Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Biết về công tác của Đức Chúa Trời trong hiện tại, chủ yếu là biết về chức vụ chính của Đức Chúa Trời nhập thể là gì trong những ngày sau rốt, và Ngài đã đến để làm gì trên trái đất. Ta đã đề cập đến trong lời của Ta trước đây rằng Đức Chúa Trời đã đến trái đất (trong những ngày sau rốt) để lập một gương mẫu trước khi rời khỏi. Đức Chúa Trời lập gương mẫu này như thế nào? Bằng cách cất tiếng phán, bằng cách làm việc và phán trên khắp vùng đất. Đây là công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt; Ngài chỉ phán dạy, hầu cho trái đất trở thành một thế giới của lời, hầu cho mọi người được ban cho và khai sáng bởi lời Ngài, và hầu cho linh hồn con người được đánh thức và họ rõ ràng về các khải tượng. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến trái đất chủ yếu là để cất tiếng phán. Khi Jêsus đến, Ngài đã tryền bá Phúc Âm của vương quốc thiên đàng, và hoàn thành công tác cứu chuộc qua việc chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã kết thúc Thời đại Luật pháp, và bãi bỏ tất cả những điều cũ kỹ. Sự đến của Jêsus đã kết thúc Thời đại Luật pháp và mở ra Thời đại Ân điển. Sự đến của Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt đã kết thúc Thời đại Ân điển. Ngài đến chủ yếu là để phán lời của Ngài, dùng lời để làm cho con người hoàn thiện, để soi sáng và khai sáng con người, và để xóa bỏ vị trí của Đức Chúa Trời mơ hồ trong lòng con người. Đây không phai là giai đoạn công tác mà Jêsus đã thực hiện khi Ngài đến. Khi Jêsus đến, Ngài đã làm nhiều phép lạ, Ngài chữa lành người bệnh và trừ quỷ, và Ngài thực hiện công tác cứu chuộc qua việc chịu đóng đinh trên thập tự giá. Kết quả là, trong quan niệm của con người, họ tin rằng Đức Chúa Trời phải như thế này. Bởi khi Jêsus đến, Ngài đã không làm công việc xóa bỏ hình tượng của Đức Chúa Trời mơ hồ khỏi lòng con người; khi Ngài đến, Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự, Ngài chữa lành người bệnh và trừ quỷ, và Ngài truyền bá Phúc Âm của vương quốc thiên đàng. Một mặt, sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt xóa bỏ vị trí của Đức Chúa Trời mơ hồ trong các quan niệm của con người, để không còn hình tượng của Đức Chúa Trời mơ hồ trong lòng con người. Thông qua những lời và công việc thực tế của Ngài, sự di chuyển của Ngài trên khắp mọi miền đất, và công tác vô cùng thực tế và bình thường mà Ngài thực hiện giữa con người, Ngài khiến con người biết tính hiện thực của Đức Chúa Trời, và xóa bỏ vị trí của Đức Chúa Trời mơ hồ trong lòng con người. Mặt khác, Đức Chúa Trời sử dụng những lời được phán ra từ xác thịt của Ngài để làm cho con người trọn vẹn, và hoàn thành muôn vật. Đây là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành trong những ngày sau rốt.

Những điều các ngươi phải biết là:

1. Công tác của Đức Chúa Trời không phải siêu nhiên, và ngươi không nên nuôi dưỡng những quan niệm về nó.

2. Các ngươi phải hiểu công tác chính mà Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện lần này.

Ngài đã không đến để chữa lành kẻ đau, hoặc trừ quỷ, hoặc thực hiện phép lạ, và Ngài không đến để truyền bá Phúc Âm của sự ăn năn, hoặc để ban cho con người sự cứu chuộc. Đó là vì Jêsus đã làm công tác này, và Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã đến để kết thúc Thời đại Ân điển và loại bỏ tất cả những sự thực hành của Thời đại Ân điển. Đức Chúa Trời thực tế đã đến chủ yếu là để cho thấy rằng Ngài có thật. Khi Jêsus đến, Ngài đã phán một vài lời; Ngài chủ yếu làm phép lạ, thực hiện các dấu lạ và kỳ công, và chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, không thì Ngài phán lời tiên tri để thuyết phục con người, và để khiến con người thấy rằng Ngài thực sự là Đức Chúa Trời, và là một Đức Chúa Trời không thiên vị. Cuối cùng, Ngài đã hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá. Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, Ngài cũng không chữa lành kẻ đau và trừ quỷ. Khi Jêsus đến, công tác Ngài thực hiện đã đại diện cho một phần của Đức Chúa Trời, nhưng lần này Đức Chúa Trời đến để thực hiện giai đoạn công tác đến kỳ hạn, bởi Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác; Ngài là Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ, và vì thế tất cả những gì ngươi thấy hôm nay là lời và công tác của Đức Chúa Trời thực tế.

Đức Chúa Trời nhập thể của những này sau rốt đã đến chủ yếu để phán lời của Ngài, để giải thích tất cả những gì cần thiết cho đời sống của con người, để chỉ ra những gì con người nên bước vào, để cho con người thấy những việc làm của Đức Chúa Trời, và để cho con người thấy sự khôn ngoan, toàn năng và kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Thông qua nhiều cách Chúa phán dạy, con người thấy uy quyền tối cao của Chúa, sự vĩ đại của Chúa, và hơn nữa, sự khiêm nhường và sự ẩn giấu của Chúa. Con người thấy rằng Đức Chúa Trời là tối cao, nhưng Ngài khiêm nhường và ẩn giấu, và có thể trở thành người hèn mọn nhất trong tất cả mọi người. Một số lời Ngài được phán trực tiếp từ quan điểm của Thần, một số lời Ngài được phán trực tiếp từ quan điểm của con người, và một số lời Ngài được phán từ quan điểm của thân vị thứ ba. Trong điều này có thể thấy rằng cách thức công tác của Đức Chúa Trời biến đổi rất nhiều và thông qua lời mà Ngài cho phép con người thấy điều đó. Công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt thì cả bình thường lẫn thực tế, và do đó nhóm người của những ngày sau rốt phải chịu thử thách lớn nhất trong mọi thử thách. Bởi vì sự bình thường và tính hiện thực của Chúa, nên tất cả mọi người đã bước vào giữa những thử thách như thế; việc con người rơi vào những thử thách của Chúa là vì sự bình thường và tính hiện thực của Chúa. Trong thời đại của Jêsus, không có những quan niệm hay thử thách. Bởi vì hầu hết công tác do Jêsus thực hiện phù hợp với các quan niệm của con người, con người đã đi theo Ngài, và không có quan niệm nào về Ngài. Những thử thách của ngày hôm nay là những thử thách lớn nhất mà con người từng đối mặt, và khi nói rằng những người này đã thoát khỏi cơn đại nạn, thì đây là cơn đại nạn được nói đến. Ngày nay, Đức Chúa Trời phán dạy để tạo dựng đức tin, tình yêu, sự nhẫn nhục và sự vâng phục nơi những người này. Những lời được Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt phán dạy dựa theo thực chất trong bản chất con người, theo hành vi của con người, và theo đó con người nên bước vào hôm nay. Lời Ngài vừa thực tế vừa bình thường: Ngài không phán về ngày mai, Ngài cũng không nhìn lại ngày hôm qua; Ngài chỉ phán những gì nên bước vào, nên đưa vào thực hành, và nên hiểu hôm nay. Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo của những tà linh, và sự bắt chước Jêsus của chúng. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời thì không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự đến của một Đấng Mê-si, nhưng hóa ra Jêsus đã đến, vì vậy sẽ sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Mỗi thời đại có một tên gọi, và mỗi tên gọi mang đặc trưng của thời đại. Trong quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus, nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Ngài đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này. Tại sao công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay khác với công tác của Jêsus? Tại sao Đức Chúa Trời ngày hôm nay không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, không trừ quỷ và không chữa lành kẻ đau? Nếu công tác của Jêsus giống như công tác đã được thực hiện trong Thời đại Luật pháp, thì liệu Ngài có thể đại diện cho Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển không? Liệu Ngài có thể hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá không? Nếu, như trong Thời đại Luật pháp, Jêsus đã đi vào đền thờ và giữ ngày Sa-bát, thì Ngài hẳn đã không bị ai bắt bớ và được tất cả mọi người ủng hộ. Nếu là như vậy, liệu Ngài có thể bị đóng đinh không? Liệu Ngài có thể hoàn thành công tác cứu chuộc không? Nếu Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt tỏ ra các dấu lạ và kỳ công giống Jêsus thì chuyện đó có ý nghĩa gì? Chỉ khi Đức Chúa Trời thực hiện một phần khác trong công tác của Ngài trong những ngày sau rốt, là phần đại diện cho kế hoạch quản lý của Ngài, thì con người mới có thể có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành.

Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đến chủ yếu là để phán lời của Ngài. Ngài phán từ góc độ của Thần, từ góc độ của con người và từ góc độ của thân vị thứ ba; Ngài phán theo nhiều cách khác nhau, sử dụng một cách cho một thời kỳ, và sử dụng những cách phán dạy để thay đổi những quan niệm của con người và xóa bỏ hình tượng của Đức Chúa Trời mơ hồ khỏi lòng con người. Đây là công tác chính được Đức Chúa Trời thực hiện. Bởi vì con người tin rằng Chúa đã đến để chữa lành kẻ đau, để trừ quỷ, để làm phép lạ và để ban những phước lành vật chất cho con người, nên Chúa thực hiện giai đoạn công tác này – công tác trừng phạt và phán xét – để xóa bỏ những điều này khỏi quan niệm của con người, để con người có thể biết được tính hiện thực và bình thường của Chúa, và để hình tượng của Jêsus có thể bị xóa bỏ khỏi lòng họ và được thay bằng một hình tượng mới của Chúa. Ngay sau khi hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người trở nên xưa cũ, nó liền trở thành một thần tượng. Khi Jêsus đến và thực hiện giai đoạn công tác đó, Ngài đã không đại diện toàn bộ cho Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện một vài dấu lạ và kỳ công, phán một vài lời, và cuối cùng chịu đóng đinh trên thập tự giá, và Ngài đại diện cho một phần của Đức Chúa Trời. Ngài đã không thể đại diện cho toàn bộ những gì thuộc về Chúa, mà đại diện Chúa trong việc thực hiện một phần công tác của Chúa. Đó là vì Đức Chúa Trời quá vĩ đại, quá kỳ diệu và không thể dò lường được, và bởi vì Chúa chỉ thực hiện một phần công tác của Ngài trong mỗi thời đại. Công tác Đức Chúa Trời thực hiện trong thời đại này chủ yếu là ban phát lời cho đời sống của con người, vạch trần cốt lõi bản chất của con người và tâm tính bại hoại của con người, loại bỏ những quan niệm tôn giáo, tư tưởng phong kiến, tư tưởng lỗi thời, cũng như những kiến thức và văn hóa của con người. Tất cả điều này phải được phơi bày và thanh tẩy bằng lời Chúa. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sử dụng lời, mà không phải những dấu lạ và kỳ công, để làm cho con người hoàn thiện. Ngài dùng lời của mình để phơi bày con người, để phán xét con người, để trừng phạt con người và để làm cho con người hoàn thiện, hầu cho trong lời Chúa con người bắt đầu thấy được sự khôn ngoan và đáng mến của Chúa và bắt đầu hiểu được tâm tính của Chúa, hầu cho qua lời Chúa, con người thấy được những việc làm của Chúa. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt Mô-sê ra khỏi Ai Cập bằng lời của Ngài, và phán vài lời với dân Y-sơ-ra-ên; khi đó, một phần việc làm của Chúa đã được làm cho sáng tỏ, nhưng bởi vì năng lực con người có giới hạn và không gì có thể làm cho sự hiểu biết của họ được trọn vẹn, nên Đức Chúa Trời đã tiếp tục phán và làm việc. Trong Thời đại Ân điển, con người một lần nữa đã thấy một phần trong những việc làm của Đức Chúa Trời. Jêsus đã có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và bị đóng đinh trên thập tự giá, ba ngày sau đó, Ngài được phục sinh và xuất hiện trong xác thịt trước con người. Về Đức Chúa Trời, con người không biết gì hơn ngoài điều này. Con người chỉ biết những điều Chúa tỏ ra cho họ, và nếu Chúa không tỏ ra điều gì thêm cho con người, thì đó sẽ là phạm vi phân định của con người về Đức Chúa Trời. Do đó, Chúa tiếp tục làm việc hầu cho sự hiểu biết của con người về Ngài có thể trở nên sâu sắc hơn, và hầu cho họ có thể bắt đầu dần dần biết được thực chất của Chúa. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời dùng lời Ngài để làm cho con người hoàn thiện. Tâm tính bại hoại của ngươi bị vạch trần bởi lời Chúa và các quan niệm tôn giáo của ngươi được thay thế bằng tính hiện thực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt đến chủ yếu để ứng nghiệm những lời phán dạy: “Lời trở nên xác thịt, Lời đến trong xác thịt, và Lời xuất hiện trong xác thịt,” và nếu ngươi không có một sự hiểu biết cặn kẽ về điều này, thì ngươi sẽ vẫn không thể đứng vững. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời chủ yếu dự định hoàn thành một giai đoạn công tác mà trong đó Lời xuất hiện trong xác thịt, và đây là một phần trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự hiểu biết của các ngươi phải rõ ràng; bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, Ngài cũng không cho phép con người phân định Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không thực hiện công tác này trong những ngày sau rốt, thì sự hiểu biết của con người về Ngài sẽ không thể tiến xa hơn. Ngươi sẽ chỉ biết rằng Đức Chúa Trời có thể bị đóng đinh trên thập tự giá và có thể hủy diệt Sô-đôm, và rằng Jêsus có thể được sống lại từ cõi chết và xuất hiện trước Phi-e-rơ… Nhưng ngươi sẽ không bao giờ nói rằng lời Chúa có thể giành được tất cả và có thể chinh phục con người. Chỉ thông qua việc trải nghiệm lời Chúa thì ngươi mới có thể nói về sự hiểu biết như thế, và càng trải nghiệm lời Chúa, thì sự hiểu biết của ngươi về Ngài sẽ càng trở nên thấu đáo hơn. Chỉ khi đó, ngươi mới thôi phân định Đức Chúa Trời trong những quan niệm của riêng mình. Con người bắt đầu biết đến Chúa bằng việc trải nghiệm công tác của Ngài, và không có cách đúng đắn nào khác để biết về Chúa. Ngày nay có nhiều người không làm gì ngoài việc chờ đợi để xem các dấu lạ, kỳ công và thời điểm của thảm họa. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, hay ngươi tin vào thảm hoạ? Nếu ngươi chờ đợi cho đến lúc thảm họa thì sẽ quá muộn, và nếu Chúa không giáng thảm họa xuống, vậy thì chẳng lẽ Ngài không phải là Chúa sao? Ngươi tin vào các dấu lạ và kỳ công hay ngươi tin vào chính Đức Chúa Trời? Jêsus đã không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công khi Ngài bị người khác chế giễu; chẳng lẽ Ngài không phải là Đức Chúa Trời sao? Ngươi tin vào các dấu lạ và kỳ công, hay ngươi tin vào thực chất của Đức Chúa Trời? Quan điểm của con người về niềm tin nơi Đức Chúa Trời sai rồi! Đức Giê-hô-va đã phán nhiều lời trong Thời đại Luật pháp, nhưng thậm chí ngày nay, một số trong những lời đó vẫn chưa được ứng nghiệm. Liệu ngươi có thể nói rằng Đức Giê-hô-va không phải là Đức Chúa Trời không?

Ngày nay, tất cả các ngươi nên rõ rằng, trong những ngày sau rốt, chủ yếu là sự thật về “Lời trở nên xác thịt” được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời. Thông qua công tác thực tế của Ngài trên đất, Ngài khiến con người biết đến Ngài và tham gia với Ngài, và thấy được những việc làm thực tế của Ngài. Ngài khiến con người thấy rõ rằng Ngài có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công và cũng có những lúc Ngài không thể làm thế và điều này phụ thuộc vào thời đại. Từ điều này, ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời không phải không có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, mà thay vào đó, Ngài thay đổi việc làm của Ngài tùy theo công tác của Ngài và tùy theo thời đại. Trong giai đoạn công tác hiện tại, Ngài không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công; việc Ngài đã tỏ ra một vài dấu lạ và kỳ công trong thời đại của Jêsus là vì công tác của Ngài trong thời đại đó khác. Đức Chúa Trời không thực hiện công tác đó ngày nay và một số người tin rằng Ngài không có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, hoặc là họ nghĩ rằng nếu Ngài không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Chẳng phải đó là một sự ngụy biện sao? Đức Chúa Trời có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, tuy nhiên Ngài đang làm việc trong một thời đại khác và vì thế Ngài không làm những việc như thế. Bởi vì đây là một thời đại khác và bởi vì đây là một giai đoạn khác trong công tác của Chúa, nên những việc được Chúa làm cho sáng tỏ cũng khác nhau. Niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời không phải là niềm tin vào các dấu lạ và kỳ công, cũng không phải niềm tin vào các phép lạ, mà là niềm tin vào công tác thực sự của Ngài trong thời đại mới. Con người bắt đầu biết đến Chúa thông qua cách thức Chúa làm việc và sự hiểu biết này tạo ra trong con người niềm tin vào Chúa, nghĩa là, niềm tin vào công tác và việc làm của Chúa. Trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời chủ yếu phán dạy. Đừng trông chờ để thấy các dấu lạ và kỳ công; ngươi sẽ không nhìn thấy chúng! Bởi ngươi không được sinh ra trong Thời đại Ân điển. Nếu ngươi đã được sinh ra trong thời đó, ngươi có thể đã thấy các dấu lạ và kỳ công, nhưng ngươi đã được sinh ra trong những ngày sau rốt và vì vậy ngươi chỉ có thể thấy tính hiện thực và bình thường của Đức Chúa Trời. Đừng mong đợi thấy được Jêsus siêu phàm trong những ngày sau rốt. Ngươi chỉ có thể thấy Đức Chúa Trời thực tế nhập thể, không khác với bất kỳ con người bình thường nào. Trong mỗi thời đại, Ngài làm cho sáng tỏ một phần trong các việc làm của Chúa, và công tác trong từng thời đại đại diện một phần tâm tính của Chúa và đại diện một phần trong các việc làm của Chúa. Những việc mà Ngài làm cho sáng tỏ thì thay đổi theo thời đại Ngài làm việc, nhưng tất cả chúng đều mang lại cho con người một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Chúa, một niềm tin thực tế hơn và đúng đắn hơn vào Chúa. Con người tin vào Chúa bởi vì tất cả những việc làm của Chúa, và bởi vì Chúa quá kỳ diệu, quá vĩ đại, bởi vì Ngài toàn năng và không thể dò lường được. Nếu ngươi tin vào Chúa bởi vì Ngài có thể làm các dấu lạ và kỳ công và có thể chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, thì quan điểm của ngươi sai, và một số người sẽ nói với ngươi rằng “Chẳng phải các tà linh cũng có thể làm được những việc như thế sao?” Chẳng phải điều này làm lẫn lộn hình tượng của Đức Chúa Trời với hình ảnh của Sa-tan sao? Ngày nay, con người có niềm tin nơi Chúa là vì nhiều việc làm của Ngài và nhiều cách thứcNgài làm và phán dạy. Đức Chúa Trời sử dụng những lời phán của Ngài để chinh phục con người và làm cho họ hoàn thiện. Con người tin vào Chúa là vì nhiều việc làm của Ngài, chứ không phải vì Ngài có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và con người chỉ hiểu được Ngài bởi vì họ thấy những việc làm của Ngài. Chỉ bằng cách biết những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời, Ngài làm việc như thế nào, những phương pháp khôn ngoan Ngài sử dụng là gì, Ngài phán dạy ra sao và Ngài làm cho con người hoàn thiện như thế nào - chỉ bằng cách biết được những khía cạnh này - thì ngươi mới có thể lĩnh hội được hiện thực về Chúa và hiểu được tâm tính của Ngài, biết được Ngài thích gì, Ngài ghét gì, Ngài làm việc đối với con người như thế nào. Bằng cách hiểu được những điều Chúa thích và không thích, ngươi có thể phân biệt điều nào là tích cực và tiêu cực, và thông qua sự hiểu biết về Chúa mà cuộc sống ngươi có sự tiến bộ. Tóm lại, ngươi phải có được một sự hiểu biết về công tác của Chúa và phải có quan điểm đúng đắn về niềm tin vào Chúa.

Trước: Ngươi phải biết rằng Đức Chúa Trời thực tế chính là Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Công Việc Của Đức Chúa Trời Có Đơn Giản Như Con Người Tưởng Tượng Không?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Kẻ dữ ắt sẽ bị hành phạt

Hãy tự xét mình để xem liệu các ngươi có thực hành sự công chính trong mọi việc mình làm không, và liệu tất cả hành động của các ngươi có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này