được cứu rỗi và hoàn thiện trong đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Sách bước vào sự sống

Tải xuống