TUYỂN TẬP NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

Tuyển Tập Những Lời Của Đức Chúa Trời Toàn Năng

Tuyển tập lời Đức Chúa Trời Toàn Năng về công tác của Ngài được bao gồm trong cuốn sách này, và làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Chúng khiến cho tất cả những ai mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus từ lâu đã tái lâm trên đám mây trắng, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt – Chiên Con được tiên tri trong Sách Khải Huyền, Đấng đã mở quyển sách và tháo bảy cái ấn ra.

Những lời phán của Đấng Christ

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger