4. Cách để một người có thể bước vào sự cầu nguyện thật

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Khi cầu nguyện, ngươi phải có một tấm lòng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và ngươi phải có một tấm lòng thành. Ngươi đang thực sự tương giao và cầu nguyện với Đức Chúa Trời – ngươi không được cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời bằng những lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp. Lời cầu nguyện phải tập trung vào những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất ngay bây giờ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự soi sáng và sự khai sáng to lớn hơn, mang những thực trạng và những rắc rối của ngươi vào sự hiện diện của Ngài khi ngươi cầu nguyện, kể cả sự quyết tâm mà ngươi đưa ra trước Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là làm theo thủ tục, mà nó là sự tìm kiếm Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng ngươi, hầu cho lòng ngươi có thể thường được tĩnh lặng trước Ngài; rằng trong môi trường mà Ngài đã đặt ngươi vào, ngươi sẽ biết được chính mình, khinh ghét chính mình, và từ bỏ chính mình, qua đó cho phép ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời và thực sự trở thành một người yêu kính Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều tối thiểu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người là họ phải có thể mở lòng với Ngài. Nếu con người dâng tấm lòng thật của mình cho Đức Chúa Trời và nói những điều thực sự trong lòng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng làm việc trong họ. Điều Đức Chúa Trời mong muốn không phải là tấm lòng méo mó của con người, mà là một tấm lòng tinh sạch và trung thực. Nếu con người không nói lên tiếng lòng mình với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cảm thúc lòng con người, hoặc làm việc trong họ. Vì thế, mấu chốt của việc cầu nguyện là phải thưa với Đức Chúa Trời bằng tiếng lòng của ngươi, thưa với Ngài về những thiếu sót hoặc tâm tính dấy loạn của ngươi, hoàn toàn mở lòng ngươi trước Ngài; chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới quan tâm đến những lời cầu nguyện của ngươi, nếu không thì Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi. Tiêu chí tối thiểu cho sự cầu nguyện là ngươi phải có khả năng giữ cho lòng ngươi được tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và không được rời khỏi Đức Chúa Trời. Có thể là, trong giai đoạn này, ngươi không đạt được một sự thông sáng mới hơn hoặc cao hơn, nhưng vậy thì ngươi phải dùng sự cầu nguyện để giữ cho mọi thứ ở nguyên trạng – ngươi không được thoái lui. Đây là điều tối thiểu mà ngươi phải đạt được. Nếu ngươi không thể thực hiện ngay cả điều này, thì điều đó chứng tỏ rằng đời sống thuộc linh của ngươi không theo đúng hướng. Kết quả là, ngươi sẽ không thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình, ngươi sẽ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, và rồi quyết tâm của ngươi sẽ tiêu tan. Một dấu hiệu của việc liệu ngươi đã bước vào đời sống thuộc linh hay chưa là xem thử những lời cầu nguyện của ngươi có đúng hướng hay không. Hết thảy mọi người phải bước vào hiện thực này: tất cả họ phải làm công việc chủ tâm rèn luyện bản thân trong sự cầu nguyện, không chờ đợi một cách thụ động, mà phải chủ tâm tìm cách để được Đức Thánh Linh cảm thúc. Chỉ khi đó họ sẽ trở thành những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm cho có lệ, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời. Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định và không phải bắt chước người khác. Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc. Nếu muốn sự cầu nguyện của ngươi có hiệu quả thì nó phải được dựa trên việc đọc lời Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách cầu nguyện từ trong lời Đức Chúa Trời mà người ta mới có thể nhận được sự khai sáng và sự soi sáng to lớn hơn. Những biểu hiện của một lời cầu nguyện đích thực là: có một tấm lòng khao khát mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và hơn thế nữa là khao khát hoàn thành những yêu cầu Ngài đưa ra; khinh ghét những gì Đức Chúa Trời khinh ghét, và sau đó trên cơ sở này, đạt được một chút hiểu biết về nó, có được đôi chút kiến thức và sự sáng tỏ về những lẽ thật mà Đức Chúa Trời diễn giải. Chỉ khi có được sự quyết tâm, đức tin, kiến thức, và một đường lối để thực hành theo sự cầu nguyện, thì khi đó nó mới được gọi là sự cầu nguyện đích thực, và chỉ có kiểu cầu nguyện này mới có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, sự cầu nguyện phải được xây dựng trên sự vui hưởng lời Đức Chúa Trời, nó phải được thiết lập trên nền tảng của sự tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài, tấm lòng phải có khả năng tìm kiếm Đức Chúa Trời và được nên tĩnh lặng trước Ngài. Sự cầu nguyện kiểu này đã bước vào giai đoạn tương giao thực sự với Đức Chúa Trời.

Kiến thức cơ bản nhất về sự cầu nguyện:

1. Đừng mù quáng nói ra bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Phải có một gánh nặng trong lòng ngươi, nghĩa là ngươi phải có một mục tiêu khi cầu nguyện.

2. Sự cầu nguyện phải chứa đựng lời Đức Chúa Trời; nó phải được hình thành dựa trên lời Đức Chúa Trời.

3. Khi cầu nguyện, ngươi không được khơi lại những vấn đề lỗi thời. Những lời cầu nguyện của ngươi nên liên quan đến những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và khi cầu nguyện, hãy nói cho Đức Chúa Trời biết những tâm tư sâu kín nhất của mình.

4. Cầu nguyện nhóm phải xoay quanh một trọng tâm, đó nhất thiết phải là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh.

5. Mọi người phải học cầu nguyện thay. Đây cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đời sống cầu nguyện của cá nhân được dựa trên một sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và về kiến thức cơ bản về sự cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày, hãy thường xuyên cầu nguyện cho những thiếu sót của chính mình, cầu nguyện để đem lại sự thay đổi trong tâm tính của mình trong cuộc sống, và cầu nguyện dựa trên nền tảng kiến thức về lời Đức Chúa Trời. Mỗi người nên thiết lập đời sống cầu nguyện của riêng mình, họ nên cầu nguyện vì sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, và họ nên cầu nguyện để tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời. Hãy trải lòng về hoàn cảnh cá nhân của ngươi trước Đức Chúa Trời, và hãy thực tế, không quá chú ý đến cách mà ngươi cầu nguyện; và vấn đề mấu chốt là phải đạt được kiến thức thực sự, và phải thu được kinh nghiệm thật về lời Đức Chúa Trời. Một người theo đuổi việc bước vào đời sống thuộc linh phải có khả năng cầu nguyện theo nhiều cách. Thầm nguyện, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhận biết công tác của Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều là những ví dụ về việc thông công thuộc linh có chủ đích nhằm đạt được mục đích bước vào đời sống thuộc linh bình thường, điều mà luôn cải thiện tình trạng của một người trước Đức Chúa Trời và thúc đẩy họ đạt được sự tiến bộ to lớn hơn trong đời sống. Tóm lại, mọi điều ngươi làm, cho dù đó là ăn uống lời Đức Chúa Trời, hay thầm nguyện hoặc tuyên xưng thành lời, đều là để khiến cho ngươi thấy rõ lời Đức Chúa Trời, công tác của Ngài, và điều mà Ngài muốn đạt được trong ngươi. Quan trọng hơn, hết thảy những gì ngươi làm là để đạt được những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu và để nâng cuộc sống của ngươi lên những tầm cao mới.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Và ngươi mưu cầu được Đức Thánh Linh cảm hóa như thế nào? Điều quan trọng nhất là sống trong những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện dựa trên nền tảng những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau khi đã cầu nguyện theo cách này, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ cảm hóa ngươi. Nếu ngươi không tìm kiếm dựa trên nền tảng những lời Đức Chúa Trời phán ngày nay, thì điều này không có kết quả. Ngươi nên cầu nguyện, và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chống đối Ngài, và con nợ Ngài rất nhiều; con quá bất tuân, và không bao giờ có thể làm đẹp lòng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con mong Ngài cứu rỗi con, con mong hầu việc Ngài cho đến tận cùng, con mong được chết vì Ngài. Ngài phán xét con và hành phạt con, và con không hề phàn nàn; con chống đối Ngài và con đáng phải chết, để cho tất cả mọi người có thể thấy tâm tính công chính của Ngài trong sự chết của con”. Khi ngươi cầu nguyện trong lòng mình theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy ngươi, và sẽ hướng dẫn ngươi; nếu ngươi không cầu nguyện trên nền tảng những lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì không thể nào Đức Thánh Linh cảm hóa ngươi. Nếu ngươi cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và theo những gì Đức Chúa Trời muốn làm ngày nay, ngươi sẽ thưa: “Lạy Đức Chúa Trời! Con mong muốn chấp nhận những sự ủy nhiệm của Ngài và trung tín với những sự ủy nhiệm của Ngài, và con sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời mình cho sự vinh hiển của Ngài, để cho tất cả những gì con làm có thể đạt được tiêu chuẩn dân sự của Đức Chúa Trời. Xin cho lòng con được Ngài cảm hóa. Con mong Thần của Ngài luôn khai sáng cho con, để khiến tất cả những gì con làm đều mang đến sự hổ thẹn cho Sa-tan, hầu cho cuối cùng con được Ngài thu nhận”. Nếu ngươi cầu nguyện theo cách này, theo cách xoay quanh ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ hoạt động trong ngươi. Không quan trọng lời cầu nguyện của ngươi có bao nhiêu từ – điều mấu chốt là ngươi có nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Tất cả các ngươi có thể đã có kinh nghiệm sau: Đôi lúc, trong khi đang cầu nguyện trong một buổi nhóm họp, những động lực hoạt động của Đức Thánh Linh lên đến đỉnh điểm, khiến cho sức mạnh của mỗi người trỗi dậy. Một vài người khóc lóc cay đắng và đổ lệ trong khi cầu nguyện, lòng tràn ngập sự ăn năn trước Đức Chúa Trời, còn một vài người tỏ lòng quyết tâm, và tuyên thệ. Đó là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh. Ngày nay, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người phải dốc hết lòng mình vào những lời của Đức Chúa Trời. Đừng tập trung vào những lời đã được phán trước đây; nếu ngươi vẫn bám vào những điều đã xảy đến trước đây, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Ngươi có thấy điều này quan trọng như thế nào không?

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi bắt đầu cầu nguyện, đừng vượt quá sức mình và đừng hy vọng sẽ đạt được mọi thứ ngay lập tức. Ngươi không thể đưa ra những yêu cầu ngông cuồng, kỳ vọng rằng ngay khi mở miệng thì ngươi sẽ được Đức Thánh Linh cảm thúc, hoặc rằng ngươi sẽ nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng, hoặc rằng Đức Chúa Trời sẽ chan tưới ân sủng lên ngươi. Điều đó sẽ không xảy ra; Đức Chúa Trời không thực hiện những việc siêu nhiên. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mọi người vào thời điểm riêng của Ngài và đôi khi Ngài thử luyện đức tin của ngươi để xem liệu ngươi có trung thành trước Ngài hay không. Khi cầu nguyện, ngươi phải có đức tin, sự kiên trì và quyết tâm. Hầu hết mọi người khi chỉ mới bắt đầu rèn luyện đều nản lòng bởi vì họ đã không được Đức Thánh Linh cảm thúc. Điều này sẽ không được gì! Ngươi phải kiên trì, ngươi phải tập trung vào việc cảm nhận sự cảm thúc của Đức Thánh Linh và việc tìm kiếm và khám phá. Đôi khi con đường mà ngươi thực hành là không đúng; đôi khi những động lực và những quan niệm cá nhân của ngươi không thể đứng vững trước Đức Chúa Trời, và vì vậy Thần của Đức Chúa Trời không thể cảm thúc được ngươi. Cũng có những lúc Đức Chúa Trời xem xét liệu ngươi có trung thành hay không. Tóm lại, trong sự rèn luyện ngươi phải trả một cái giá cao hơn. Nếu ngươi phát hiện ra rằng ngươi đang đi chệch hướng trên con đường thực hành, thì ngươi có thể thay đổi cách ngươi cầu nguyện. Chỉ cần ngươi tìm kiếm với một tấm lòng thành và ao ước được nhận lãnh, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đưa ngươi vào hiện thực này. Đôi khi ngươi cầu nguyện với một tấm lòng thành nhưng vẫn không cảm thấy như ngươi đã được cảm thúc một cách cụ thể. Những lúc như thế ngươi phải cậy vào đức tin, tin tưởng rằng Đức Chúa Trời dõi theo những lời cầu nguyện của ngươi; ngươi phải có sự kiên trì trong những lời cầu nguyện của mình.

Trích từ “Về việc thực hành cầu nguyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta đã phát hiện ra một vấn đề mà tất cả mọi người đều có: Khi điều gì đó xảy ra với họ, họ đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, nhưng với họ, cầu nguyện là một việc, và vấn đề trước mắt lại là việc khác. Họ tin rằng mình không nên nói về những gì đang xảy ra với họ trong khi cầu nguyện. Các ngươi hiếm khi cầu nguyện thật lòng, và có một số người thậm chí không biết cách. Thật ra, cầu nguyện chủ yếu là nói những gì trong lòng ngươi, như thể ngươi đang nói bình thường. Tuy nhiên, có những người quên vị trí của họ ngay khi họ bắt đầu cầu nguyện; họ khăng khăng xin Đức Chúa Trời ban cho họ thứ gì đó, không để ý xem việc đó có phù hợp với ý muốn của Ngài hay không, và kết quả là, những lời cầu nguyện của họ khô héo trong khi cầu nguyện. Khi cầu nguyện, dù ngươi cầu xin điều ở trong lòng ngươi, dù ngươi khao khát điều gì; hay có lẽ là có một vấn đề mà ngươi muốn giải quyết, nhưng ngươi lại không có sự thông hiểu về điều đó, và ngươi đang yêu cầu Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự khôn ngoan hay sức mạnh, hay Ngài khai sáng cho ngươi – dù yêu cầu của ngươi là gì, ngươi cũng phải diễn đạt nó hợp lý. Nếu ngươi không làm như thế và quỳ xuống nói: “Đức Chúa Trời hỡi, hãy ban cho con sức mạnh; hãy để con thấy bản tính của mình; con xin Ngài hoạt động; con xin Ngài điều này điều nọ; con xin Ngài làm cho con thế này thế kia…” Sự “cầu xin” đó của ngươi có tính cưỡng bức; nó là một nỗ lực gây áp lực cho Đức Chúa Trời, buộc Ngài làm điều ngươi muốn – với những điều khoản mà ngươi thậm chí đã đơn phương quyết định trước. Theo cách nhìn của Đức Thánh Linh, một lời cầu nguyện như thế có thể có tác dụng gì, khi mà ngươi đã đặt ra các điều khoản và quyết định mình muốn làm gì? Một người nên cầu nguyện với tấm lòng tìm kiếm, quy phục. Ví dụ, khi điều gì đó xảy đến với ngươi và ngươi không biết xử lý nó thế nào, ngươi phải nói: “Đức Chúa Trời hỡi! Con không biết làm gì với việc này. Con ao ước làm Ngài hài lòng về vấn đề này, và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Nguyện ý muốn của Ngài được thực hiện. Con chỉ ao ước làm theo ý muốn của Ngài, không phải theo ý con. Ngài biết rằng toàn bộ ý muốn của nhân loại đều trái với ý muốn của Ngài, và chống đối Ngài, và không phù hợp với lẽ thật. Con xin Ngài khai sáng con, ban cho con sự hướng dẫn về vấn đề này, và để con không xúc phạm Ngài…” Đó là giọng điệu phù hợp cho một lời cầu nguyện. Nếu ngươi chỉ nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài giúp con, hướng dẫn con, ban cho con môi trường phù hợp và những người phù hợp, và để con làm tốt công việc của mình…”, thì sau lời cầu nguyện của ngươi, ngươi vẫn sẽ không nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi ngươi yêu cầu Đức Chúa Trời hành động theo ý muốn của riêng ngươi.

Giờ đây ngươi hẳn đã xác định được những lời mình dùng khi cầu nguyện có hợp lý hay không. Nếu những lời cầu nguyện của ngươi không hợp lý thì cho dù điều này là do sự ngu ngốc của ngươi hay do cố ý, Đức Thánh Linh cũng sẽ không hoạt động trên ngươi. Do đó, khi cầu nguyện, ngươi phải nói một cách hợp lý, với giọng điệu phù hợp. Hãy nói như thế này: “Đức Chúa Trời hỡi! Ngài biết sự yếu đuối của con và sự phản nghịch của con. Con chỉ xin Ngài ban cho con sức mạnh và giúp con chịu đựng những hoàn cảnh của mình, nhưng chỉ phù hợp với ý muốn của Ngài. Đây là tất cả những gì con cầu xin. Con không biết ý muốn của Ngài là gì, nhưng dẫu vậy nguyện xin ý muốn của Ngài được thực hiện. Ngay cả khi con được tạo ra để phục vụ, hay để là vật làm nền, con sẽ sẵn lòng làm như vậy. Con xin Ngài ban cho con sức mạnh và sự khôn ngoan, và để con làm thỏa lòng Ngài về vấn đề này. Con chỉ ao ước quy phục những sự sắp đặt của Ngài…” Sau lời cầu nguyện như thế, lòng ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu tất cả những gì ngươi làm là liên tục van xin thì cho dù ngươi nói nhiều như thế nào, tất cả sẽ chỉ là những lời sáo rỗng; Đức Chúa Trời sẽ không hoạt động đáp lại sự van xin của ngươi, bởi ngươi đã quyết định trước mình muốn gì. Khi ngươi quỳ gối cầu nguyện, hãy nói thế này: “Đức Chúa Trời hỡi! Ngài biết sự yếu đuối của con người, và Ngài biết những trạng thái của con người. Con xin Ngài khai sáng con về vấn đề này. Hãy để con hiểu ý muốn của Ngài. Con chỉ ao ước quy phục toàn bộ sự sắp đặt của Ngài; lòng con sẵn sàng vâng phục Ngài…” Cầu nguyện như thế, và Đức Thánh Linh sẽ cảm thúc ngươi. Nếu cách ngươi cầu nguyện không đúng, lời cầu nguyện của ngươi sẽ nhạt nhẽo, và Đức Thánh Linh sẽ không cảm thúc ngươi. Đừng lảm nhảm, nói cho bản thân mình – làm như vậy thì không gì hơn là bất cẩn và chiếu lệ. Liệu Đức Thánh Linh có hoạt động không nếu ngươi bất cẩn và chiếu lệ? Khi một người đến trước Đức Chúa Trời, họ phải biết lẽ phải và đúng đắn, với thái độ ngoan đạo, giống như các thầy tế lễ trong Thời đại Luật pháp, những người đã quỳ gối khi dâng vật hy sinh. Cầu nguyện không phải là việc đơn giản. Làm sao có thể có một người đến trước Đức Chúa Trời nhe nanh và giương móng vuốt, hay nằm ngửa ra cầu nguyện, cuộn mình trong chăn bông, tin rằng Đức Chúa Trời có thể nghe thấy họ? Đó không phải là lòng mộ đạo! Mục đích của Ta khi nói điều này không phải là yêu cầu con người tuân theo một quy định cụ thể nào đó; điều chí ít mà một người có thể làm là hướng lòng mình về phía Đức Chúa Trời, và đến trước Ngài với một thái độ ngoan đạo.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Những lời cầu nguyện của các ngươi rất thường thiếu lý trí; các ngươi luôn cầu nguyện với giọng điệu sau: “Lạy Đức Chúa Trời! Bởi vì Ngài đã để con thực hiện bổn phận này, Ngài phải khiến cho mọi việc con làm được thích hợp để công tác của Ngài sẽ không bị gián đoạn và những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời sẽ không chịu tổn thất. Ngài phải bảo vệ con…” Một lời cầu nguyện như thế quá là vô lý, chẳng phải sao? Liệu Đức Chúa Trời sẽ hoạt động trên ngươi nếu ngươi đến trước Ngài và cầu nguyện theo cách như vậy chứ? Liệu Ta sẽ lắng nghe nếu ngươi đến trước Ta và nói theo cách như vậy chứ? Ta sẽ đá ngươi ra khỏi cửa! Chẳng phải ngươi không đổi trước Thần cũng như trước Đấng Christ sao? Khi một người đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, họ phải cân nhắc làm thế nào để thực hiện một cách hợp lý, và làm thế nào để điều chỉnh trạng thái bên trong của mình nhằm đạt được lòng mộ đạo và có khả năng quy phục. Khi đã làm như vậy thì sau đó ngươi sẽ ổn để tiến tới và cầu nguyện; ngươi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhiều lần, con người quỳ thụp xuống cầu nguyện; họ nhắm mắt, và không có lời nào ngoại trừ: “Lạy Đức Chúa Trời! Lạy Đức Chúa Trời!” Tại sao ngươi gào thét như thế, không nên lời, trong một thời gian dài? Trạng thái của ngươi không đúng. Các ngươi có bao giờ làm điều này không? Giờ đây các ngươi biết mình có thể làm gì và làm ở mức độ nào, và các ngươi tự đánh giá mình, nhưng có nhiều lần ngươi sẽ ở trong những trạng thái bất thường. Thỉnh thoảng, mặc dù trạng thái của ngươi có thể đã điều chỉnh, nhưng ngươi có thể không biết điều này đã xảy ra như thế nào, và rất thường xuyên, ngươi không có lời nào khi cầu nguyện. Ngươi thậm chí có thể cho rằng điều này là do thiếu giáo dục. Một người phải được giáo dục tốt để cầu nguyện sao? Lời cầu nguyện không phải là một bài luận – chỉ là nói một cách chân thành, với lý trí của một người bình thường. Hãy xem những lời cầu nguyện của Jêsus (mặc dù những lời cầu nguyện của Ngài không được đề cập ở đây để khiến mọi người giả định vị trí hay địa vị của Ngài): Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã cầu nguyện, “Nếu có thể được…” Nghĩa là, “Nếu có thể thực hiện được”. Điều này được nói để thảo luận; Ngài đã không nói: “Con cầu khẩn Cha”. Với lòng quy phục và trạng thái quy phục, Ngài đã cầu nguyện “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Ngài vẫn cầu nguyện như thế này lần thứ hai, và lần thứ ba Ngài cầu nguyện: “mà theo ý muốn Cha”. Khi đã nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Cha, Ngài nói: “mà theo ý muốn Cha”. Ngài đã có thể quy phục hoàn toàn mà không hề đưa ra bất kỳ sự chọn lựa cá nhân nào. Ngài đã hỏi liệu Đức Chúa Trời có thể cho chén này lìa khỏi Ngài. Điều đó nghĩa là gì? Ngài đã cầu nguyện theo cách đó bởi vì Ngài nghĩ đến sự đau khổ tột cùng khi đổ máu trên cây thập tự cho đến hơi thở hấp hối cuối cùng – và điều này chạm đến vấn đề sự chết – và bởi vì Ngài chưa hoàn toàn nắm bắt những ý định của Đức Chúa Cha. Vì rằng Ngài có thể cầu nguyện như thế bất chấp ý nghĩ về sự khổ sở như vậy, Ngài quả thật đã rất quy phục. Cách cầu nguyện của Ngài bình thường; Ngài đã không đề xuất bất kỳ điều kiện nào trong lời cầu nguyện của mình, Ngài cũng không nói chén ấy phải lìa khỏi Ngài. Đúng hơn, mục đích của Ngài là tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong một tình huống mà Ngài đã không hiểu rõ. Lần đầu tiên Ngài cầu nguyện, Ngài đã không hiểu, và Ngài nói: “Nếu có thể được… mà theo ý muốn Cha”. Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong một trạng thái quy phục. Lần thứ hai, Ngài đã cầu nguyện theo cùng một cách. Tổng cộng, Ngài đã cầu nguyện ba lần (dĩ nhiên, ba lần cầu nguyện này đã không diễn ra chỉ trong ba ngày đơn thuần), và trong lời cầu nguyện sau cùng của Ngài, Ngài đã hoàn toàn hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, sau đó Ngài không còn cầu xin bất cứ điều gì nữa. Trong hai lần cầu nguyện đầu của Ngài, Ngài chỉ tìm kiếm, và Ngài tìm kiếm trong một trạng thái quy phục. Tuy nhiên, con người đơn giản là không cầu nguyện như thế. Trong những lời cầu nguyện của con người, họ nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài làm điều này điều nọ, và con xin Ngài hướng dẫn con về điều này điều nọ, và con xin Ngài tạo những điều kiện sẵn sàng cho con…” Có lẽ Ngài sẽ không chuẩn bị những điều kiện thích hợp cho ngươi và sẽ để ngươi chịu gian khổ. Thật vô lý khi con người luôn cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài chuẩn bị cho con và cho con sức mạnh”. Ngươi phải hợp lý khi cầu nguyện, và ngươi phải làm như thế với tiền đề là ngươi đang quy phục. Đừng đặt ra những điều khoản trước khi cầu nguyện. Thậm chí trước khi ngươi bắt đầu cầu nguyện, ngươi đã đặt ra những điều khoản, nghĩ rằng: Tôi phải van xin Đức Chúa Trời và khiến Ngài làm thế này thế kia. Cách cầu nguyện này quá vô lý. Thông thường, Đức Chúa Trời không hề lắng nghe những lời cầu nguyện của con người, do đó khi con người cầu nguyện, họ không cảm thấy gì cả.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Cầu nguyện và tìm kiếm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không phải là vấn đề bắt buộc Đức Chúa Trời phải làm điều này điều nọ. Cầu nguyện hợp lý là gì? Cầu nguyện phi lý là gì? Ngươi sẽ biết những điều này từ trải nghiệm sau một thời gian. Ví dụ, sau khi cầu nguyện, ngươi có thể cảm thấy rằng Đức Thánh Linh không làm những gì ngươi đã cầu nguyện, cũng không hướng dẫn ngươi như ngươi đã cầu nguyện. Lần tới khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ cầu nguyện khác đi. Ngươi sẽ không cố ép buộc Đức Chúa Trời như đã cố gắng lần trước hay đưa ra những yêu cầu với Ngài dựa trên những mong muốn của riêng mình. Ngươi sẽ nói: “Ôi, lạy Đức Chúa Trời! Mọi việc được thực hiện theo ý muốn của Ngài”. Miễn sao ngươi tập trung vào phương pháp này thì sau một thời gian mò mẫm, ngươi sẽ biết phi lý nghĩa là gì. Cũng có một trạng thái mà ngươi cảm thấy trong tâm hồn mình rằng khi ngươi cầu nguyện theo những mong muốn của chính mình, những lời cầu nguyện của ngươi trở nên chán ngắt, và ngươi sớm thấy mình không còn gì để nói. Ngươi nói càng nhiều thì những điều ngươi nói càng vụng về. Điều này chứng tỏ rằng khi ngươi cầu nguyện như thế này, ngươi hoàn toàn theo xác thịt, và Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động hoặc hướng dẫn ngươi theo cách đó. Đây cũng là một vấn đề để tìm kiếm và trải nghiệm. Mặc dù giờ đây Ta đã phán xong với ngươi về vấn đề này nhưng ngươi có khả năng gặp phải một số tình huống đặc biệt trong trải nghiệm của mình. Cầu nguyện chủ yếu là nói một cách trung thực. “Ôi, lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết sự bại hoại của con người. Hôm nay con đã làm một điều phi lý khác. Con đã nuôi một ý đồ – con là kẻ giả dối. Con đã không hành động theo ý muốn của Ngài hay lẽ thật. Con đã hành động theo ý muốn của con và cố biện minh cho bản thân mình. Giờ đây, con nhận ra sự bại hoại của mình. Con xin Ngài khai sáng cho con hơn nữa và cho phép con hiểu lẽ thật, đưa nó vào thực hành, và loại bỏ những sự bại hoại này”. Hãy nói theo cách này, kể thật về những vấn đề có thật. Hầu hết mọi người không cầu nguyện trong phần lớn thời gian; họ đơn thuần nghĩ về quá khứ, với kiến thức ít ỏi trong tâm trí và một sự sẵn lòng ăn năn, nhưng họ chưa suy ngẫm cũng chưa hiểu thấu lẽ thật. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật khi cầu nguyện là điều sâu nhiệm hơn nhiều so với sự hồi tưởng và kiến thức đơn thuần. Những sự khuấy động xảy đến với ngươi bởi công tác của Đức Thánh Linh và sự khai sáng, soi sáng mà công tác của Ngài chu cấp cho ngươi thông qua lời Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi đến kiến thức thật và sự ăn năn thật; chúng sâu sắc hơn nhiều so với những ý nghĩ và kiến thức của con người. Đây là điều ngươi phải biết rõ. Nếu ngươi đơn thuần chỉ suy nghĩ và khảo sát hời hợt, ngẫu nhiên, ngươi không có con đường phù hợp để thực hành, và ngươi ít tiến triển hướng đến lẽ thật, thì ngươi vẫn sẽ không có khả năng thay đổi.

Trích từ “Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Làm thế nào để mọi người có thể duy trì một mối quan hệ với Đức Chúa Trời? Và họ nên dựa vào điều gì để làm được việc này? Họ nên dựa vào việc cầu xin Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và trao đổi với Đức Chúa Trời trong lòng họ. Với một mối quan hệ như thế này, con người luôn sống trước Đức Chúa Trời, và những người như thế rất bình an. Một số người dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động bên ngoài, bận rộn với những nhiệm vụ bên ngoài. Sau một hoặc hai ngày không có đời sống thuộc linh, họ không cảm thấy gì; sau ba hoặc năm ngày, hay một hoặc hai tháng, họ vẫn không cảm thấy gì; họ đã không cầu nguyện, cầu xin, hay giữ sự tương giao thuộc linh. Cầu xin là khi điều gì đó xảy ra với ngươi, và ngươi xin Đức Chúa Trời giúp ngươi, hướng dẫn ngươi, chu cấp cho ngươi, khai sáng ngươi, và cho phép ngươi hiểu ý muốn của Ngài và biết phải làm gì cho hợp lẽ thật. Phạm vi cầu nguyện thì rộng hơn: Đôi khi ngươi nói những lời trong lòng mình, thưa chuyện với Đức Chúa Trời về những khó khăn hay sự tiêu cực và yếu đuối của mình; ngươi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi mình phản nghịch, hoặc ngươi nói với Ngài về những điều xảy ra với ngươi mỗi ngày, dù chúng có rõ ràng với ngươi hay không. Đây là cầu nguyện. Phạm vi cầu nguyện về cơ bản là trò chuyện và mở lòng với Đức Chúa Trời. Đôi khi việc này được thực hiện đều đặn, đôi khi không; ngươi có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi mình muốn. Sự tương giao thuộc linh không phải quá hình thức. Đôi khi đó là vì ngươi có vấn đề, đôi khi không. Đôi khi cần lời nói, đôi khi không. Khi ngươi có vấn đề, ngươi thưa chuyện với Đức Chúa Trời và cầu nguyện; khi ngươi không có vấn đề, ngươi nghĩ về cách Đức Chúa Trời yêu thương con người, cách Ngài quan tâm đến con người, cách Ngài quở trách con người. Ngươi có thể tương giao với Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi. Sự tương giao thuộc linh là như vậy. Đôi lúc, khi ngươi đi đây đi đó và nghĩ về điều gì đó khiến mình khó chịu, ngươi không cần phải quỳ xuống hay nhắm mắt lại. Ngươi chỉ việc nói với Đức Chúa Trời trong lòng mình: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hướng dẫn con trong chuyện này. Con yếu đuối, con không thể vượt qua được”. Lòng ngươi được cảm thúc; ngươi chỉ nói một vài lời đơn giản là Đức Chúa Trời biết. Đôi khi ngươi nhớ nhà và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con thật sự nhớ nhà…” Ngươi không nói cụ thể mình nhớ ai. Ngươi chỉ cảm thấy buồn, và nói điều này với Đức Chúa Trời. Những vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói những gì trong lòng ngươi. Nói chuyện với người khác có giải quyết được vấn đề không? Nếu ngươi gặp ai đó hiểu lẽ thật thì không sao, nhưng nếu họ không hiểu – nếu ngươi gặp ai đó tiêu cực và yếu đuối – ngươi có thể có ảnh hưởng đến họ. Nếu ngươi thưa chuyện với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ an ủi ngươi, và cảm thúc ngươi. Nếu có thể đọc thầm lời Đức Chúa Trời trước Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể hiểu lẽ thật và giải quyết vấn đề. Lời Đức Chúa Trời sẽ cho phép ngươi tìm được một con đường, vượt qua rào cản nhỏ này. Rào cản này sẽ không làm ngươi va vấp, nó sẽ không cản trở ngươi, cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi thực hiện bổn phận của mình. Có những khi ngươi đột nhiên cảm thấy hơi chùng xuống hay khó chịu trong lòng. Vào những lúc như thế, đừng ngần ngại cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Có thể ngươi không cầu xin Đức Chúa Trời, có thể ngươi không mong muốn Đức Chúa Trời làm gì hay khai sáng gì cho ngươi – ngươi chỉ trò chuyện với Đức Chúa Trời và mở lòng với Ngài mọi lúc, mọi nơi. Ngươi phải luôn cảm nhận như thế nào? Đó là: “Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, Ngài chưa bao giờ rời bỏ tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cho dù tôi đang ở đâu hay làm gì – tôi có thể đang nghỉ ngơi, đang nhóm họp, hay đang thực hiện bổn phận – trong lòng mình, tôi biết rằng tay mình được Đức Chúa Trời dìu dắt, rằng Ngài chưa bao giờ rời bỏ tôi”. Đôi khi, nhớ lại mình đã trải qua mỗi ngày trong vài năm qua như thế nào, ngươi cảm thấy vóc giạc của mình đã lớn lên, rằng ngươi đã được Đức Chúa Trời hướng dẫn, rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã bảo vệ ngươi xuyên suốt. Nghĩ về những điều này, ngươi cầu nguyện trong lòng, tạ ơn Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài! Con quá yếu đuối và mong manh, quá bại hoại sâu sắc. Không có Ngài hướng dẫn con như thế này, con đã không có được ngày hôm nay nếu chỉ dựa vào bản thân mình”. Chẳng phải đây là sự tương giao thuộc linh sao? Nếu mọi người có thể thường xuyên tương giao theo cách này, chẳng phải họ sẽ có nhiều điều để nói với Đức Chúa Trời sao? Họ sẽ không trải qua nhiều ngày không có gì để nói với Đức Chúa Trời. Khi ngươi không có gì để nói với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vắng bóng trong lòng ngươi. Nếu Đức Chúa Trời ở trong lòng ngươi và ngươi có đức tin nơi Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể nói mọi điều trong lòng mình với Ngài, kể cả những điều ngươi sẽ nói với những người bạn tâm tình của mình. Thực ra, Đức Chúa Trời là bạn tâm tình thân thiết nhất của ngươi. Nếu ngươi đối đãi với Đức Chúa Trời như bạn tâm tình thân thiết nhất của mình, như gia đình mà ngươi trông cậy nhiều nhất, dựa vào nhiều nhất, tin tưởng nhất, tâm sự nhiều nhất, người mà ngươi thân thiết nhất, thì ngươi sẽ không thể không có gì để nói với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi luôn có điều gì đó để nói với Đức Chúa Trời, chẳng phải ngươi sẽ luôn sống trước Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi có thể luôn sống trước Đức Chúa Trời thì trong mọi khoảnh khắc, ngươi đều sẽ cảm nhận được Đức Chúa Trời hướng dẫn ngươi như thế nào, Ngài quan tâm và bảo vệ ngươi như thế nào, Ngài mang đến sự bình an và niềm vui cho ngươi ra sao, Ngài ban phước cho ngươi ra sao, Ngài khai sáng ngươi như thế nào, và Ngài quở trách ngươi, sửa dạy ngươi, sửa phạt ngươi, phán xét và hành phạt ngươi như thế nào; tất cả những điều này sẽ rõ ràng và hiển nhiên đối với ngươi trong lòng. Ngươi sẽ không chỉ loay hoay mỗi ngày, không biết gì, chỉ nói mình tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của mình và tham dự các buổi nhóm họp chỉ để có mặt, đọc lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện hàng ngày, chỉ làm chiếu lệ – những điều ngươi làm sẽ không chỉ là dạng nghi lễ tôn giáo bề ngoài này. Thay vào đó, trong lòng mình, ngươi sẽ nhìn lên Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc, ngươi sẽ tương giao với Đức Chúa Trời mọi lúc, và ngươi sẽ có thể quy phục Đức Chúa Trời và sống trước Đức Chúa Trời.

Trích từ “Nếu ngươi không thể luôn sống trước Đức Chúa Trời thì ngươi là kẻ chẳng tin” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 3. Sự cầu nguyện trong nghi lễ tôn giáo là gì và tại sao nó chẳng có kết quả gì

Tiếp theo: 1. Đời sống thuộc linh bình thường là gì và tham gia vào nghi lễ tôn giáo là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger