Ngươi có phải người đã hồi sinh không?

Khi ngươi đã có được việc sống bày tỏ ra nhân tính thông thường, và đã được làm cho hoàn thiện, mặc dù ngươi sẽ không thể nói tiên tri, cũng không nói bất kỳ sự mầu nhiệm nào, ngươi sẽ sống bày tỏ ra và biểu lộ hình ảnh của một con người. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người mà sau đó con người đã bị Sa-tan làm bại hoại, và sự bại hoại này đã khiến con người trở thành “những xác chết” - và do vậy, sau khi ngươi đã thay đổi, ngươi sẽ khác biệt với những xác chết này. Chính lời Chúa ban sự sống cho linh hồn của con người và làm cho họ được tái sinh, và khi linh hồn của con người được tái sinh, họ sẽ sống dậy. Nói đến “kẻ chết” nghĩa là ám chỉ những cái xác không hồn, là những người mà linh hồn của họ đã chết. Khi linh hồn của con người được ban sự sống, họ sẽ sống dậy. Các thánh đồ được nói đến trước kia ám chỉ những người đã sống dậy, những người đã chịu sự ảnh hưởng của Sa-tan nhưng đã đánh bại Sa-tan. Những người được chọn ở Trung Quốc đã phải chịu sự bắt bớ và sự lừa bịp tàn nhẫn và vô nhân tính của con rồng lớn sắc đỏ, khiến họ bị tổn hại về tinh thần và không có chút dũng khí nào để sống. Do vậy, việc thức tỉnh linh hồn của họ phải bắt đầu với bản chất của họ: Từng chút một, trong bản chất của họ, linh hồn của họ phải được đánh thức. Khi mà, một ngày nào đó, họ sống dậy, sẽ không còn những chướng ngại nữa, và tất cả sẽ tiến triển êm đẹp. Vào lúc này, điều này vẫn chưa thể đạt đến được. Việc sống bày tỏ ra của hầu hết mọi người chứa đựng nhiều không khí chết chóc, họ bị vùi trong mùi của sự chết, và họ thiếu thốn quá nhiều. Lời nói của một số người mang sự chết, hành động của họ mang sự chết, và hầu như mọi thứ mà họ sống bày tỏ ra đều là sự chết. Nếu, ngày nay, con người công khai làm chứng cho Đức Chúa Trời thì công việc này sẽ thất bại, bởi vì họ chưa hoàn toàn sống dậy, và có quá nhiều kẻ chết trong số các ngươi. Ngày nay, một số người hỏi tại sao Đức Chúa Trời không tỏ ra một số dấu kỳ phép lạ để Ngài có thể nhanh chóng loan báo công việc của mình giữa các dân ngoại. Kẻ chết không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời; chỉ người sống mới có thể, nhưng hầu hết mọi người ngày nay đều là kẻ chết, quá nhiều người trong số họ sống trong lao tù của sự chết, họ sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, và không thể có được sự chiến thắng - và như vậy thì làm sao họ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể loan báo công việc của Phúc Âm?

Những kẻ sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối là những kẻ sống giữa sự chết, họ là những người thuộc sở hữu của Sa-tan. Nếu không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, được Đức Chúa Trời phán xét và trừng phạt, thì người ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng của sự chết, họ không thể trở thành người sống. Những kẻ chết này không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, họ cũng không thể được Đức Chúa Trời sử dụng, càng không thể vào được vương quốc. Đức Chúa Trời muốn lời chứng của người sống chứ không phải của kẻ chết, và Ngài bảo người sống, không phải kẻ chết, làm việc cho Ngài. “Kẻ chết” là những kẻ chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời, họ là những người bị tê liệt về linh hồn và không hiểu lời Chúa, họ là những người không đưa lẽ thật vào thực hành và chưa có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời, và họ là những người sống dưới lãnh thổ của Sa-tan và bị Sa-tan bóc lột. Kẻ chết thể hiện bản thân bằng cách chống đối lẽ thật, bằng cách phản nghịch Đức Chúa Trời, và bằng sự hèn mọn, đê tiện, tàn bạo, lừa lọc, và xảo quyệt. Mặc dù những người như thế ăn và uống lời Chúa, nhưng họ vẫn không thể sống bày tỏ ra lời Chúa; họ sống, nhưng họ là những cái xác biết đi, họ là những xác chết biết thở. Kẻ chết hoàn toàn không thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời, càng không thể tuyệt đối vâng lời Ngài. Họ chỉ có thể lừa dối Ngài, nói phạm đến Ngài, và phản bội Ngài, và tất cả những gì họ sống bày tỏ ra đều bộc lộ bản chất của Sa-tan. Nếu con người muốn trở thành người sống, làm chứng cho Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời chấp thuận, thì họ phải chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, họ phải vui vẻ quy phục sự phán xét và trừng phạt của Ngài, và phải vui vẻ chấp nhận việc tỉa sửa và xử lý của Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu vào thực hành, và chỉ khi đó họ mới có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và thật sự trở thành người sống. Người sống được Đức Chúa Trời cứu rỗi, họ được phán xét và trừng phạt bởi Đức Chúa Trời, họ sẵn lòng dâng mình và họ vui vẻ hy sinh sự sống của mình cho Đức Chúa Trời, và họ sẽ hoan hỉ dành cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi người sống làm chứng cho Đức Chúa Trời, Sa-tan mới có thể bị hổ thẹn, chỉ người sống mới có thể loan báo công việc Phúc Âm của Đức Chúa Trời, chỉ người sống mới có thể sống hợp lòng Đức Chúa Trời, và chỉ người sống mới là người thực sự. Ban đầu, con người do Đức Chúa Trời tạo nên thì sống, nhưng bởi sự bại hoại của Sa-tan, con người sống giữa sự chết, và sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, và do đó những người này đã trở thành kẻ chết không có linh hồn, họ đã trở thành những kẻ thù chống đối Đức Chúa Trời, họ đã trở thành công cụ của Sa-tan, và họ đã trở thành tù nhân của Sa-tan. Tất cả những người sống mà Đức Chúa Trời tạo nên đã trở thành kẻ chết, và do đó Đức Chúa Trời đã mất đi lời chứng của Ngài, và Ngài đã mất đi nhân loại mà Ngài đã tạo nên và là loài duy nhất có hơi thở của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời lấy lại lời chứng của Ngài, và lấy lại những ai do tay Ngài tạo ra nhưng đã bị Sa-tan cầm tù, khi ấy Ngài phải phục sinh họ để họ có thể trở thành những người sống, và Ngài phải giác ngộ cho họ để họ sống trong ánh sáng của Ngài. Những kẻ chết là những kẻ không có linh hồn, những kẻ tê liệt hoàn toàn, và những kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ là những kẻ không biết Đức Chúa Trời. Những người này không có chút ý định vào về việc vâng lời Đức Chúa Trời, họ chỉ phản nghịch Ngài và chống đối Ngài, và không có chút lòng trung thành nào. Những người sống là những người có linh hồn được tái sinh, những người biết vâng lời Đức Chúa Trời, và những người trung thành với Đức Chúa Trời. Họ thuộc sở hữu của lẽ thật, và của lời chứng, và chỉ những người này mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong nhà Ngài. Đức Chúa Trời cứu rỗi những người có thể sống dậy, những người có thể nhìn thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, những người có thể trung thành với Đức Chúa Trời, và sẵn lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngài cứu rỗi những ai tin vào sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và tin vào sự xuất hiện của Ngài. Một số người có thể sống dậy, và một số người thì không thể; điều này phụ thuộc vào việc bản chất của họ có thể được cứu rỗi hay không. Nhiều người đã nghe nhiều lời Chúa nhưng không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, họ đã nghe nhiều lời của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không thể đưa những lời ấy vào thực hành, họ không thể sống theo bất kỳ lẽ thật nào và cũng cố ý can thiệp vào công việc của Đức Chúa Trời. Họ không thể làm bất kỳ công việc nào cho Đức Chúa Trời, họ không thể dâng bất cứ điều gì cho Ngài, và họ cũng âm thầm tiêu tiền của hội thánh, và ăn miễn phí trong nhà Chúa. Những người này là những kẻ chết, và họ sẽ không được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cứu rỗi hết thảy những ai ở giữa công việc của Ngài. Nhưng có một phần trong số họ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài; chỉ một số ít người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài, bởi vì hầu hết mọi người đều chết, họ chết đến nỗi họ không thể được cứu rỗi, họ đã bị Sa-tan bóc lột hoàn toàn, và về bản chất, họ quá độc ác. Số ít người đó cũng không thể hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời. Họ không phải là những người đã trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời kể từ khi mới bắt đầu, hay những người có tình yêu tột cùng với Đức Chúa Trời kể từ khi mới bắt đầu; thay vào đó, họ đã trở nên vâng lời Đức Chúa Trời bởi công tác chinh phục của Ngài, họ nhìn thấy Đức Chúa Trời bởi tình yêu tột bực của Ngài, có những sự thay đổi trong tâm tính của họ bởi tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và họ trở nên nhận biết Đức Chúa Trời bởi công việc của Ngài, điều vừa thực tế vừa bình thường. Nếu không có công việc này của Đức Chúa Trời thì dù những người này có tốt như thế nào thì họ cũng vẫn thuộc về Sa-tan, họ cũng vẫn thuộc về sự chết, họ vẫn sẽ là kẻ chết. Do đó, ngày nay, những người này có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đơn thuần là vì họ sẵn lòng hợp tác với Đức Chúa Trời.

Bởi lòng trung thành với Đức Chúa Trời, người sống có thể được Đức Chúa Trời thu nhận và sống giữa những lời hứa của Ngài, và bởi sự chống đối với Đức Chúa Trời, kẻ chết sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, từ chối, sống giữa hình phạt và sự rủa sả của Ngài. Đó là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và không thể bị thay đổi bởi bất kỳ người nào. Bởi sự tìm kiếm của riêng mình, con người nhận lãnh sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và sống trong ánh sáng; bởi những mưu đồ xảo quyệt của mình, con người bị rủa sả bởi Đức Chúa Trời và bị sa xuống giữa hình phạt; bởi những điều ác của mình, con người bị Đức Chúa Trời hành phạt; và bởi sự khao khát và lòng trung thành của mình, con người nhận lãnh phúc lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất công chính: Ngài ban phúc lành cho người sống, và rủa sả kẻ chết, hầu cho họ luôn ở giữa sự chết, và sẽ không bao giờ sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ đưa người sống vào vương quốc của Ngài, Ngài sẽ đưa người sống vào những phúc lành của Ngài để được ở với Ngài mãi mãi. Kẻ chết thì Ngài sẽ đưa vào sự chết đời đời; họ là đối tượng hủy diệt của Ngài, và sẽ luôn thuộc về Sa-tan. Đức Chúa Trời không đối xử bất công với ai cả. Hết thảy những ai thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ vẫn được ở trong nhà Chúa, và hết thảy những ai không vâng lời Đức Chúa Trời, và không tương hợp với Ngài chắc chắn sẽ sống giữa hình phạt của Ngài. Có lẽ ngươi không chắc về công việc của Đức Chúa Trời trong xác thịt - nhưng một ngày nào đó xác thịt của Đức Chúa Trời sẽ không trực tiếp sắp đặt kết cục của con người; thay vào đó, Thần của Ngài sẽ sắp đặt đích đến của con người, và vào lúc đó con người sẽ biết rằng xác thịt của Đức Chúa Trời và Thần của Ngài là một, rằng xác thịt của Ngài không thể sai phạm, và rằng Thần của Ngài thậm chí càng không thể sai phạm. Cuối cùng, Ngài chắc chắn sẽ đưa những ai sống dậy vào vương quốc của Ngài, không nhiều hơn hoặc ít hơn một người nào, và những kẻ chết mà chưa sống dậy sẽ bị ném vào hang ổ của Sa-tan.

Trước: Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Tiếp theo: Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này